Statistiska centralbyråns kungörelse (1989:1074) om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag

SFS nr
1989:1074
Departement/myndighet
Statistiska centralbyrån
Utfärdad
1989-12-19

Statistiska centralbyrån förordnar att de underhållsbidrag som avses i
lagen (1966:680) om ändring av vissa underhållsbidrag skall höjas från
och med den 1 februari 1990 med sex procent.

Höjningen gäller inte underhållsbidrag till barn, make eller
förutvarande make som har bestämts under november 1989 eller senare.
Höjningen gäller inte heller underhållsbidrag till fader eller moder som
har bestämts efter utgången av juni 1979.

Bidrag, vars belopp efter höjningen slutar på öretal, utgår enligt lagen
om ändring av vissa underhållsbidrag med närmaste lägre krontal.