/r1/ Förordning (1988:959) med instruktion för statskontoret;

SFS nr
1988:959
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1988-06-30
Författningen har upphävts genom
SFS1992:877
Upphävd
1992-07-01

/r3/ Uppgifter

1 § Statskontoret är central förvaltningsmyndighet för administrativ
utveckling och rationalisering — bland annat automatisk databehandling
(ADB) — i statsförvaltningen, i den mån inte någon annan myndighet har
denna uppgift.

2 § Statskontoret skall verka för att statlig verksamhet bedrivs under
god hushållning med tillgängliga resurser.

3 § Statskontoret skall särskilt

1. följa utvecklingen inom sitt verksamhetsområde och vidta de åtgärder
som behövs,

2. på uppdrag av regeringen utföra och medverka i utredningar samt
medverka i genomförandet av förändringar,

3. utveckla och lämna förslag om formerna för styrning och organisation
av statlig och statligt finansierad verksamhet,

4. verka för och lämna förslag om en ändamålsenlig ansvars- och
uppgiftsfördelning för den offentliga verksamheten,

5. verka för effektiv användning av ADB genom att

— samordna anskaffning av ADB-utrustning, stödja myndigheternas
anskaffning och användning samt upphandla viss sådan utrustning,

— medverka till användningen av standarder inom ADB-området,

— lämna de statliga — och på begäran även de kommunala —
myndigheterna råd och upplysningar i de ADB-frågor som avses i 15 kap. 9
§ sekretesslagen (1980:100),

— samordna arbetet med ADB-säkerhet i fred när det rör den civila
statsförvaltningen under regeringen och dessutom på begäran och i mån av
resurser lämna myndigheterna inom totalförsvaret, riksdagen och dess
myndigheter samt de kommunala myndigheterna råd och upplysningar i
sådana frågor,

6. i övrigt svara för allmänna frågor om användning av datateknik i
statsförvaltningen,

7. bedriva utbildning i anslutning till sina projekt. Förordning
(1991:1391).

4 § Vid tillämpningen av 3 § 5 tredje strecksatsen skall statskontoret
samråda med datainspektionen i den utsträckning det behövs med hänsyn
till inspektionens uppgifter enligt datalagen (1973:289).

Vid tillämpningen av 3 § 5 fjärde strecksatsen skall statskontoret
samråda med överstyrelsen för civil beredskap, när frågan rör
totalförsvaret. Förordning (1991:1391).

/r3/ Verksförordningens tillämpning

5 § Verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på statskontoret med
undantag av 3 § andra stycket samt 8, 11–13 och 20–22 §§.

/r3/ Myndighetens ledning

6 § Statskontorets generaldirektör är chef för myndigheten.

När generaldirektören har förhinder, utövas generaldirektörens tjänst av
den tjänsteman som generaldirektören bestämmer.

/r3/ Organisation

7 § Inom statskontoret finns sex rationaliseringsenheter och en
administrativ enhet.

Varje enhet leds av en rationaliseringschef.

Vid statskontoret finns ett råd, som består av högst nio personer. I
rådet ingår dessutom generaldirektören. Generaldirektören är rådets
ordförande.

/r3/ Rådets uppgifter

8 § Rådet skall ge generaldirektören den vägledning som behövs för att
verksamheten skall kunna bedrivas effektivt och i överensstämmelse med
syftet för verksamheten.

Generaldirektören skall informera rådet om verksamheten.

/r3/ Personalföreträdare

9 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på
statskontoret.

/r3/ Personalansvarsnämnden

10 § Statskontorets personalansvarsnämnd består — förutom av
generaldirektören och personalföreträdarna — av enhetscheferna.

Nämnden är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra
ledamöterna är närvarande.

När ärenden av större vikt handläggs, skall om möjligt samtliga
ledamöter vara närvarande.

/r3/ Ärendenas handläggning

11 § Generaldirektören skall avgöra ärenden som inte skall avgöras av
personalansvarsnämnden eller av det utvecklingsråd som avses i 15–20
§§.

Om sådana ärenden som avses i första stycket inte behöver prövas av
generaldirektören, får de avgöras av någon annan tjänsteman. Hur detta
skall ske anges i arbetsordningen eller i särskilda beslut.

/r3/ Tjänstetillsättning m. m.

12 § Generaldirektören förordnas av regeringen för en bestämd tid.

Tjänster som rationaliseringschef tillsätts av regeringen efter anmälan
av generaldirektören.

Andra tjänster tillsätts av statskontoret.

Statskontoret får tillsätta tjänster utan att de har kungjorts lediga
till ansökan.

13 § Andra ledamöter av rådet än generaldirektören utses av regeringen
för en bestämd tid.

/r3/ Bisysslor

14 § Besked om bisyssla enligt 37 § andra stycket
anställningsförordningen (1965:601) lämnas av statskontoret även i fråga
om rationaliseringschefer.

/r3/ Utvecklingsrådet

15 § Till statskontoret är knutet ett utvecklingsråd.

16 § I syfte att främja en god användning av informationsteknologi i
offentlig verksamhet och stärka kompetensen i dessa frågor skall
utvecklingsrådet avgöra vissa frågor om målinriktad forskning och
utveckling.

17 § Utvecklingsrådet består av en ordförande och högst tolv andra
ledamöter. Rådet utser inom sig en vice ordförande.

För varje ledamot finns en ersättare.

18 § Ordföranden och de andra ledamöterna i utvecklingsrådet utses av
regeringen för en bestämd tid.

Vad som nu har sagts om ledamöter gäller också deras ersättare.

19 § Utvecklingsrådet är beslutfört när ordföranden och minst hälften av
de andra ledamöterna är närvarande.

20 § Utvecklingsrådets beslut får inte överklagas.

Övergångsbestämmelser

1988:959

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1988. Bestämmelserna om
utvecklingsrådet skall dock tillämpas för tid från och med den 1
september 1988, då regeringens beslut den 11 juni 1981 om inrättande av
metodråd för ADB-frågor m. m. skall upphöra att gälla.

Genom förordningen upphävs förordningen (1986:448) med instruktion för
statskontoret.