/r1/ Förordning (1988:933) om statsbidrag till vissa investeringar som rör kollektiv persontrafik;

SFS nr
1988:933
Departement/myndighet
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1988-07-14
Författningen har upphävts genom
SFS1991:1224
Upphävd
1991-09-01

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag till
kommuner och huvudmän som avses i lagen (1978:438) om huvudmannaskap för
viss kollektiv persontrafik (trafikhuvudmän) för åtgärder som främjar
miljö, energieffektivitet och samordning inom lokal och regional
kollektiv persontrafik.

2 § Bidrag lämnas till

1. merkostnaden vid ombyggnad eller anskaffning av fordon för åtgärder
som minskar fordonens miljöstörande egenskaper eller gör dem mer
energisnåla,

2. investeringar i planerings-, trafiklednings- och informationssystem
samt andra åtgärder som underlättar en samordning mellan kollektiva
trafikmedel.

3 § Bidrag lämnas i mån av tillgång på anslagna medel med 50 procent av
kostnaderna för de bidragsberättigade åtgärderna. Bidrag lämnas dock
inte för åtgärder som har påbörjats före den 1 september 1988.

4 § Ansökningar om bidrag prövas av länsstyrelsen i det län där kommunen
är belägen eller trafikhuvudmannen har sitt ansvarsområde.

5 § Ansökan om bidrag skall vara skriftlig. Den skall ha kommit in till
länsstyrelsen senast den 31 december året före det år som bidraget
avser.

6 § Länsstyrelsen skall på grundval av inkomna ansökningar upprätta en
plan över de investeringar som uppfyller förutsättningarna för bidrag. I
planen skall investeringarna tas upp efter angelägenhetsgrad. Planen
skall avse tre år och förnyas varje år.

7 § Transportrådet fördelar anslagna medel mellan länsstyrelserna på
grundval av de upprättade planerna. Därefter fastställer länsstyrelserna
planen med hänsyn till medelstilldelningen.

8 § Bidrag betalas ut av transportrådet. Hälften av bidraget betalas ut
när kommunen eller trafikhuvudmannen har anmält till länsstyrelsen att
arbetet påbörjats och hälften när anmälan skett om att arbetet
slutförts.

9 § Länsstyrelsens beslut om att fastställa en plan får överklagas hos
transportrådet av kommunen och trafikhuvudmannen. Andra beslut enligt
denna förordning får inte överklagas.

10 § Närmare föreskrifter om tillämpningen av denna förordning beslutas
av transportrådet.