Förordning (1988:932) om statsbidrag till handikappanpassning av viss kollektivtrafik;

SFS nr
1988:932
Departement/myndighet
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1988-07-14

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag till
kommuner och huvudmän som anges i lagen (1978:438) om huvudmannaskap för
viss kollektiv persontrafik (trafikhuvudmän) för åtgärder som i särskild
mån underlättar för handikappade att använda kollektiva trafikmedel.

2 § Bidrag lämnas för handikappanpassning av

1. bussar, loktågsvagnar, motorvagnar, tunnelbanevagnar och spårvagnar,

2. stationshus och andra terminalbyggnader samt sådana anläggningar i
anslutning till dessa som gör byggnaden lättare tillgänglig för
handikappade,

3. hållplatsanläggningar, däri inbegripet anläggande av fler hållplatser
på särskilda linjer.

3 § Bidrag enligt 2 § 1 lämnas för åtgärder som innebär att fordonet får
en bättre tillgänglighet för handikappade än som följer av de
föreskrifter för samma slag av fordon som transportrådet före den 1
september 1988 har meddelat med stöd av 4 § förordningen (1980:398) om
handikappanpassad kollektivtrafik.

4 § Bidrag enligt 2 § 2 lämnas för sådana åtgärder som går utöver de
krav i fråga om tillgänglighet som kan ställas med stöd av plan- och
bygglagen (1987:10).

5 § Bidrag lämnas i mån av tillgång på anslagna medel med 50 procent av
kostnaderna för de bidragsberättigade åtgärderna. Bidrag lämnas dock
inte för åtgärder som har påbörjats före den 1 september 1988.

6 § Ansökningar om bidrag prövas av länsstyrelsen i det län där kommunen
är belägen eller trafikhuvudmannen har sitt ansvarsområde.

7 § Ansökan om bidrag skall vara skriftlig. Ansökningar avseende år 1989
skall ha kommit in till länsstyrelsen senast den 31 december 1988 och
ansökningar avseende de följande åren senast den 1 oktober året före det
år som bidraget avser.

8 § Länsstyrelsen skall årligen på grundval av de inkomna ansökningarna
upprätta en plan över de investeringar som uppfyller förutsättningarna
för bidrag. I planen skall investeringarna tas upp efter
angelägenhetsgrad varvid det skall beaktas att kotnaderna för åtgärden
står i rimlig proportion till nyttan för handikappade.

9 § Transportrådet fördelar anslagna medel mellan länsstyrelserna på
grundval av de upprättade planerna. Därefter fastställer länsstyrelserna
planen med hänsyn till medelstilldelningen.

10 § Bidrag betalas ut av transportrådet. Hälften av bidraget betalas ut
när kommunen eller trafikhuvudmannen har anmält till länsstyrelsen att
arbetet påbörjats och hälften när anmälan skett om att arbetet
slutförts.

11 § Länsstyrelsens beslut om att fastställa en plan får överklagas hos
transportrådet av kommunen och trafikhuvudmannen. Andra beslut enligt
denna förordning får inte överklagas.

12 § Närmare föreskrifter om tillämpningen av denna förordning beslutas
av transportrådet.