/r2/ Förordning (1988:976) om avgifter för finansinspektionens verksamhet

SFS nr
1988:976
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1988-09-08
Författningen har upphävts genom
SFS1991:1384
Upphävd
1991-11-06

1 § Denna förordning gäller i fråga om avgifter som skall erläggas till
finansinspektionen enligt föreskrifter i 7 kap. 15 § bankrörelselagen
(1987:617), 14 § lagen (1963:76) om kreditaktiebolag, 22 § lagen
(1988:606) om finansbolag, 6 kap. 11 § lagen (1991:981) om
värdepappersrörelse, 39 § lagen (1990:1114) om värdepappersfonder, 63 §
lagen (1970:65) om Sveriges allmänna hypoteksbank och om
landshypoteksföreningar, 41 § lagen (1968:576) om Konungariket Sveriges
stadshypotekskassa och om stadshypoteksföreningar, 39 § lagen
(1980:1097) om Svenska skeppshypotekskassan, 34 § lagen (1979:749) om
Stockholms fondbörs, 24 § insiderlagen (1990:1342) och 4 kap. 3 § lagen
(1991:980) om handel med finansiella instrument. Förordning (1991:1016).

2 § Avgift skall årligen erläggas av

1. varje */k/ bankaktiebolag */-k/ med dels 25 000 kronor, dels 0,0009 %
av bolagets eget kapital och skulder vid utgången av det närmast
föregående kalenderåret,

2. varje */k/ sparbank */-k/ med dels 10 000 kronor, dels 0,003 % av
bankens egna fonder och skulder vid utgången av det närmast föregående
kalenderåret,

3. varje */k/ central föreningsbank */-k/ med dels 25 000 kronor, dels
0,003 % av bankens jämte anslutna lokala föreningsbankers sammanlagda
egna kapital och skulder vid utgången av det närmast föregående
kalenderåret,

4. varje */k/ utländskt bankföretag, som har tillstånd att ha filial i
Sverige, */-k/ med dels 5 000 kronor, dels 0,0009 % av bankfilialens
skulder vid utgången av det närmast föregående kalenderåret,

5. varje */k/ kreditaktiebolag */-k/ som omfattas av finansinspektionens
tillsyn med dels 1 000 kronor, dels 0,00004 % av bolagets eget kapital
och skulder vid utgången av det närmast föregående kalenderåret,

6. varje */k/ finansbolag */-k/ med dels 5 000 kronor, dels 0,007 % av
nettovärdet av tillgångarna i bolagets finansieringsverksamhet vid
utgången av det närmast föregående räkenskapsåret,

7. varje */k/ värdepappersbolag */-k/ med dels 25 000 kronor, dels 0,25
% av intäkterna i rörelsen under det närmast föregående räkenskapsåret,

8. varje */k/ fondbolag */-k/ med dels 3 000 kronor, dels 0,0032 % av
det vid utgången av närmast föregående kalenderår beräknade värdet av
varje värdepappersfond under bolagets förvaltning,

9. */k/ Sveriges allmänna hypoteksbank */-k/ med 25 000 kronor,

10. */k/ Konungariket Sveriges stadshypotekskassa */-k/ med 25 000
kronor,

1. */k/ Svenska skeppshypotekskassan */-k/ med 15 000 kronor,

12. */k/ Stockholms fondbörs */-k/ med två miljoner kronor,

13. */k/ Värdepapperscentralen VPC Aktiebolag */-k/ med 1 350 000 kronor
och

14. */k/ varje utländskt värdepappersföretag, som har tillstånd att ha
filial i Sverige */-k/, med dels 5 000 kronor, dels 0,25 % av intäkterna
i rörelsen här i Sverige under det närmast föregående räkenskapsåret.
Förordning (1991:1016).

3 § Finansinspektionen skall årligen före utgången av oktober månad
lämna varje avgiftsskyldig som anges i 2 § 1–7 uppgift om hur stor
avgift som skall erläggas. Förordning (1991:1016).

4 § Avgifterna skall före utgången av november månad betalas genom
insättning på finansinspektionens postgirokonto. Förordning (1991:1016).

5 § Har tillsynen omfattat endast en del av ett år, skall avgiften
minskas i motsvarande mån. Avgiften för det kalenderår då tillsynen
börjar skall, med tillämpning av 3 och 4 §§, betalas i efterskott och
bestämmas med utgångspunkt i förhållandena vid det årets utgång.

Övergångsbestämmelser

1991:1016

1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1991.

2. Vad som i 2 § sägs om värdepappersbolag skall också gälla sådant
fondkommissionsbolag som med stöd av punkt 3 i övergångsbestämmelserna
till lagen (1991:981) om värdepappersrörelse driver rörelse enligt
fondkommissionslagen (1979:748).