Förordning (1989:1060) om myndigheters försäljning av överskottsmateriel

SFS nr
1989:1060
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1989-12-13
Författningen har upphävts genom
SFS 1994:942
Upphävd
1994-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1991:807

Allmänna bestämmelser

1 § Denna förordning gäller försäljning av sådan egendom som inte längre
behövs eller kan användas i en statlig myndighets verksamhet
(överskottsmateriel), om inte annat följer av andra stycket.

Förordningen gäller inte försäljning av fast egendom, tomträtt eller
sådan byggnad som är lös egendom. Förordning (1991:807).

2 § Myndigheten svarar för försäljning av överskottsmateriel.
Försäljningen skall ske på affärsmässiga villkor.

Redovisning av inkomster från överskottsförsäljning

3 § Inkomst från försäljning av anläggningstillgångar skall redovisas
enligt förordningen (1982:49) om statliga myndigheters medelsredovisning
m. m. vid försäljning av anläggningstillgångar.

4 § Vid försäljning av annan överskottsmateriel än som avses i 3 § får
myndigheten själv förfoga över inkomsten. Den skall redovisas som
inkomst under anslag. Myndigheter som redovisar årsbokslut enligt 12 §
förordningen (1979:1212) med föreskrifter om statliga myndigheters
bokföring skall särredovisa inkomsten i resultaträkningen.

Övriga bestämmelser

5 § Beslut i försäljningsärenden enligt denna förordning får inte
överklagas.

6 § Riksrevisionsverket får meddela de ytterligare föreskrifter som
behövs för verkställighet av denna förordning.