/r1/ Förordning (1988:980) med instruktion för statens pris- och konkurrensverk;

SFS nr
1988:980
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1988-08-25
Författningen har upphävts genom
SFS1992:820
Upphävd
1992-07-01

/r3/ Uppgifter

1 § Statens pris- och konkurrensverk är central förvaltningsmyndighet
för frågor om pris- och konkurrensbevakning.

Verket har till uppgift att främja en från allmän synpunkt önskvärd
konkurrens inom näringsliv och offentlig verksamhet. Sådan verksamhet
som bankinspektionen och försäkringsinspektionen har tillsyn över är
undantagen.

2 § Verket skall särskilt

1. bevaka och analysera konkurrensförhållanden och prisbildning inom de
varu- och tjänsteområden som är av stor betydelse för konsumenterna
eller där konkurrensen inte är effektiv,

2. bevaka och analysera konkurrensförhållanden och prisbildning inom de
råvaru- och insatsvaruområden som är av stor betydelse för ekonomin i
stort eller i övrigt är väsentliga,

3. bevaka och analysera hur offentliga regleringar påverkar pris- och
konkurrensförhållanden,

4. bevaka och analysera konsumentprisutvecklingen inom landet och
jämföra den med utvecklingen i omvärlden,

5. följa förhållanden i omvärlden av betydelse för prisutveckling och
konkurrens och, när det behövs, belysa den inhemska utvecklingen i ett
internationellt perspektiv,

6. utreda frågor som kan vara av betydelse för marknadsdomstolen och
näringsfrihetsombudsmannen vid tillämpningen av konkurrenslagen
(1982:729),

7. utreda frågor som kan vara av betydelse för konsumentombudsmannen vid
tillämpningen av lagen (1971:112) om avtalsvillkor i
konsumentförhållanden,

8. informera om resultaten av bevakning och undersökningar i syfte att
främja en från allmän synpunkt önskvärd konkurrens och att öka
konsumenternas prismedvetande,

9. underrätta regeringen om förändringar i fråga om pris- och andra
konkurrensförhållanden som kan komma i konflikt med övergripande
samhällsekonomiska mål,

10. informera näringsfrihetsombudsmannen, konsumentverket och andra
myndigheter i frågor som kan vara av betydelse för myndighetens
verksamhet med avseende på pris- och konkurrensförhållanden och

11. föra kartellregister.

3 § Verket får även i andra fall än som avses i 2 § utföra
undersökningar på uppdrag av andra myndigheter. Verket fastställer
ersättning för utförda uppdrag.

/r3/ Verksförordningens tillämpning

4 § Verksförordningen (1987:1100) utom 13 § skall tillämpas på verket.

Bestämmelserna i 8, 11 och 12 §§ verksförordningen tillämpas endast i
fråga om utredningsverksamhet enligt 6 §.

/r3/ Myndighetens ledning

5 § Verkets generaldirektör är chef för myndigheten.

/r3/ Styrelsen

6 § Vid verket finns en styrelse för sådan utredningsverksamhet enligt 2
§ 1–3 och 6–8 som inte grundar sig på ett särskilt regeringsuppdrag.
Styrelsen består av högst tio personer, generaldirektören medräknad.
Generaldirektören är styrelsens ordförande.

Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra
ledamöterna är närvarande.

/r3/ Organisation

7 § Under generaldirektören finns en chefstjänsteman med
samordningsansvar.

Inom verket finns enheter med uppgifter inom de branschområden som
verket särskilt anger. Verket bestämmer fördelningen av uppgifter mellan
enheterna. Dessutom finns en enhet för branschövergripande frågor och en
enhet för fältverksamhet.

Inom verket finns vidare en informationsenhet, en enhet för statistiska
metodfrågor och ett verkskansli.

/r3/ Personalföreträdare

8 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på
verket.

/r3/ Personalansvarsnämnden

9 § Verkets personalansvarsnämnd består — förutom av generaldirektören
och personalföreträdarna — av chefstjänstemannen med samordningsansvar,
chefen för verkskansliet och verkets personalchef.

Nämnden är beslutför när ordföranden och minst tre av de andra
ledamöterna är närvarande.

/r3/ Styrelsens ansvar och uppgifter

10 § Styrelsen för utredningsverksamheten skall besluta i frågor om

1. att genomföra mera omfattande undersökning, utom i fall när
framställning om en sådan undersökning gjorts av en annan myndighet,

2. att godkänna en genomförd undersökning,

3. information om en godkänd undersökning.

Första stycket gäller inte undersökningar som grundar sig på ett
särskilt uppdrag av regeringen.

/r3/ Tjänstetillsättning m. m.

11 § Generaldirektören förordnas av regeringen för en bestämd tid.

Tjänsten som chefstjänsteman med samordningsansvar tillsätts av
regeringen efter anmälan av generaldirektören.

Andra tjänster tillsätts av verket.

12 § Förordnande att vara generaldirektörens ställföreträdare meddelas
av regeringen för en bestämd tid. Det sker efter anmälan av
generaldirektören.

13 § Andra ledamöter i styrelsen för utredningsverksamheten än
generaldirektören utses av regeringen för en bestämd tid.

/r3/ Bisysslor

14 § Besked om bisyssla enligt 37 § andra stycket
anställningsförordningen (1965:601) lämnas av verket även i fråga om
chefstjänstemannen med samordningsansvar.