Förordning (1988:984) med instruktion för brottsskadenämnden

SFS nr
1988:984
Departement/myndighet
Justitiedepartementet F1
Utfärdad
1988-09-08
Författningen har upphävts genom
SFS 1994:572
Upphävd
1994-07-01

/r3/ Uppgifter

1 § Brottsskadenämnden prövar ärenden om brottsskadeersättning enligt
brottsskadelagen (1978:413).

Nämnden företräder staten vid och utom domstol i fråga om fordran som
avses i 17 § brottsskadelagen.

/r3/ Sammansättning

2 § Nämnden består av de ledamöter som anges i 13 § brottsskadelagen
(1978:413). För varje ledamot utom ordföranden skall finnas en eller
flera ersättare.

/r3/ Organisation

3 § Vid nämnden finns ett kansli som förestås av en chef.

/r3/ Verksförordningens tillämpning

4 § Följande bestämmelser i verksförordningen (1987:1100) skall
tillämpas på brottsskadenämnden:

14 och 15 §§ om myndighetens regelgivning,

16 § om interna föreskrifter,

18 § om ärendeförteckning,

28 § om vem som får begära in förklaringar m.m.,

29 § om myndighetens beslut.

Brottsskadenämndens ordförande har det ansvar för verksamheten och de
uppgifter som anges i 3 § första stycket, 4 §, 5 § första stycket, 6, 7,
9 och 10 §§ verksförordningen och vad i övrigt följer av denna
instruktion. Förordning (1990:2).

/r3/ Handläggning av ärenden enligt brottsskadelagen (1978:413)

5 § 13 § andra stycket brottsskadelagen (1978:413) är nämnden beslutför
med fyra ledamöter. Av dessa skall ordföranden eller en av de båda vice
ordförandena samt två andra ledamöter eller ersättare för dem vara
närvarande.

Om det framkommer skiljaktiga meningar vid en överläggning tillämpas
föreskrifterna i 16 kap. rättegångsbalken om omröstning i tvistemål.
Ordföranden säger dock sin mening först.

6 § Ordföranden eller en vice ordförande får på nämndens vägnar

1. avskriva ett ärende på grund av återkallelse,

2. avvisa en ansökan om den är så ofullständig att den inte kan prövas
och sökanden har underlåtit att följa ett föreläggande om komplettering,
3. avslå en ansökan om det är uppenbart att skadan, efter avräkning av
självriskbelopp enligt 10 § brottsskadelagen (1978:413), täcks av
försäkringsersättning.

Ordföranden får överlämna åt en tjänsteman vid nämndens kansli att på
nämndens vägnar fatta beslut som avses i första stycket.

7 § I arbetsordningen eller genom särskilda beslut får nämnden överlämna
åt ordföranden, en vice ordförande eller en tjänsteman vid nämndens
kansli att på nämndens vägnar avgöra ärenden om brottsskadeersättning
som inte är av principiell betydelse eller annars av större vikt.
Förordning (1990:2).

8 § En översiktlig redogörelse för de ärenden som har avgjorts enligt 6
eller 7 § skall regelbundet lämnas vid sammanträde med nämnden.

9 § Ärenden enligt brottsskadelagen (1978:413) avgörs efter
föredragning. Denna ankommer på chefen för kansliet eller en tjänsteman
vid nämnden.

Ordföranden eller en vice ordförande får överta beredning och
föredragning av ett ärende.

Chefen för kansliet får närvara även när ett ärende föredras av någon
annan.

10 § I 19 § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om rätt att
få en avvikande mening antecknad.

/r3/ Handläggning av administrativa ärenden

11 § Vid sammanträde med nämnden avgörs sådana ärenden som avses i 13
och 19 §§ verksförordningen (1987:1100). Föreskrifterna i 5 § första
stycket tillämpas även i dessa ärenden. Chefen för nämndens kansli
deltar i avgörandena.

12 § Föreskrifterna i 5 § andra stycket om omröstning tillämpas även i
administrativa ärenden som avses i 11 §, i den utsträckning inte annat
följer av bestämmelserna i 15 kap. 7 § lagen (1976:600) om offentlig
anställning och 26 § anställningsförordningen (1965:601) om omröstning i
vissa personalfrågor.

13 § Andra administrativa ärenden än som anges i 11 § avgörs på nämndens
vägnar av ordföranden eller, efter dennes beslut, chefen för kansliet.

14 § I fråga om föredragning och beredning av administrativa ärenden
samt skiljaktig mening i sådana ärenden gäller det som sägs i 9 och 10
§§.

/r3/ Tjänstetillsättningar m. m.

15 § Ordföranden, vice ordförandena och övriga ledamöter i nämnden samt
ersättare utses av regeringen för en bestämd tid.

Tjänster vid kansliet tillsätts av nämnden.

/r3/ Överklagande

16 § Brottsskadenämndens beslut får överklagas hos regeringen, om något
annat inte följer av

— 12 § brottsskadelagen (1978:413),

— lagen (1971:309) om behörighet för allmän förvaltningsdomstol att
pröva vissa mål,

— lagen (1987:439) om inskränkning i rätten att överklaga,

— andra föreskrifter.