Förordning (1989:1073) med instruktion för Harpsundsnämnden

SFS nr
1989:1073
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1989-11-30
Författningen har upphävts genom
SFS 1999:241
Upphävd
1999-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1998:1094

Uppgifter

1 § Harpsundsnämnden har till uppgift att leda driften av jordbruket och
skogsbruket vid statens egendom Harpsund. Nämnden svarar dock inte för
underhåll av byggnader samt trädgård och park vid huvudbyggnaden.

2 § Nämnden skall se till att regeringen får det underlag som den
behöver för att ta ställning till omfattningen och inriktningen av
verksamheten.

Sammansättning

3 § Nämnden består av högst åtta personer. En av ledamöterna är
ordförande och en är vice ordförande.

Verksförordningens tillämpning

4 § Följande föreskrifter i verksförordningen (1995:1322) skall
tillämpas på nämnden:

2 § om behörighet att företräda staten vid domstol och

18 § om myndighetens organisation. Förordning (1996:583).

5 § Nämnden har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som
anges i 6-8 §§ verksförordningen (1995:1322). Förordning (1996:583).

Ärendenas handläggning

6 § Nämnden är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra
ledamöterna är närvarande.

När ärenden av större vikt handläggs skall om möjligt samtliga ledamöter
vara närvarande.

7 § Nämnden får i arbetsordningen eller i särskilda beslut lämna över
till ordföranden eller till någon som tjänstgör hos nämnden att avgöra
ärenden som är av det slaget att de inte behöver prövas av nämnden.

Anställningar m.m.

8 § Ledamöter utses av regeringen för en bestämd tid.

Regeringen utser ordförande och vice ordförande. Förordnandena ges för
en bestämd tid.

9 § Nämnden får anställa den personal som behövs.

Nämnden utövar de befogenheter som annars tillkommer statens
arbetsgivarverk enligt förordningen (1976:1021) om statliga
kollektivavtal, m. m.

Överklagande

10 § har upphävts genom förordning (1998:1094).

11 § Nämndens beslut får inte överklagas. Förordning (1998:1094).

Övriga bestämmelser

12 § Upphandlingsförordningen (1986:366) och förordningen (1974:591) om
skyldighet för statlig myndighet att anlita riksbanken eller postgirot
skall inte tillämpas på nämnden.

13 § Om räkenskapsårets resultat genererat ett överskott skall
nämnden betala överskottet till Statens fastighetsverk senast sex
månader efter räkenskapsårets utgång. Förordning (1993:1020).