Förordning (1988:93) med instruktion för bankinspektionen

SFS nr
1988:93
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1987-12-21
Författningen har upphävts genom
SFS 1992:937
Upphävd
1991-07-01

Uppgifter

1 § Bankinspektionen är central förvaltningsmyndighet med uppgift att

1. utöva tillsyn över banker, bankfilialer, representationskontor för
banker, kreditaktiebolag, finansbolag, hypoteksinstitut,
fondkommissionsbolag, fondbolag, Stockholms fondbörs,
Värdepapperscentralen VPC Aktiebolag samt Upplysningscentralen UC
Aktiebolag,

2. vara registreringsmyndighet för bankerna samt föra den särskilda
förteckning som anges i 21 § lagen (1988:606) om finansbolag,

3. följa utvecklingen av och främja allmän kännedom om pris- och
konkurrensförhållanden samt andra viktiga förhållanden inom bankväsendet
och annan företagsamhet över vilken inspektionen har tillsyn samt föra
kartellregister, och

4. utöva tillsyn enligt lagen (1985:571) om värdepappersmarknaden,
aktiekontolagen (1989:827) och insiderlagen (1990:1342). Förordning
(1991:3).

2 § I fråga om pris- och konkurrensförhållanden som avses i 1 § 3 skall
inspektionen samråda med näringsfrihetsombudsmannen.

3 § Inspektionen svarar för att statistik över kreditmarknaden
framställs.

Verksförordningens tillämpning

4 § Verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på inspektionen.

Myndighetens ledning

5 § Inspektionens generaldirektör är chef för myndigheten.

Styrelsen

6 § Inspektionens styrelse består av högst sju personer,
generaldirektören medräknad. Generaldirektören är styrelsens ordförande.

Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra
ledamöterna är närvarande.

Organisation

7 § Under generaldirektören finns en chefstjänsteman med samordnings-
och utvecklingsansvar inom de verksamhetsområden som inspektionen
bestämmer.

Inom inspektionen finns två avdelningar, en kreditinstitutsavdelning och
en finansmarknadsavdelning. Vidare finns en byrå för administrativa
ärenden.

Varje avdelning leds av en bankinspektör. Vidare finns en bankinspektör
med ett övergripande ansvar för lagstiftning inom inspektionens område.
Byrån för administrativa ärenden leds av en byråchef. Förordning
(1990:759).

Personalföreträdare

8 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på
inspektionen.

Personalansvarsnämnden

9 § Inspektionens personalansvarsnämnd består — förutom av
generaldirektören och personalföreträdarna — av de i 7 § angivna
tjänstemännen.

Nämnden är beslutför när ordföranden och minst tre andra ledamöter är
närvarande. Förordning (1990:759)

Styrelsens ansvar och uppgifter

10 § Utöver vad som anges i 13 § verksförordningen (1987:1100) skall
styrelsen besluta i följande frågor:

1. sammankallande av extra bolagsstämma med bankaktiebolag,
kreditaktiebolag, finansbolag, fondbolag, fondkommissionsbolag eller
värdepapperscentralen, extra stämma med sparbank, föreningsbank,
stadshypotekskassan eller hypoteksförening, extra sammankomst med
hypoteksbanken eller sammankallande av styrelsen för Stockholms
fondbörs,

2. tillstånd eller förbud som är av principiell beskaffenhet eller i
övrigt av större vikt,

3. anmälan till regeringen om förhållande, som kan föranleda
återkallelse av oktroj för bank.

Styrelsen får överlåta till generaldirektören att besluta föreskrifter
som inte är av principiell beskaffenhet eller i övrigt av större vikt.

11 § Om en fråga, som styrelsen skall besluta i, är så brådskande att
styrelsen inte hinner sammanträda för att behandla den, avgörs ärendet
genom meddelanden mellan generaldirektören och minst tre andra
ledamöter. Kan ärendet inte lämpligen avgöras på detta sätt, får
generaldirektören besluta ensam i närvaro av den föredragande till vars
uppgifter ärendet hör. Beslut, som fattas enligt denna paragraf, skall
anmälas vid nästa sammanträde med styrelsen.

Tjänstetillsättning m. m.

12 § Generaldirektören förordnas av regeringen för en bestämd tid.

De i 7 § angivna tjänsterna tillsätts av regeringen efter anmälan av
generaldirektören.

Andra tjänster tillsätts av inspektionen. Förordning (1990:759).

13 § Förordnande att vara generaldirektörens ställföreträdare meddelas
av regeringen för en bestämd tid. Det sker efter anmälan av
generaldirektören.

14 § Andra styrelseledamöter än generaldirektören utses av regeringen
för en bestämd tid.

Bisysslor

15 § Besked om bisyssla enligt 37 § andra stycket
anställningsförordningen (1965: 601) lämnas av inspektionen även i fråga
om de i 7 § angivna tjänstemännen.

Tjänsteman hos inspektionen får inte för egen eller annans räkning driva
eller ha del i ett företag vars verksamhet faller inom inspektionens
tillsynsområde. Han får inte heller vara anställd hos eller åta sig
uppdrag för ett sådant företag.

Generaldirektören, chefstjänstemannen enligt 7 § första stycket,
bankinspektör, direktör eller avdelningsdirektör får inte utan tillstånd
ha lån hos företag som står under inspektionens tillsyn. Tillstånd
meddelas av regeringen i fråga om generaldirektören och av inspektionen
i annat fall. Förordning (1990:759).