/r1/ Förordning (1988:990) om förrättningsavgifter för Aktiebolaget Svensk Bilprovning;

SFS nr
1988:990
Departement/myndighet
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1988-09-15
Författningen har upphävts genom
SFS1989:265
Upphävd
1989-07-01

Aktiebolaget Svensk Bilprovning får ta ut avgifter med nedan angivna
belopp för förrättningar som utförs av bolaget.

________________________________________________________________________
Förrättningar Avgift kronor

_______________________

Fullständig Efter-
kontroll kontroll
________________________________________________________________________

Typbesiktning av

a) personbilar, lastbilar, bussar eller
terrängvagnar med en totalvikt av högst
3 500 kilogram

1. en grundmodell 7 940

2. en variant av en vid typbesiktning godkänd
grundmodell med samma motorutförande och
samma huvudtyp av karosseri som grundmodellen
men med annan utrustning 3 970

3. en variant, som avviker från en vid
typbesiktning godkänd grundmodell endast i
fråga om däckdimensioner 1 325

b) lastbilar, bussar eller terrängvagnar med
en totalvikt av mer än 3 500 kilogram

1. en grundmodell 13 205

2. en variant, som avviker från en vid
typbesiktning godkänd grundmodell endast i
fråga om däckdimensioner 1 325

c) motorcyklar eller terrängskotrar 5 455

d) husvagnar

1. en grundmodell 7 940

2. en variant av en vid typbesiktning
godkänd grundmodell med samma huvudtyp av
karosseri som grundmodellen men med annan
utrustning 3 260

3. en variant, som avviker från en vid
typbesiktning godkänd grundmodell endast
genom att kopplingsanordningen är avsedd
för en annan kulstorlek 1 325

4. en variant, som avviker från en vid
typbesiktning godkänd grundmodell endast i
fråga om däckdimensioner 1 325

e) andra släpvagnar med bromsutrustning och
med en totalvikt av högst 3 500 kilogram

1. en grundmodell 3 970

2. en variant av en vid typbesiktning godkänd
grundmodell med samma huvudtyp av karosseri
som grundmodellen men med fällbar framläm
eller huv över godsutrymmet 2 030

3. en variant, som avviker från en vid
typbesiktning godkänd grundmodell endast
genom att kopplingsanordningen är avsedd
för en annan kulstorlek 1 325

4. en variant, som avviker från en vid
typbesiktning godkänd grundmodell endast i
fråga om däckdimensioner 1 325

f) andra släpvagnar med bromsutrustning och
med en totalvikt av mer än 3 500 kilogram

1. en grundmodell 7 940

2. en variant, som avviker från en vid
typbesiktning godkänd grundmodell endast i
fråga om däckdimensioner 1 325

g) släpvagnar utan bromsutrustning, släpslädar
eller terrängsläp

1. en grundmodell 2 030

2. en variant, som avviker från en vid
typbesiktning godkänd grundmodell endast i
fråga om kopplingsanordningen 1 325

h) mopeder 2 290

Prövning av frågor om godkännande av fordon
enligt bilavgasförordningen (1987:586)

a) prövning av ansökan jämte en provning för
en motorfamilj som enligt sökandens uppgift i
ansökan om certifiering beräknas få en försälj-
ningsvolym om högst 200 bilar 12 150

b) prövning av ansökan jämte en provning för
en motorfamilj som enligt sökandens uppgift
i ansökan om certifiering beräknas få en
försäljningsvolym överstigande 200 bilar

1. grundavgift 12 150

2. tilläggsavgift per bil för den del av
den beräknade försäljningsvolymen

— som överstiger 200 men inte 1 000 bilar 13

— som överstiger 1 000 men inte 5 000 bilar 9

— som överstiger 5 000 bilar 5

c) för varje ytterligare provning 1 890

Registreringsbesiktning av

a) personbilar, traktorer (ombyggda bilar),
sådana lastbilar, bussar eller terrängvagnar
med en totalvikt av högst 3 500 kilogram och

1. som inte tidigare har godkänts vid en
registreringsbesiktning eller tagits upp i
ett typintyg 335

2. som tidigare har godkänts vid en
registreringsbesiktning eller tagits upp i ett
typintyg 235

b) lastbilar, bussar eller terrängvagnar med
en totalvikt av 3 501–7 000 kilogram

1. som inte tidigare har godkänts vid en
registreringsbesiktning eller tagits upp i ett
typintyg 425

2. som tidigare har godkänts vid en
registreringsbesiktning eller tagits upp i ett
typintyg 410

c) lastbilar, bussar eller terrängvagnar med en
totalvikt av mer än 7 000 kilogram och högst
två axlar

1. som inte tidigare har godkänts vid en
registreringsbesiktning eller tagits upp
i ett typintyg 480

2. som tidigare har godkänts vid en
registreringsbesiktning eller tagits upp i
ett typintyg 460

d) lastbilar, bussar eller terrängvagnar med
en totalvikt av mer än 7 000 kilogram och tre
eller flera axlar

1. som inte tidigare har godkänts vid en
registreringsbesiktning eller tagits upp i
ett typintyg 535

2. som tidigare har godkänts vid en
registreringsbesiktning eller tagits upp i
ett typintyg 510

e) motorcyklar eller terrängskotrar 215

f) husvagnar

1. som inte tidigare har godkänts vid en
registreringsbesiktning eller tagits upp
i ett typintyg 300

2. som tidigare har godkänts vid en
registreringsbesiktning eller tagits upp i
ett typintyg 195

g) andra släpvagnar, släpslädar eller
terrängsläp med en totalvikt av högst
3 500 kilogram

1. som inte tidigare har godkänts vid en
registreringsbesiktning eller tagits upp i
ett typintyg 205

2. som tidigare har godkänts vid en
registreringsbesiktning eller tagits upp i
ett typintyg 195

h) andra släpvagnar, släpslädar eller
terrängsläp med en totalvikt av mer än
3 500 kilogram och högst två axlar

1. som inte tidigare har godkänts vid en
registreringsbesiktning eller tagits upp i
ett typintyg 425

2. som tidigare har godkänts vid en
registreringsbesiktning eller tagits upp i
ett typintyg 410

i) andra släpvagnar, släpslädar eller
terrängsläp med en totalvikt av mer än 3 500
kilogram och tre eller flera axlar

1. som inte tidigare har godkänts vid en
registreringsbesiktning eller tagits upp i
ett typintyg 480

2. som tidigare har godkänts vid en
registreringsbesiktning eller tagits upp i
ett typintyg 455

j) amatörbyggda fordon

tilläggsavgifter till a) och e) ovan 145

k) ombyggda fordon

tilläggsavgifter till a) och e) ovan 90

l) bilar som avses bli godkända för
persontransporter i beställningstrafik med
lättare fordon

tilläggsavgifter till a) ovan 90

m) bilar med bostadsinredning och gasolanläggning

tilläggsavgifter till a), b), c) och d) ovan 90

Exportvagnsbesiktning 335

Kontrollbesiktning av

a) personbilar eller traktorer (ombyggda bilar) 145 70

b) lastbilar, bussar eller terrängvagnar
som har en totalvikt av högst 3 500 kilogram 145 70

c) lastbilar, bussar eller terrängvagnar
som har en totalvikt av 3 501–7 000 kilogram 180 85

d) lastbilar, bussar eller terrängvagnar
som har en totalvikt av mer än 7 000 kilogram
och högst två axlar 245 100

e) lastbilar, bussar eller terrängvagnar
som har en totalvikt av mer än 7 000 kilogram
och tre eller flera axlar 295 120

f) motorcyklar, mopeder eller terrängskotrar 90 45

g) husvagnar 110 65

h) andra släpvagnar, släpslädar eller
terrängsläp

1. med en totalvikt av högst 3 500 kilogram 90 45

2. med en totalvikt av mer än 3 500 kilogram
och högst två axlar 155 85

3. med en totalvikt av mer än 3 500 kilogram
och tre eller flera axlar 200 100

Kopplingsbesiktning

a) om den företas i samband med en
registrerings- eller kontrollbesiktning 100

b) i andra fall 195

Besiktning av kilometerräknarapparatur som
innefattar

a) en särskild kontroll av omräkningsfaktorn
och som företas i samband med någon annan
besiktning 140

b) en särskild kontroll av omräkningsfaktorn
i övriga fall 155

c) en annan kontroll i samband med någon
annan besiktning 50

d) en annan kontroll i övriga fall 65 50

Mopedbesiktning 215

Lämplighetsbesiktning av

a) fordon som avses i 70 § första stycket
fordonskungörelsen (1972:595)

1. om besiktningen företas i samband med en
registrerings- eller kontrollbesiktning 85

2. i övriga fall 110

b) fordon som är konstruerade för transport
av brandfarliga vätskor och gaser 225

Besiktning av fordonsmonterade kranar utom
vajerspel eller personkorgar

a) första besiktning

1. om den företas i samband med en annan
besiktning 335

2. i övriga fall 355

b) återkommande besiktning

1. om den företas i samband med en annan
besiktning 230

2. i övriga fall 245

Besiktning av vajerspel 125

Besiktning av personkorgar 125

Besiktning av vinschar 125

Besiktning för viss internationell
godsbefordran på väg under tullförsegling
(TIR-besiktning)

a) typbesiktning 3 340

b) första besiktning 435

c) återkommande besiktning 385

Besiktning för befordran av farligt gods på väg
(ADR- respektive ADR-S-besiktning)

a) första besiktning

1. grundavgift 435

2. avgift för varje ämnesklass som
besiktningen avser 245

b) återkommande besiktning 435

Besiktning för internationell befordran av
lättfördärvliga livsmedel (ATP-besiktning)

a) första besiktning 2 640

b) återkommande besiktning 1 980

Särskild besiktning föreskriven av
trafiksäkerhetsverket eller en länsstyrelse
i ett dispensärende 410

Plombering av en taxameters fastsättning i
ett fordon 125

Utfärdande av ett intyg enligt 34 §
bilregisterkungörelsen (1972:599) 21

För förrättning som inte utförs vid bilprovningsstation får avgifter i
stället för vad som angetts ovan i denna förordning tas ut med högst 340
kronor per timme.

Med efterkontroll avses i denna förordning en sådan begränsad
kontrollbesiktning som anges i 81 § fordonskungörelsen (1972:595). I
fråga om besiktning av kilometerräknarapparatur avses med efterkontroll
en besiktning som sker inom en månad från den närmast föregående
besiktningen av apparaturen.

Om annan kontrollbesiktning än efterkontroll av fordon, vars
inställelsetermin består av fem månader, görs efter utgången av
inställelseterminens tredje månad, får avgiften höjas till följande
belopp:

a) För personbilar och för lastbilar eller bussar som har en totalvikt
av högst 3 500 kilogram, till 185 kronor,

b) för lastbilar eller bussar som har en totalvikt av 3 501–7 000
kilogram, till 220 kronor,

c) för lastbilar eller bussar som har en totalvikt av mer än 7 000
kilogram och högst två axlar, till 285 kronor, och

d) för lastbilar eller bussar som har en totalvikt av mer än 7 000
kilogram och tre eller flera axlar, till 335 kronor.