Förordning (1988:913) med instruktion för Kammarkollegiet

SFS nr
1988:913
Departement/myndighet
Civildepartementet LST
Utfärdad
1988-06-30
Författningen har upphävts genom
SFS 1994:634
Upphävd
1994-07-01

Uppgifter

1 § Kammarkollegiet är central förvaltningsmyndighet för frågor om
statlig och kyrklig egendom samt Sveriges indelning.

Kollegiet svarar för medels- och fondförvaltning samt bevakar i vissa
ärenden statens rätt och allmänna intressen. Förordning (1989:768).

2 § Kollegiet skall också

1. företräda staten i ärenden om ersättning enligt
— 18 kap. 4 § eller 19 kap. 19 § jordabalken,
— 19 kap. 5 § fastighetsbildningslagen (1970:988),
— 9 § lagen (1973:98) om inskrivningsregister,
— 370 eller 371 § sjölagen (1891:35 s. 1) eller
— 5 kap. 1 eller 2 § lagen (1984:649) om företagshypotek,

2. företräda staten i andra ärenden som regeringen, Justitiekanslern
eller, efter regeringens bestämmande, någon annan statlig myndighet har
uppdragit åt kollegiet att handlägga,

3. föra talan för det allmänna mot beslut som avses i
— 19 kap. 17 § jordabalken,
— 19 kap. 5 § andra stycket fastighetsbildningslagen,
— 8 § lagen om inskrivningsregister,
— 39 § sjölagen eller
— 4 kap. 25 § lagen om företagshypotek,

4. föra talan för det allmänna i vattenrättsliga mål vid finsk-svenska
gränsälvskommissionen,

5. företräda allmänt vattenområde, i den utsträckning någon annan myndighet
inte har till uppgift att göra det,

6. svara för uppbörd av statens inkomster och betala dess utgifter, om något
annat inte följer av särskilda föreskrifter,

7. förvalta de statliga lån och aktier samt fonder eller fonderade medel som
anförtrotts kollegiet,

8. avgöra ärenden om kronans jordebok och lotsjordeboken, jordnatur, hemmans
mantal, skattläggning av fast egendom samt rättigheter och skyldigheter som
åtföljer fast egendom på grund av dess särskilda natur,

9. se till att fastigheter under stadgad åborätt och statens fasta egendom i
övrigt vars vård och tillsyn någon annan inte har till uppgift att sköta inte
disponeras mot givna föreskrifter, bevaka rätten till egendomen och föra talan
för denna samt avgöra ärenden om nyttjanderättsupplåtelser, i den utsträckning
någon annan inte har till uppgift att göra det,

10. fastställa skatteköpeskilling,

11. pröva överklaganden i fråga om stadgad åborätt,

12. pröva överklaganden i fråga om rättighet och företrädesrätt till skatteköp
samt utfärda överlåtelsehandlingar (skattebrev) på nybyggen,

13. se till att kyrklig egendom inte disponeras mot givna föreskrifter samt
därvid i frågor, som inte avser uppsikten över egendomens ekonomiska förvalt-
ning, bevaka rätten till egendomen och föra talan för denna,

14. handlägga ärenden i fråga om församlingskyrkor enligt 38 kap. 2 §
kyrkolagen (1992:300),

15. efter överenskommelse göra fastighetsrättsliga arkivutredningar,

16. efter överenskommelse tillhandahålla administrativ, ekonomisk och
rättslig service,

17. utveckla metoder för risk- och skadehantering vid myndigheter under
regeringen,

18. efter överenskommelse med myndigheter under regeringen överta deras
risker och ansvar för skadereglering i fråga om
— anspråk mot staten på trafikskadeersättning enligt
trafikskadelagen (1975:1410),
— skador på motordrivna fordon som innehas av en sådan
myndighet. Förordning (1993:930).

3 § I ärenden enligt 2 § 1 beslutar kollegiet om ersättningar som inte
överstiger 100 000 kronor.

Uppkommer det någon fråga om åtagande för staten att betala ersättning
med belopp som överstiger 100 000 kronor, skall kollegiet lämna över
ärendet med eget yttrande till regeringen för avgörande.

3 a § Vid skadereglering på grund av avtal som avses i 2 § 18 och i 4 §
förordningen (1993:674) om försäkringsskydd m.m. vid statliga tjänsteresor
skall kollegiet tillämpa 3–6 §§ förordningen (FFS 1991:10) om skadereglering
inom försvarsmakten, m.m. Förordning (1993:930).

4 § Kollegiet får besluta om avstående av arv enligt 5 § lagen (1928:281) om
allmänna arvsfonden, när någon har ansökt om att egendom skall avstås och
värdet av egendomen enligt bouppteckningen inte överstiger 500 000 kronor.

Om det i ett ärende om avstående av arv som tillfallit allmänna arvsfonden
uppkommer någon fråga av särskild vikt från allmän synpunkt, skall kollegiet
lämna över ärendet med eget yttrande till regeringen för avgörande.

5 § Kollegiet skall vidare

1. på den plats som regeringen godkänner, under fyra olika lås förvara och
vårda rikets regalier och dyrbarheter enligt förteckningar som uppgjorts,

2. förvara förteckningar över sådan lös egendom i de kungliga slotten och
hovstallet som tillhör staten,

3. förvara åtkomsthandlingar till statens fasta egendom, som står under
kollegiets förvaltning,

4. föra liggare över rikets indelning.

6 § har upphävts genom förordning (1992:1100).

Finansiering

7 § Kollegiets verksamhet enligt 2 § 7, 15, 16 och 18 skall finansieras
genom avgifter.

Avgifternas storlek bestäms av kollegiet.

För medels- och fondförvaltningen får avgiften bestämmas till högst 0,5
procent årligen, beräknat efter marknadsvärdet på tillgångarna.
Förordning (1993:930).

8 § har upphävts genom förordning (1993:930).

Verksförordningens tillämpning

9 § Verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på kollegiet med undantag
av 30 §.

Myndighetens ledning

10 § Kollegiets generaldirektör är chef för myndigheten.

Styrelsen

11 § Kollegiets styrelse består av högst åtta personer, generaldirektören
medräknad. Generaldirektören är styrelsens ordförande.

Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra
ledamöterna är närvarande.

Organisation

12 § Inom kollegiet finns de avdelningar som kollegiet bestämmer.

Varje avdelning leds av en chef. En av avdelningscheferna är general-
direktörens ställföreträdare. Förordning (1993:930).

13 § Vid kollegiet finns som rådgivande organ ett expertråd för
medelsplaceringsfrågor.

Personalföreträdare

14 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på
kollegiet.

Personalansvarsnämnden

15 § Kollegiets personalansvarsnämnd består — förutom av generaldirektören
och personalföreträdarna — av avdelningscheferna. Generaldirektören är
nämndens ordförande.

Nämnden är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna
är närvarande. Förordning (1993:930).

16 § har upphävts genom förordning (1993:930).

Tjänstetillsättning m. m.

17 § Generaldirektören förordnas av regeringen för en bestämd tid.

Andra tjänster tillsätts av kollegiet. Förordning (1993:930).

18 § Förordnande att vara generaldirektörens ställföreträdare meddelas av
regeringen för en bestämd tid. Det sker efter anmälan av generaldirektören.

19 § Andra styrelseledamöter än generaldirektören utses av regeringen för
en bestämd tid.

Bisysslor

20 § Besked om bisyssla enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen
(1965:601) lämnas av kollegiet även i fråga om avdelningschefer.
Förordning (1993:930).

21 § Kollegiets beslut enligt 2 § 1 och om ersättning på grund av en sådan
överenskommelse som avses i 2 § 18 får inte överklagas.

Kollegiets beslut i andra ärenden får överklagas hos regeringen, om
något annat inte följer av
— lagen (1971:309) om behörighet för allmän förvaltningsdomstol
att pröva vissa mål,
— lagen (1987:439) om inskränkning i rätten att överklaga,
— andra föreskrifter. Förordning (1993:930).

Övergångsbestämmelser

1993:930

Denna förordning träder i kraft, i fråga om 3 a § såvitt avser skadereglering
beträffande statliga tjänsteresor den 1 september 1993, och i övrigt den
1 augusti 1993.