Förordning (1988:965) om personliga fordonsskyltar

SFS nr
1988:965
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1988-08-25
Författningen har upphävts genom
SFS 2001:650
Upphävd
2001-10-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1998:1028

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om personliga
fordonsskyltar. Därmed avses skyltar som ersätter ett fordons vanliga
registeringsskyltar och vars teckenkombination får väljas enligt vad
som anges i 3 §.

2 § Rätten att för ett registrerat fordon använda personliga
fordonsskyltar i stället för de vanliga registreringsskyltarna
samt förlängning av sådan rätt upplåts av Vägverket för ett
pris som verket bestämmer. Förordning (1998:1028).

3 § En personlig fordonsskylt skall uppta två till sex tecken. Tecknen
utgörs av bokstäver eller siffror eller en kombination av båda.
Teckenkombinationen får inte motsvara ett annat fordons
registreringsnummer eller en annan personlig fordonsskylt. Den får
inte utformas så att den kan väcka anstöt eller medföra olägenhet
för någon.

4 § Rätten att använda en personlig fordonsskylt fastställs av
Vägverket. Rätten gäller i tio år med möjlighet till
förlängning med perioder om fem eller tio år. Rätten får inte
överlåtas på någon annan. Skylten får, efter anmälan till
Vägverket, flyttas över till ett annat fordon som ägs av den
som har rätt att använda skylten. Förordning (1998:1028).

5 § För personliga fordonsskyltar tas en särskild skyltavgift ut.
Denna skall motsvara tillverkningskostnaderna för skyltarna och i
förekommande fall dupletter av dessa samt kostnaderna för det
särskilda förfarandet. Skyltavgiften fastställs av Vägverket.
Förordning (1992:1287).

6 § Vägverket tillhandahåller skyltar och prövar frågan om utfärdande
av kontrollmärke när uppgift lämnats om för vilket fordon skylten
skall användas. Verket prövar vidare frågan om dupletter av personliga
fordonsskyltar. Förordning (1992:1287).

7 § Beträffande de frågor som inte särskilt regleras i denna förordning
tillämpas bilregisterkungörelsen (1972:599). Vad som där sägs om
registreringsskyltar skall i tillämpliga delar gälla om personliga
fordonsskyltar.

Vad som i denna förordning sägs om ägaren gäller i stället innehavaren,
om fordonet innehas på grund av kreditköp med förbehåll om
återtaganderätt eller om det brukas med nyttjanderätt för bestämd tid om
minst ett år.

8 § Vägverket får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för
tillämpningen av denna förordning.

Om särskilda skäl föreligger får verket i enskilda fall medge undantag
från bestämmelsen i 4 § om att rätten till en personlig skylt inte får
överlåtas på någon annan. Förordning (1992:1287).

9 § Vägverkets beslut enligt denna förordning får inte överklagas.
Förordning (1992:1287).