Förordning (1989:10) med instruktion för Rederinämnden

SFS nr
1989:10
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1989-01-12
Författningen har upphävts genom
SFS 2007:1160
Upphävd
2008-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2001:771

Uppgifter

1 § Rederinämnden har till uppgift att pröva frågor om statligt bidrag
till svensk sjöfart och att följa den svenska sjöfartens
internationella konkurrenssituation. Förordning (1996:1558).

2 § Nämnden skall bistå Sjöfartsverket i arbetet med en årlig
utvärdering av den svenska sjöfartens konkurrenssituation.
Förordning (1998:1823).

Sammansättning

3 § Nämnden består av högst sju personer. En av ledamöterna är
ordförande. Förordning (1996:288).

Verksförordningens tillämpning

4 § Följande bestämmelser i verksförordningen (1995:1322) skall
tillämpas på nämnden:

— 16 § om medverkan i EU-arbetet,

— 26 § om vem som får begära in uppgifter,

— 27-28 §§ om myndighetens föreskrifter,

— 29 § om inhämtande av uppgifter och utövande av tillsyn,

— 31 § om myndighetens beslut. Förordning (1996:288).

5 § Nämnden har det ansvar för verksamheten och de uppgifter
som anges i 6, 7, 9, 13 och 15 §§ verksförordningen
(1995:1322). Nämnden behöver dock inte inkomma med
årsredovisning och delårsrapport. Förordning (1997:785).

Ärendenas handläggning

6 § Nämnden är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra
ledamöterna är närvarande.

När ärenden av större vikt handläggs skall om möjligt samtliga ledamöter
vara närvarande.

7 § Om ett ärende är så brådskande att nämnden inte hinner
sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom
meddelanden mellan ordföranden och minst så många ledamöter som
behövs för beslutförhet.

Om detta förfarande inte är lämpligt, får ordföranden ensam
avgöra ärendet. Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa
sammanträde med nämnden.

När nämnden avgör ett ärende med stöd av 3 § förordningen
(2001:770) om sjöfartsstöd krävs dock att samtliga ledamöter är
närvarande. Förordning (2001:771 ).

8 § Nämnden får i arbetsordning eller i särskilda beslut lämna
över till ordföranden eller till en föredragande att avgöra
ärenden som är av det slaget att de inte behöver prövas av
nämnden, däribland ärenden om preliminära beslut enligt 8 §
förordningen (2001:770) om sjöfartsstöd. Förordning (2001:771).

9 § Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordning eller i
särskilda beslut får det dock medges att ärenden som avgörs enligt 8 §
inte behöver föredras.

Förordnande av ledamöter m. m.

10 § Regeringen utser ledamöter för en bestämd tid.

Regeringen utser ordförande för en bestämd tid. Förordning (1996:288).

11 § Nämnden får inrätta en referensgrupp samt anlita experter,
sakkunniga och annat biträde. Förordning (1996:1558).

Överklagande

12 § Nämndens beslut får överklagas bara om det är särskilt föreskrivet.