Förordning (1988:934) om statsbidrag till vissa trafiksignalanläggningar

SFS nr
1988:934
Departement/myndighet
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1988-07-14

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag till
kommuner som är väghållare enligt väglagen (1971:948) och till huvudmän
som avses i lagen (1978:438) om huvudmannaskap för viss kollektiv
persontrafik (trafikhuvudmän) för investeringar som prioriterar
framkomligheten för bussar och spårvagnar i kollektiv persontrafik.

2 § Bidrag lämnas för investeringar i trafiksignalanläggningar och
utrustning i fordon.

3 § Bidrag lämnas i mån av tillgång på anslagna medel med 50 procent av
kostnaderna för de bidragsberättigade åtgärderna. Bidrag lämnas dock
inte för åtgärder som har påbörjats före den 1 september 1988.

4 § Ansökningar om bidrag prövas av vägförvaltningen i det län där
kommunen är belägen eller trafikhuvudmannen har sitt ansvarsområde.

5 § Ansökan om bidrag skall vara skriftlig. Den skall ha kommit in till
vägförvaltningen senast den 1 november 1988.

6 § Vägförvaltningen skall på grundval av inkomna ansökningar upprätta
en plan över de investeringar som uppfyller förutsättningarna för
bidrag. I planen skall investeringarna tas upp efter angelägenhetsgrad.

7 § Vägverket fördelar anslagna medel mellan vägförvaltningarna på
grundval av de upprättade planerna. Därefter fastställer
vägförvaltningarna planen med hänsyn till medelstilldelningen.

8 § Bidrag betalas ut av vägförvaltningen. Hälften av bidraget betalas
ut när kommunen eller trafikhuvudmannen har anmält att arbetet påbörjats
och hälften när anmälan skett om att arbetet slutförts.

9 § Vägförvaltningens beslut att fastställa en plan får överklagas hos
vägverket av kommunen och trafikhuvudmannen. Andra beslut enligt denna
förordning får inte överklagas.

10 § Närmare föreskrifter om tillämpningen av denna förordning meddelas
av vägverket.