Förordning (1988:969) med instruktion för Dialekt- och ortnamnsarkiven samt svenskt visarkiv;

SFS nr
1988:969
Departement/myndighet
Kulturdepartementet
Utfärdad
1988-07-14
Författningen har upphävts genom
SFS 1993:654
Upphävd
1993-07-01

Uppgifter m. m.

1 § Myndigheten dialekt- och ortnamnsarkiven samt svenskt visarkiv har
till uppgift att samla in, bevara, bearbeta och ge ut material om
dialekter, personnamn, ortnamn, visor, folkmusik, folkminnen och den
svenska jazzens historia samt att avge yttranden i ärenden om
fastställande av ortnamn och granska förslag till namn på allmänna
kartor.

I fråga om folkminnen omfattar uppgiften inte vad som skall fullgöras av
någon annan myndighet.

/r3/ Verksförordningens tillämpning

2 § Verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på myndigheten med
undantag av 2, 18 och 19 §§.

/r3/ Myndighetens ledning

3 § Styrelsens ordförande har det ansvar för verksamheten och de
uppgifter som anges i 3 §, 4 §, 7 § 3 och 10 § verksförordningen
(1987:1100).

I frågor som är gemensamma för två eller flera av de arkiv som ingår i
myndigheten har styrelsens ordförande även det ansvar för verksamheten
och de uppgifter som anges i 5 §, 6 §, 7 § 1, 2, och 4 samt 8 och 9 §§
verksförordningen. Rör en fråga endast ett av arkiven har arkivchefen
det ansvar och de uppgifter som nu nämnts.

/r3/ Styrelsen

4 § Myndighetens styrelse består av högst sex personer. En av
ledamöterna är ordförande och en är vice ordförande.

Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra
ledamöterna är närvarande.

/r3/ Organisation

5 § I myndigheten ingår dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala,
ortnamnsarkivet i Uppsala, dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund,
dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg, dialekt-,
ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå, svenskt visarkiv, arkivet för
ordbok över Sveriges medeltida personnamn samt arkivet för ordbok över
Sveriges dialekter.

Varje arkiv leds av en arkivchef.

6 § Till varje arkiv är en rådgivande nämnd knuten. Denna har till
uppgift att behandla frågor om arbetets vetenskapliga inriktning och
allmänna uppläggning.

Nämnden består av arkivchefen, som är nämndens ordförande, och högst nio
andra ledamöter.

Av ledamöterna i den nämnd som är knuten till arkivet för ordbok över
Sveriges medeltida personnamn utses två efter förslag av Kungl.
Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien.

Av ledamöterna i den nämnd som är knuten till arkivet för ordbok över
Sveriges dialekter utses två efter förslag av Kungl. Gustav Adolfs
Akademien.

/r3/ Personalföreträdare

7 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på
myndigheten.

/r3/ Styrelsens ansvar och uppgifter

8 § Utöver vad som anges i 13 § verksförordningen (1987:1100) skall
styrelsen besluta i följande frågor:

1. framställningar till regeringen,

2. frågor om användning av anslag och andra frågor av större ekonomisk
betydelse,

3. tillsättning av tjänster som arkivchef, förste arkivarie och
arkivarie,

4. frågor om skiljande från annan anställning än provanställning eller
om skiljande från uppdrag eller om disciplinansvar, åtalsanmälan,
avstängning eller läkarundersökning,

5. fastställande av arbetsordning,

6. andra frågor av principiell betydelse som ordförande eller en
arkivchef hänskjuter till styrelsen.

/r3/ Ärendenas handläggning

9 § Om ett styrelseärende är så brådskande att styrelsen inte hinner
sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom meddelanden
mellan ordföranden och minst så många ledamöter som behövs för
beslutförhet.

Om detta förfarande inte är lämpligt, får ordföranden ensam avgöra
ärendet. Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa sammanträde med
styrelsen.

10 § Ärenden om fastställande av ortnamn avgörs av arkivchefen vid
ortnamnsarkivet i Uppsala. Innan ett sådant ärende avgörs skall den
rådgivande nämnden höras samt, vid fastställande av namn på ort inom
annat ortnamnsarkivs undersökningsområde, yttrande inhämtas från chefen
för berört arkiv.

/r3/ Tjänstetillsättning m. m.

11 § Styrelsens ledamöter utses av regeringen för en bestämd tid.

Regeringen utser ordförande och vice ordförande. Förordnandena ges för
en bestämd tid.

Andra tjänster tillsätts av myndigheten.

Andra ledamöter i rådgivande nämnd än ordföranden utses av styrelsen för
en bestämd tid.

/r3/ Övrigt

12 § Myndigheten får ta betalt för de publikationer som framställs samt
för sådan undervisning och sådana särskilda visningar som myndigheten
anordnar inom ramen för sitt verksamhetsområde enligt de grunder som
föreskrivs av myndigheten efter samråd med riksrevisionsverket.