Förordning (1988:930) med instruktion för statens institut för byggnadsforskning

SFS nr
1988:930
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1988-07-14
Författningen har upphävts genom
SFS 1993:1676
Upphävd
1994-01-01

Uppgifter

1 § Statens institut för byggnadsforskning (byggforskningsinstitutet)
har till uppgift att bedriva forsknings- och utvecklingsverksamhet som
är ägnad att främja en rationell utveckling av planering, produktion och
förvaltning inom byggnadsområdet. Institutet bör främst inrikta sin
verksamhet på sådana problem som inte uppmärksammas av andra
forskningsinstitutioner eller enskilda forskare.

2 § Forskningsverksamheten skall företrädesvis inriktas mot följande
områden:

1. boende, bostadsförsörjning och bostadspolitik,

2. planering och styrning av markanvändning, byggande och förvaltning,

3. byggnaders och byggnadsmaterials tekniska egenskaper,

4. klimat- och installationsfrågor samt energihushållning.

3 § Byggforskningsinstitutet får ta betalt för sina tjänster enligt
grunder som beslutas av institutet efter samråd med riksrevisionsverket.

Verksförordningens tillämpning

4 § Verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på
byggforskningsinstitutet med undantag av 18 §.

Myndighetens ledning

5 § Byggforskningsinstitutets föreståndare är chef för institutet.

Styrelsen

6 § Byggforskningsinstitutets styrelse består av högst elva personer,
föreståndaren medräknad. En av ledamöterna är ordförande. Styrelsen
utser inom sig vice ordförande.

Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra
ledamöterna är närvarande.

Organisation

7 § Inom byggforskningsinstitutet finns ett kansli och tio enheter,
nämligen åtta för forskning, en för mät-, data- och verkstadsservice och
en för information.

Kansliet leds av en kanslichef. Enheten för information leds av en
informationschef. De andra enheterna leds av en enhetschef.

Till forskningsenheterna finns knutna de rådgivande sakkunniggrupper som
institutet bestämmer.

8 § Byggforskningsinstitutet får, efter samråd med berörd
högskolemyndighet, inom ramen för sitt förvaltningsanslag inrätta högst
åtta tjänster som professor vid institutet i följande ämnen:

1. nationalekonomi med särskild inriktning på bostads-, fastighets- och
byggmarknaderna,

2. sociologi med särskild inriktning på stads- och bostadssociologi,

3. strömningsmekanik med särskild inriktning på installationsteknik,

4. statistik,

5. statsvetenskap med särskild inriktning på bostadspolitik,

6. företagsekonomi med särskild inriktning på bostads- och
fastighetsförvaltning,

7. kulturgeografi med särskild inriktning på samhällsplanering,

8. materialteknik med särskild inriktning på byggnadsmaterials
långtidsegenskaper.

Tjänst som professor tillsätts med förordnande.

Professorerna skall under viss del av sin tjänstgöringstid undervisa
eller utbilda forskare vid universitet eller högskola.

Vid institutet finns också doktorandtjänster.

De rådgivande sakkunniggrupperna

9 § De rådgivande sakkunniggrupperna skall särskilt följa och utvärdera
forskningsenheternas verksamhet och planer, framför allt i fråga om
forskningens vikt och betydelse för olika intressenter.

Personalföreträdare

10 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på
byggforskningsinstitutet.

Personalansvarsnämnden

11 § Byggforskningsinstitutets personalansvarsnämnd består — förutom av
föreståndaren och personalföreträdarna — av kanslichefen och
enhetscheferna. Föreståndaren är nämndens ordförande.

Nämnden är beslutför när ordföranden och minst fyra andra ledamöter är
närvarande.

Styrelsens ansvar och uppgifter

12 § Utöver vad som anges i 13 § verksförordningen (1987:1100) skall
styrelsen besluta i följande frågor:

1. viktigare frågor om användningen av anslag och andra frågor av större
ekonomisk betydelse,

2. inrättande av tjänst som professor,

3. tillsättning av doktorandtjänst,

4. tillsättning av ledamöter i de rådgivande sakkunniggrupperna.

Tjänstetillsättning m. m.

13 § Föreståndaren förordnas av regeringen för en bestämd tid. Det sker
efter anmälan av ordföranden i byggforskningsinstitutets styrelse.

14 § Förordnande att vara föreståndarens ställföreträdare meddelas av
regeringen för en bestämd tid. Det sker efter anmälan av föreståndaren.

15 § Andra styrelseledamöter än föreståndaren utses av regeringen för en
bestämd tid.

Förordnande att vara styrelsens ordförande meddelas av regeringen för en
bestämd tid.

16 § Ledamöterna i de rådgivande sakkunniggrupperna tillsätts av
byggforskningsinstitutet.

17 § Tjänst som professor tillsätts av regeringen efter förslag av
byggforskningsinstitutets styrelse. Styrelsen skall inhämta yttrande om
sökandens vetenskapliga kompetens från tre sakkunniga inom det eller de
ämnesområden som den berörda tjänsten omfattar.

Vid tillsättningen skall bestämmelserna i 19 kap. 67–76 §§
högskoleförordningen (1977:263) tillämpas. Det som där sägs om organ
inom högskolan skall avse institutets styrelse.

18 § I fråga om tillsättning av doktorandtjänst vid
byggforskningsinstitutet skall bestämmelserna i förordningen (1985:310)
om doktorandtjänster tillämpas.

19 § Bestämmelserna i 10 § anställningsförordningen (1965:601) skall
inte gälla i fråga om tillsättning av tjänst som professor.

20 § Bestämmelserna i 15 kap. 4 § lagen (1976:600) om offentlig
anställning skall gälla den som innehar eller uppehåller tjänst som
föreståndare eller tjänst som professor.

21 § Andra tjänster tillsätts av byggforskningsinstitutet.

Bisysslor

22 § Besked om bisyssla enligt 37 § andra stycket
anställningsförordningen (1965:601) lämnas av byggforskningsinstitutet
även i fråga om professorer.

Övergångsbestämmelser

1993:1676

Regeringen föreskriver att förordningen (1988:930) med
instruktion för Statens institut för byggnadsforskning skall upphöra
att gälla vid utgången av år 1993.

Om det vid utgången av år 1993 hos regeringen finns icke avgjorda
ärenden om tillsättning av professurer vid Statens institut för
byggnadsforskning, skall beslut i sådana ärenden fattas av Kungliga
tekniska högskolan.