Förordning (1988:988) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Irland

SFS nr
1988:988
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1988-09-01
Författningen har upphävts genom
SFS 1993:1275
Upphävd
1994-02-01

1 § Lagen (1987:103) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och
Irland skall träda i kraft den 1 januari 1989 och tillämpas beträffande
inkomst och realisationsvinst som förvärvas den 1 januari 1989 eller
senare.

Avtalet trädde i kraft den 5 april 1988.

2 § Följande gäller om en person med hemvist i Sverige förvärvar inkomst
som enligt bestämmelserna i artikel 20 punkt 1 eller 2 i avtalet
beskattas endast i Irland eller enligt bestämmelserna i artikel 24 punkt
3 i avtalet skall undantas från svensk skatt.

Sådan inkomst tas inte med vid taxering i Sverige.

Om personen i fråga taxeras till statlig inkomstskatt för annan inkomst
skall dock följande iakttas. Först uträknas den statliga inkomstskatt
som skulle ha påförts om den skattskyldiges hela inkomst beskattats
endast i Sverige. Därefter fastställs hur stor procent den sålunda
uträknade skatten utgör av hela den beskattningsbara inkomst på vilken
skatten beräknats. Med den därmed erhållna procentsatsen tas skatt ut på
den inkomst som skall beskattas i Sverige. Förfarandet skall användas
endast om detta leder till högre skatt.

Övergångsbestämmelser

1988:988

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1989.

2. Genom förordningen upphävs

a) kungörelsen (1961:38) om tillämpning av ett mellan Sverige och Irland
den 6 november 1959 ingånget avtal för undvikande av dubbelbeskattning
beträffande skatter å inkomst och förmögenhet,

b) kungörelsen (1962:450) med vissa anvisningar rörande tillämpningen av
avtalet mellan Sverige och Irland den 6 november 1959 för undvikande av
dubbelbeskattning beträffande skatter å inkomst och förmögenhet,

c) kungörelsen (1974:17) om kupongskatt för person som är bosatt på
Irland, m. m.

3. De angivna författningarna tillämpas fortfarande på inkomst och
realisationsvinst som förvärvas före den 1 januari 1989 och på
förmögenhet som taxeras före år 1990.