Förordning (1989:1008) om ränta för år 1990 på vissa statslån till bostadsbyggande m.m.

SFS nr
1989:1008
Departement/myndighet
Inrikesdepartementet
Utfärdad
1989-12-13

För år 1990 skall räntesatsen för nedan angivna lån vara 11,40 procent:

1. lån enligt bostadsfinansieringsförordningen (1974:946) till den del
35 § första stycket förordningen, i paragrafens lydelse före den 1 juli
1985, tillämpas på lånet,

2. lån enligt bostadslånekungörelsen (1967:552) till den del 30 § första
stycket kungörelsen tillämpas på lånet,

3. lån eller lånedel som avses i punkt 5 första stycket
övergångsbestämmelserna till nämnda kungörelse,

4. lån eller lånedel varpå ränta till följd av punkt 7 samma
övergångsbestämmelser utgår enligt 30 § första stycket kungörelsen,

5. lån enligt räntelånekungörelsen (1967:553),

6. lån enligt förbättringslåneförordningen (1980:261) till den del 12 §
andra stycket förordningen tillämpas på lånet samt förbättringslån i
fall som avses i 11 § tredje stycket och 13 § andra stycket kungörelsen
(1962:538) om förbättringslån,

7. lån som efter utgången av år 1967 har beviljats enligt
tomträttslånekungörelsen (1965:905),

8. lån enligt kungörelsen (1968:227) om markförvärvslån till kommun,

9. lån som efter utgången av år 1967 har beviljats enligt kungörelsen
(1966:173) om statsbidrag och lån till barnstugor,

10. lån och förskott på lån som har beviljats enligt förordningen
(1976:260) om hyresförlustlån eller kungörelsen (1972:760) om lån
avseende kostnader för outhyrda lägenheter,

11. lån enligt kungörelsen (1973:400) om statligt stöd till allmänna
samlingslokaler,

12. lån enligt förordningen (1981:590) om lån till energibesparande
åtgärder i kommunala och landstingskommunala byggnader m. m.,
förordningen (1979:816) om statligt stöd till energibesparande åtgärder
i kommunala och landstingskommunala byggnader m. m., förordningen
(1977:332) om statligt stöd till energibesparande åtgärder i bostadshus
m. m. eller kungörelsen (1974:252) om statligt stöd till
energibesparande åtgärder i bostadshus,

13. lån enligt förordningen (1978:992) om lån för underhåll av vissa
bostadshus,

14. lån enligt förordningen (1981:1123) om lån för förvärv från staten
av bostadsfastigheter för permanent bruk, om lånet har betalats ut före
den 1 juli 1985,

15. lån enligt förordningen (1982:541) om lån till grundavgiften vid
ombildning av hyresrätt till bostadsrätt,

16. lån enligt förordningen (1982:644) om lån för byggnadstekniska
åtgärder i bostadshus eller förordningen (1981:473) med samma namn som
har betalats ut före den 1 juli 1985, till den del 35 § första stycket
bostadsfinansieringsförordningen (1974:946), i paragrafens lydelse före
den 1 juli 1985, tillämpas på lånet,

17. lån enligt förordningen (1982:1286) om statlig hyresförlustgaranti,

18. lån enligt 3 § förordningen (1982:1272) om statligt lånestöd m. m.
till särskilda åtgärder i bostadsområden med outhyrda lägenheter,
förordningen (1976:257) om lån för förvärv av egnahemsfastighet i vissa
fall eller förordningen (1984:614) om lån för förvärv av vissa
fastigheter som har förköpts enligt förköpslagen (1967:868), om lånet
har betalats ut före den 1 juli 1985,

19. lån som avses i förordningen (1986:82) om ränta och amortering m. m.
i fråga om vissa statliga tilläggslån till kulturhistoriskt värdefull
bebyggelse eller förordningen (1983:1021) om tilläggslån för ombyggnad
av bostadshus m. m.