Lag (1989:1007) om överenskommelse mellan Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge om folkbokföring

SFS nr
1989:1007
Departement/myndighet
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1989-12-13
Ändring införd
t.o.m. SFS 1990:910

Den överenskommelse om folkbokföring som Sverige, Danmark, Finland,
Island och Norge undertecknade den 8 maj 1989 skall gälla för Sveriges
del. Överenskommelsen är avfattad på svenska, danska, finska, isländska
och norska. Samtliga texter har samma giltighet. Den för Sverige
utfärdade texten framgår av bilaga till denna lag. De övriga texterna
skall kungöras genom publicering i Sveriges överenskommelser med
främmande makter (SÖ).

*/k/ Bilaga */-k/

/r1/ Överenskommelse mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige
om folkbokföring

Regeringarna i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige har, för att
underlätta folkbokföringen i de avtalsslutande länderna, överenskommit
om följande:

/r4/ Artikel 1

Denna överenskommelse gäller personer som är registrerade såsom bosatta
i ett av de avtalsslutande länderna och som avser att flytta eller som
har flyttat till ett annat av dessa länder. Tidsbegränsad vistelse som
varar mindre än sex månader anses normalt inte som flyttning.

/r4/ Artikel 2

1. Den som avser att flytta från ett av de avtalsslutande länderna till
ett annat av dessa länder, skall anmäla detta till den lokala
registreringsmyndigheten i utflyttningslandet.

Nämnda myndighet tillställer genast den flyttande internordiskt
flyttningsbetyg med bifogad blankett för internordiskt flyttningsbevis.
Betyget är giltigt i tre månader från dagen för utfärdandet.

2. Den som har flyttat från ett av de avtalsslutande länderna och efter
inflyttning bosatt sig i ett annat av dessa länder, skall inom den tid
som gäller för flyttningsanmälan inom sistnämnda land, anmäla
inflyttningen till den lokala registreringsmyndigheten. Samtidigt därmed
skall han lämna det flyttningsbetyg med bifogad blankett för
internordiskt flyttningsbevis som nämns i punkt 1. Har han inte
flyttningsbetyg, skall den lokala registreringsmyndigheten rekvirera
flyttningsbetyg från den lokala registreringsmyndigheten i
utflyttningslandet. Det åligger nämnda myndighet att genast lämna sådant
betyg till den lokala registreringsmyndigheten i inflyttningslandet så
att detta är myndigheten tillhanda senast 14 dagar efter rekvisitionen.

3. Den lokala registreringsmyndigheten i inflyttningslandet beslutar om
en person skall registreras som bosatt i inflyttningslandet.

Registrering kan enbart ske med stöd av flyttningsbetyg. Så snart
registreringen är gjord, skall den lokala registreringsmyndigheten i
utflyttningslandet underrättas. Underrättelse sker genom översändande av
internordiskt flyttningsbevis.

Finner den lokala registreringsmyndigheten skäl att anta att den som har
anmält flyttning bör anses som bosatt på annan ort i inflyttningslandet,
skall myndigheten hänvisa honom till den lokala registreringsmyndigheten
på den orten. Flyttningsbetyget återlämnas till honom med påteckning om
hänvisningen.

Anser den lokala registreringsmyndigheten att den som har lämnat ett
flyttningsbetyg inte kan anses som bosatt inom registreringsområdet, och
föreligger inte fall som avses i föregående stycke, antecknas beslutet
på blanketten för flyttningsbevis samtidigt som den flyttande
underrättas. Flyttningsbetyget behålls av registreringsmyndigheten.
Blanketten för flyttningsbevis skall genast återsändas till den lokala
registreringsmyndighet som har utfärdat flyttningsbetyget.

Först när flyttningsbeviset har återkommit skall den lokala
registreringsmyndigheten i utflyttningslandet avföra den flyttande från
registret. Som dag för utflyttningen anges den dag som
inflyttningslandet registrerat som inflyttningsdag.

4. Har den lokala registreringsmyndigheten i utflyttningslandet inte
återfått flyttningsbeviset inom en månad från den dag som uppgetts som
flyttningsdag, skall myndigheten vända sig direkt till den lokala
registreringsmyndigheten i inflyttningslandet för att få de upplysningar
som fordras med hänsyn till registreringen. Detsamma gäller om en lokal
registreringsmyndighet har anledning att anta att en registerförd person
har flyttat till ett annat av de avtalsslutande länderna.

/r4/ Artikel 3

Frågan om en person enligt denna överenskommelse skall anses som bosatt
eller inte bosatt i inflyttningslandet avgörs enligt lagstiftningen i
detta land.

Om den lokala registreringsmyndigheten i utflyttningslandet anser att
registreringen inte är riktig, kan den ta upp frågan med den lokala
registreringsmyndigheten i inflyttningslandet. Om enighet inte uppnås,
kan den lokala registreringsmyndigheten i utflyttningslandet anmäla
frågan till landets centrala registreringsmyndighet som i sin tur kan ta
upp frågan med inflyttningslandets centrala registreringsmyndighet.

Som inflyttningsland anses det land som en person har bosatt sig i efter
inflyttning från ett annat land. Detta gäller så länge som de faktiska
bostadsförhållandena är desamma som då inflyttningen skedde.

/r4/ Artikel 4

De avtalsslutande länderna förbinder sig ömsesidigt att lämna de
upplysningar som anses nödvändiga för bedömningen av bosättningsfrågan
och att lämna underrättelse om de beslut som fattas.

/r4/ Artikel 5

Med lokal registreringsmyndighet avses i denna överenskommelse:

i Danmark folkregistret,
i Finland registerbyrån,
i Island nationalregistret,
i Norge folkregistret,
i Sverige pastorsämbetet (i Stockholm och Göteborg den lokala
skattemyndigheten).
Från och med den 1 juli 1991 den lokala
skattemyndigheten.

/r4/ Artikel 6

Formulär till internordiskt flyttningsbetyg och flyttningsbevis skall
innehålla upplysningar om: 1. utflyttningsland, 2. kommun (i Sverige
församling), 3. adress, 4. inflyttningsland, 5. kommun (i Sverige
församling), 6. adress, 7. uppgiven flyttningsdag, 8. namn, 9.
föräldrar, 10. make/maka, 11. kön, 12. födelsetid, 13. födelseort, 14
civilstånd och datum, 15. medborgarskap, 16. tidigare bosättning i
inflyttningslandet, 17. namn och födelsetid på icke medflyttande
make/maka, 18. namn och födelsetid på icke medflyttande förälder (för
barn under 18 år), 19. anmärkningar. Vidare skall formulären ange datum
för flyttningsbetygets utfärdande, stämpel och underskrift, registrerad
inflyttningsdag samt de tidsfrister som gäller i de olika länderna för
flyttningsanmälan på inflyttningsorten.

De avtalsslutande ländernas formulär till flyttningsbetyg och
flyttningsbevis skall ha samma form och innehåll men avfattas på
respektive lands språk. Formulären skall fastställas efter samråd mellan
de centrala myndigheterna i de avtalsslutande länderna.

/r4/ Artikel 7

Överenskommelsen träder i kraft den 1 januari, 1 april, 1 juli eller 1
oktober som infaller närmast efter det att tre månader förflutit från
den dag då samtliga parter har meddelat det norska utrikesdepartementet
att de har godkänt överenskommelsen.

För Färöarna och Grönland träder dock överenskommelsen i kraft den 1
januari, 1 april, 1 juli eller 1 oktober som infaller närmast efter det
att tre månader förflutit sedan Danmarks regering har meddelat det
norska utrikesdepartementet att förutsättningarna för ikraftträdande är
uppfyllda.

Det norska utrikesdepartementet meddelar de övriga parterna om
mottagandet av dessa meddelanden och om tidpunkten för överenskommelsens
ikraftträdande.

/r4/ Artikel 8

Samtidigt som denna överenskommelse träder i kraft upphävs den nordiska
överenskommelsen om folkbokföring från den 5 december 1968.

/r4/ Artikel 9

En part kan i förhållande till var och en av de andra parterna säga upp
överenskommelsen med en uppsägningstid av sex månader. Överenskommelsen
upphör därefter att gälla från och med nästkommande 1 januari eller 1
juli. Uppsägning skall ske genom skriftlig underrättelse till berörd
part och det norska utrikesdepartementet. Det norska
utrikesdepartementet underrättar de övriga parterna om mottagandet av
sådant meddelande och om dess innehåll.

/r4/ Artikel 10

Originaltexten till denna överenskommelse deponeras hos det norska
utrikesdepartementet, som tillställer de övriga parterna bestyrkta
kopior därav.

Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill vederbörligen
bemyndigade, undertecknat denna överenskommelse.

Som skedde i Reykjavik den 8 maj 1989 i ett exemplar på danska, finska,
isländska, norska och svenska språken som alla har lika giltighet.