/r1/ Förordning (1988:94) med instruktion för försäkringsinspektionen;

SFS nr
1988:94
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1987-12-21
Författningen har upphävts genom
SFS1991:937
Upphävd
1991-07-01

/r3/ Uppgifter

1 § Försäkringsinspektionen är central förvaltningsmyndighet med uppgift
att utöva tillsyn över det enskilda försäkringsväsendet.

2 § Inspektionen skall särskilt

1. fullgöra de uppgifter som ankommer på myndigheten enligt
försäkringsrörelselagen (1982:713), lagen (1950:272) om rätt för
utländska försäkringsföretag att driva försäkringsrörelse i Sverige,
lagen (1972:262) om understödsföreningar, lagen (1989:508) om
försäkringsmäklare, trafikskadelagen (1975:1410) och lagen (1976:357) om
motortävlingsförsäkring samt med stöd av dessa lagar utfärdade
bestämmelser,

2. utfärda förskrifter som avses i 11 kap. 1 § försäkringsrörelselagen
(1982:713), 30 § lagen (1972:262) om understödsföreningar, 14 §
trafikskadelagen (1975:1410) och 5 § lagen (1976:357) om
motortävlingsförsäkring,

3. fullgöra de uppgifter som ankommer på myndigheten enligt förordnanden
med stöd av atomansvarighetslagen (1968:45) och lagen (1973:1198) om
ansvarighet för oljeskada till sjöss,

4. följa utvecklingen av och främja allmän kännedom om pris- och
konkurrensförhållanden samt andra viktiga förhållanden inom
försäkringsväsendet samt föra kartellregister,

5. även i övrigt verka för en sund utveckling av försäkringsväsendet och

6. ansvara för funktionen Försäkringar utom Socialförsäkring m.m. enligt
förordningen (1986:294) om ledning och samordning inom totalförsvarets
civila del. Förordning (1989:1078).

3 § Inspektionen svarar för att statistik över försäkringsområdet
framställs.

4 § Inspektionen skall samråda med näringsfrihetsombudsmannen i fråga om
tillämpning av lagen (1956:245) om uppgiftsskyldighet rörande pris- och
konkurrensförhållanden och med överstyrelsen för civil beredskap i
försvarsberedskapsfrågor. Inspektionen skall hålla överstyrelsen
underrättad om beredskapsplanläggningen.

Verksförordningens tillämpning

5 § Verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på inspektionen.

/r3/ Myndighetens ledning

6 § Inspektionens generaldirektör är chef för myndigheten.

/r3/ Styrelsen

7 § Inspektionens styrelse består av högst sju personer,
generaldirektören medräknad. Generaldirektören är styrelsens ordförande.

Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra
ledamöterna är närvarande.

/r3/ Organisation

8 § Under generaldirektören finns en chefstjänsteman med samordnings-
och utvecklingsansvar inom de verksamhetsområden som inspektionen
bestämmer.

Inom inspektionen finns två avdelningar, en avdelning för allmänna
tillsynsärenden, som leds av en överinspektör, och en avdelning för
försäkringsjuridiska ärenden som leds av en avdelningschef. Vidare finns
en byrå för administrativa ärenden som leds av en byråchef. Förordning
(1989:131).

/r3/ Personalföreträdare

9 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på
inspektionen.

/r3/ Personalansvarsnämnden

10 § Inspektionens personalansvarsnämnd består — förutom av
generaldirektören och personalföreträdarna — av de i 8 § angivna
tjänstemännen. Generaldirektören är nämndens ordförande.

Nämnden är beslutför när ordföranden och minst tre andra ledamöter är
närvarande. Förordning (1989:131).

/r3/ Styrelsens ansvar och uppgift

11 § Utöver vad som anges i 13 § verksförordningen (1987:1100) skall
styrelsen besluta i följande frågor:

1. sammankallande av extra bolagsstämma med försäkringsbolag,

2. tillstånd eller förbud som är av principiell beskaffenhet eller i
övrigt av större vikt,

3. anmälan till regeringen om förhållande som kan föranleda att
koncessionen för ett försäkringsbolag återkallas.

Styrelsen får överlåta till generaldirektören att besluta föreskrifter
som inte är av principiell beskaffenhet eller i övrigt av större vikt.

12 § Om en fråga som avses i 11 § eller en fråga om sådana föreskrifter
som avses i 13 § verksförordningen (1987:1100) är så brådskande att
styrelsen inte hinner sammanträda för att behandla den, avgörs ärendet
genom meddelanden mellan generaldirektören och minst tre andra
ledamöter. Kan ärendet inte lämpligen avgöras på detta sätt, får
generaldirektören besluta ensam i närvaro av den föredragande till vars
uppgifter ärendet hör. Beslut som fattas enligt denna paragraf, skall
anmälas vid nästa sammanträde med styrelsen.

/r3/ Tjänstetillsättning m. m.

13 § Generaldirektören förordnas av regeringen för en bestämd tid.

De i 8 § angivna tjänsterna tillsätts av regeringen efter anmälan av
generaldirektören.

Andra tjänster tillsätts av inspektionen. Förordning (1989:131).

14 § Förordnande att vara generaldirektörens ställföreträdare meddelas
av regeringen för en bestämd tid. Det sker efter anmälan av
generaldirektören.

15 § Andra styrelseledamöter än generaldirektören utses av regeringen
för en bestämd tid.

/r3/ Bisysslor

16 § Besked om bisyssla enligt 37 § andra stycket
anställningsförordningen (1965:601) lämnas av inspektionen även i fråga
om de i 8 § angivna tjänstemännen. Förordning (1989:131).