Förordning (1988:964) om skyltar för beskickningsfordon

SFS nr
1988:964
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1988-08-25
Författningen har upphävts genom
SFS 2001:650
Upphävd
2001-10-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1996:1618

1 § Om ett fordon enligt lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i
vissa fall är undantaget från skatt skall fordonet istället för
registreringsskyltar tilldelas särskilda skyltar (skyltar för
beskickningsfordon).

2 § Skyltar för beskickningsfordon upptar sex tecken som utgörs av
bokstäver och siffror. Tecknen utförs i svart på ljusblå reflekterande
botten.

Sammansättningen av tecknen på skylten bestäms av Regeringskansliet
med hänsyn till berört land och den ställning som ägaren eller brukaren
av fordonet har. Ändras dessa förhållanden, skall fordonet tilldelas nya
skyltar. Förordning (1996:1618).

3 § Frågor angående tilldelning av skyltar eller dupletter av skyltar
för beskickningsfordon prövas av Regeringskansliet.
Regeringskansliet ansvarar även för att skyltarna tillhandahålls.

När skyltar för beskickningsfordon har tilldelats ett fordon prövar
Vägverket frågan om utfärdande av kontrollmärke. Förordning (1996:1618).

4 § Avgift för skyltarna bestäms av Vägverket efter samråd med
utrikesdepartementet. Avgiften skall motsvara kostnaden för skyltarna
och det särskilda förfarandet. Förordning (1992:1286).

5 § Om skatteplikt inträder för fordonet, skall Vägverket tillhandahålla
registeringsskyltar för fordonet. För tiden intill dess
registreringsskyltarna lämnats ut tillhandahåller polismyndigheten
provisoriska registreringsskyltar. Under samma tid får fordonet brukas
med dessa skyltar. Förordning (1992:1286).

6 § Föreskrifter för tillämpningen av denna förordning beslutas av
Vägverket efter samråd med utrikesdepartementet. Förordning (1992:1286).

7 § Beträffande de frågor som inte regleras särskilt i denna förordning
tillämpas bilregisterkungörelsen (1972:599). Vad som där sägs om
registreringsskyltar skall i tillämpliga delar gälla skyltar för
beskickningsfordon.

8 § Om det finns särskilda skäl av säkerhetsmässig art, får
rikspolisstyrelsen efter samråd med utrikesdepartementet besluta om
undantag från bestämmelserna i 1 §. Förordning (1991:40).

9 § Beslut enligt denna förordning får inte överklagas. Förordning
(1991:40).

Övergångsbestämmelser

1988:964

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1988. Ett fordon som avses
i 1 § får brukas fram till utgången av december 1988 även om det inte är
försett med skyltar för beskickningsfordon.