/r1/ Lag (1989:1021) om särskilda regler för nedskrivning av lager m. m.;

SFS nr
1989:1021
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1989-12-18
Författningen har upphävts genom
SFS1990:695
Upphävd
1990-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS1990:695

1 § Vid tillämpning av reglerna om värdering av lager m. m. i punkterna
2, 3 och 3 a av anvisningarna till 41 § kommunalskattelagen (1928:370)
skall — i stället för vad som anges i nämnda anvisningspunkter —
följande procentsatser gälla för andra skattskyldiga som avses i 10 a §
lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt än familjestiftelser:

1. anvisningspunkten 2

tredje och femte styckena: 60 procent,

sjätte och sjunde styckena: 40 procent,

tionde stycket: 70 procent,

2. anvisningspunkten 3

tredje stycket: 90 procent respektive — om avdrag samtidigt har yrkats
för avsättning till resultatutjämningsfond — 95 procent samt

3. anvisningspunkten 3 a

fjärde stycket: 90 procent,

sjätte stycket: 10 procent.

2 § Vid tillämpning av reglerna om avdrag för avsättning till
resultatutjämningsfond i 41 d § kommunalskattelagen (1928:370) skall för
andra skattskyldiga som avses i 10 a § lagen (1947:576) om statlig
inkomstskatt än familjestiftelser gälla att avdraget får uppgå till
högst 15 procent av lönekostnaden.

Övergångsbestämmelser

1989:1021

Denna lag träder i kraft den 31 december 1989 och tillämpas första
gången vid 1990 års taxering.

Äldre bestämmelser tillämpas dock vid denna taxering i fråga om
beskattningsår som avslutats före den 31 december 1989.

1990:695

Enligt riksdagens beslut föreskrivs att lagen (1989:1021) om särskilda
regler för nedskrivning av lager m. m. skall upphöra att gälla vid
utgången av juni 1990. Den upphävda lagen tillämpas dock alltjämt vid
1990 och 1991 års taxeringar.