Förordning (1988:935) om föranmälan och observation av vissa militära övningar

SFS nr
1988:935
Departement/myndighet
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1988-07-28
Författningen har upphävts genom
SFS 1991:1256
Upphävd
1991-10-01

Inledande bestämmelse

1 § I denna förordning meddelas föreskrifter med anledning av Sveriges
åtaganden enligt dokumentet den 19 september 1986 från konferensen om
förtroende- och säkerhetsskapande åtgärder och nedrustning i Europa.

/r3/ Årskalendrar m. m.

2 § Överbefälhavaren skall senast den 1 november varje år till
försvarsdepartementet ge in det underlag som regeringen behöver för att
upprätta en årskalender för det närmast följande kalenderåret över de
militära övningar som Sverige åtagit sig att föranmäla. I underlaget
skall anges vilka övningar som planeras äga rum och som omfattar minst
13 000 man eller minst 300 stridsvagnar om styrkorna ingår i en
fördelning eller är organiserade i minst två brigader under gemensamt
befäl. I underlaget skall vidare anges övningens art, syfte och
omfattning, tid och plats för övningen samt vad som i övrigt är av
större vikt.

Överbefälhavaren skall samtidigt lämna uppgift om övningar som planeras
bli genomförda under det därpå följande kalenderåret och som omfattar
mer än 40 000 man.

Om förändringar uppkommer i det lämnade underlaget, skall
överbefälhavaren så snart det kan ske anmäla detta till
försvarsdepartementet.

3 § Överbefälhavaren skall senast i samband med att underlag för
årskalendern lämnas till försvarsdepartementet orientera departementet
om militära övningar i övrigt av större vikt.

4 § Överbefälhavaren skall efter att ha tagit del av utländska
årskalendrar senast den 15 december till försvarsdepartementet lämna
förslag om vilka utländska övningar, som bör bli föremål för observation
från svensk sida enligt denna förordning.

/r3/ Svensk föranmälan samt utländska observatörsbesök vid svenska
övningar

5 § Överbefälhavaren skall senast två månader innan en anmälningspliktig
övning inleds till försvarsdepartementet lämna underlag för föranmälan.
Om regeringen beslutar att observatörer skall inbjudas till övningen,
skall överbefälhavaren snarast ge in ett program för observatörsbesöket.

6 § Överbefälhavaren skall planlägga och genomföra observatörsbesök och
senast två veckor efter ett sådant besök sända in en rapport till
utrikesdepartementet och försvarsdepartementet om detta.

/r3/ Utländsk föranmälan samt svenska observatörsbesök vid utländska
övningar

7 § Om en utländsk föranmälan innefattar observatörsinbjudan, skall
överbefälhavaren senast två veckor efter det att han fått del av
inbjudan, eller inom den tid som anges av försvarsdepartementet, till
departementet lämna förslag till militära observatörer.

8 § Observatörerna skall, var och en eller gemensamt, snarast och senast
två veckor efter observatörsbesöket sända in en rapport om besöket till
utrikesdepartementet och försvarsdepartementet.

Särskild rapport skall ges in under eller omedelbart efter
observatörsbesöket, om observatören finner anledning härtill eller om
utrikesdepartementet eller försvarsdepartementet begär det.

/r3/ Anmälan av en icke föranmäld utländsk övning

9 § Om en utländsk stat anmäler en övning, som genomförs utan förvarning
till deltagande trupp och som sålunda inte blivit föranmäld och som kan
bli föremål för observation, skall överbefälhavaren till
försvarsdepartementet anmäla huruvida han aner att militära observatörer
bör sändas till övningen samt lämna förslag till sådana.

10 § Överbefälhavaren skall se till att observatörer kan sändas med kort
varsel.

11 § Observatörerna skall, var och en eller gemensamt, snarast och
senast två veckor efter observatörsbesöket sända in en rapport om
besöket till utrikesdepartementet och försvarsdepartementet.

Särskild rapport skall ges in under eller omedelbart efter
observatörsbesöket, om observatören finner anledning härtill eller om
utrikesdepartementet eller försvarsdepartementet begär det.

/r3/ Anmälan av en icke förtecknad svensk övning

12 § Överbefälhavaren skall till försvarsdepartementet anmäla övningar
som inte är förtecknade i årskalendern men som är av sådan omfattning
att de bedöms vara anmälningspliktiga. Anmälan skall innehålla de
uppgifter som anges i 2 § första stycket tredje meningen.

13 § Om regeringen beslutar att bjuda in till observatörsbesök, skall
överbefälhavaren planlägga och genomföra besöket.

Överbefälhavaren skall senast två veckor efter observatörsbesöket ge in
en rapport till utrikesdepartementet och försvarsdepartementet.

/r3/ Svensk inspektion utomlands

14 § Överbefälhavaren skall till försvarsdepartementet anmäla om en
utländsk övning eller annan verksamhet är av sådan art att han anser att
en begäran om inspektion bör göras samt föreslå deltagare vid
inspektionen.

15 § Om regeringen har beslutat att en inspektion skall utföras, skall
överbefälhavaren genomföra inspektionen enligt regeringens närmare
bestämmande.

16 § Överbefälhavaren skall omedelbart efter inspektionen ge in en
preliminär rapport till utrikesdepartementet och försvarsdepartementet.
Slutlig rapport skall ges in dit senast en vecka efter inspektionen.

/r3/ Utländsk inspektion i Sverige

17 § Överbefälhavaren skall vidta sådana förberedande åtgärder att han
kan fullgöra sina skyldigheter enligt 18 §.

18 § Överbefälhavaren skall lämna bistånd vid genomförande av utländsk
inspektion i Sverige.

Överbefälhavaren skall svara för att samverkanspersonal samt lämpliga
fordon och luftfartyg med besättningar disponeras för oavbruten
verksamhet i fyrtioåtta timmar. Han skall också tillhandahålla
sambandsmedel, förläggning, förplägnad och vad som behövs i övrigt för
inspektionens genomförande.

Överbefälhavaren skall också se till att de som genomför inspektionen
vid behov kan få medicinsk vård.

19 § Överbefälhavaren skall omedelbart efter inspektionen ge in en
preliminär rapport till utrikesdepartementet och försvarsdepartementet.
Slutlig rapport skall ges in dit senast en vecka efter inspektionen.

/r3/ Tillträdesrätt m. m.

20 § Om fråga uppkommer hos en svensk myndighet att vägra den som
genomför observation eller inspektion tillträde till en anläggning eller
ett område eller att på något annat sätt inskränka möjligheten att
genomföra observationen eller inspektionen, skall anmälan genast göras
till försvarsdepartementet.

/r3/ Uppföljning

21 § Överbefälhavaren skall förse regeringen med det underlag som den
behöver för att ta ställning till hur bestämmelserna i det i 1 § angivna
dokumentet tillämpas.

Överbefälhavaren skall därvid särskilt ange om uppgifterna i föranmälan
eller anmälan stämmer överens med den genomförda verksamheten.