/r1/ Lag (1989:1069) om tilläggsbelopp till basbeloppet vid beräkning av studiemedel;

SFS nr
1989:1069
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1989-12-21
Författningen har upphävts genom
SFS1990:705
Upphävd
1991-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS1990:705

Vid beräkning av studiemedel enligt 4 kap. studiestödslagen (1973:349)
skall det basbelopp som har fastställts enligt lagen (1962:381) om
allmän försäkring ökas med ett tilläggsbelopp om 800 kr.

Övergångsbestämmelser

1989:1069

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1990 och tillämpas första gången
i fråga om studiemedel som beräknas för år 1990 med ledning av
basbeloppet för samma år.

1990:705

Enligt riksdagens beslut föreskrivs att lagen (1989:1069) om
tilläggsbelopp till basbeloppet vid beräkning av studiemedel skall
upphöra att gälla vid utgången av år 1990.

Den upphävda lagen skall dock tillämpas vid beräkning av studiemedel som
avser tid före upphörandet.