Förordning (1989:102) om tillämpning av en överenskommelse den 14 februari 1989 mellan Sverige och Australien om sjukvård åt tillfälliga besökande

SFS nr
1989:102
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1989-03-30
Ändring införd
t.o.m. SFS 1995:282

Den överenskommelse mellan Sverige och Australien om sjukvård åt
tillfälliga besökande som har undertecknats den 14 februari 1989
skall gälla här i landet från och med den 1 maj 1989.

Överenskommelsen med den senare ändring av artikel 1 som
regeringarna i dessa länder har enats om fogas till denna förordning
som bilaga. Förordning (1995:282).

Bilaga

Överenskommelse mellan Konungariket Sverige och Australien om sjukvård
åt tillfälliga besökande

Regeringen i Konungariket Sverige och regeringen i Australien,

som önskar bereda den som är bosatt inom ett av de båda staternas
territorier omedelbart nödvändig sjukvård under tillfällig vistelse inom
den andra statens territorium,

har kommit överens om följande:

Artikel 1

(1) I denna överenskommelse avses med:

(a) sjukvård

(i) med avseende på Australien, öppenvård och sjukhusvård som
tillhandahålls eller för vilken ersättning utges enligt 1973 års
sjukförsäkringslag, 1953 års nationella hälso- och sjukvårdslag och
överenskommelser eller beslut enligt 1973 års sjukförsäkringslag som
avser tillhandahållande av sjukhusvård och andra sjukvårdsförmåner i
Australiens stater och territorier under förutsättning att vården
söks som offentlig patient inom ramen för det offentliga
sjukvårdssystemet; och

(ii) med avseende på Sverige, hälso- och sjukvårdsförmåner enligt
den svenska lagstiftningen om sjukförsäkring;

(b) bosatt

(i) med avseende på Australien, en person som är bosatt i Australien
enligt 1973 års sjukförsäkringslag, och som innehar antingen ett
giltigt australiskt pass eller annat giltigt pass försett med
tillstånd för innehavaren att vistas under obegränsad tid i
Australien; och

(ii) med avseende på Sverige, en person som är bosatt i Sverige och
som innehar antingen ett giltigt svenskt pass eller ett intyg om
sjukförsäkring utfärdat av en svensk försäkringskassa;

(c) territorium

(i) med avseende på Australien, det australiska territoriet med
undantag för samtliga yttre territorier utom Cocos (Keeling)öarna och
Christmasön; och

(ii) med avseende på Sverige, dess territorium;

(d) tillfällig vistelse inom territoriet

(i) med avseende på Australiens territorium laglig vistelse inom
territoriet utan att bosättning föreligger; och

(ii) med avseende på Sveriges territorium, vistelse inom territoriet
utan att bosättning föreligger.

(2) Vid användningen av denna överenskommelse har andra ord och
uttryck som används i överenskommelsen, om inte annat framgår av
sammanhanget, den betydelse som tillkommer dem enligt den
lagstiftning som anges i första stycket (a) av denna artikel.

(3) Denna överenskommelse skall tillämpas även på sådan lagstiftning
som ersätter, ändrar, kompletterar eller kodifierar den lagstiftning
som anges i första stycket (a) av denna artikel.
Förordning (1995:282).

Artikel 2

(1) Denna överenskommelse är tillämplig på en person som är bosatt inom
något av de båda staternas territorier och som antingen

(a) vistas tillfälligt inom den andra statens territorium; eller

(b) vistas inom den andra statens territorium som chef för eller som
medlem av personalen vid en beskickning eller ett konsulat eller som
familjemedlem till en sådan person tillhörande dennes hushåll eller som
privattjänare till en sådan person.

(2) Denna överenskommelse är inte tillämplig när någon som är bosatt
inom den ena statens territorium beger sig till den andra statens
territorium i akt och mening att erhålla sjukvård, om personen inte
tillhör besättningen eller är passagerare på en båt, ett fartyg eller
ett flygplan som anländer till, lämnar eller omdirigeras till den andra
statens territorium och vårdbehovet uppkommit under resan.

Artikel 3

(1) En person på vilken första stycket (a) av artikel 2 är tillämplig
och som behöver omedelbart nödvändig sjukvård medan han vistas inom den
andra statens territorium, skall ges den sjukvård som är medicinskt
nödvändig för diagnostisering, lindring eller behandling av det
tillstånd som kräver vård, på villkor som inte är mindre förmånliga än
de som gäller för en person som är bosatt inom denna stats territorium.

(2) En person, på vilken första stycket (b) av artikel 2 är tillämplig,
skall ges sjukvård även om vården inte är omedelbart nödvändig och
oavsett längden av vistelsen inom den vårdgivande statens territorium.

Artikel 4

(1) Ingen av staterna är skyldig att ersätta den andra staten kostnader
för sjukvård som ges med stöd av denna överenskommelse.

(2) Sådana avgifter, som skall erläggas för sjukvård som ges inom en
stats territorium med stöd av denna överenskommelse, skall erläggas av
den person som erhåller sjukvården.

Artikel 5

(1) Behöriga myndigheter för tillämpningen av denna överenskommelse är:

(a) med avseende på Australien, departementet för social- och hälsovård,
och

(b) med avseende på Sverige, riksförsäkringsverket.

(2) De behöriga myndigheterna skall snarast möjligt sända varandra
information om sådana ändringar av lagar och andra författningar som
gäller inom deras respektive territorier, i den mån ändringarna kan
väsentligt påverka arten och omfånget av de förmåner som utges enligt
detta avtal.

(3) Frågor som rör tolkningen eller tillämpningen av denna
överenskommelse skall lösas genom samråd mellan de behöriga
myndigheterna.

Artikel 6

(1) Denna överenskommelse skall träda i kraft första dagen i tredje
månaden efter den månad då båda staterna på diplomatisk väg har
underrättat varandra om att författningsenliga och konstitutionella
villkor för ikraftträdandet av överenskommelsen har fullgjorts.

(2) Denna överenskommelse gäller till utgången av den tolfte månaden
efter den då någon av staterna på diplomatisk väg från den andra staten
skriftligen erhåller uppgift om att denna önskar säga upp
överenskommelsen.

(3) Upphör överenskommelsen att gälla enligt andra stycket skall
överenskommelsen fortsätta att tillämpas för den sjukvård som getts för
tid innan eller som ges vid utgången av den uppsägningstid som anges i
nämnda stycke.

Till bekräftelse härav har de båda regeringarnas befullmäktigade ombud
undertecknat denna överenskommelse.

Som skedde i Canberra den 14 februari 1989 i två exemplar på svenska och
engelska språken, vilka båda texter äger lika vitsord.

Övergångsbestämmelser

1995:282

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1995 men tillämpas på
sjukvård som ges i Australien från och med den 1 februari 1995.