/r1/ Förordning (1989:1077) om bidrag för att täcka kostnaderna för försäkringsinspektionens organisation och verksamhet;

SFS nr
1989:1077
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1989-12-21
Författningen har upphävts genom
SFS1991:1384
Upphävd
1991-11-06

1 § Denna förordning gäller de årliga bidrag som skall betalas enligt

— 19 kap. 15 § försäkringsrörelselagen (1982:713),

— 26 § lagen (1950:272) om rätt för utländska försäkringsföretag att
driva försäkringsrörelse i Sverige,

— 73 § lagen (1972:262) om understödsföreningar och

— 9 § lagen (1989:508) om försäkringsmäklare.

2 § För försäkringsbolag och utländska försäkringsföretag är bidraget
1,6 promille av hela inkomsten av avgifter för det närmast föregående
räkenskapsåret för försäkringar som tillhör rörelsen i Sverige.

I fråga om inkomst av avgifter för kollektiv tjänstepensionsförsäkring
skall dock, för den del av avgiftsinkomsten som överstiger femtio
miljoner kronor, bidraget beräknas efter 0,7 promille. Som
avgiftsinkomst räknas inte avgift för återförsäkring, om någon annan är
bidragsskyldig för det återförsäkrade beloppet.

Bidraget får inte överstiga 425 000 kronor. Om avgiftsinkomsten
understiger en miljard kronor, får bidraget inte överstiga 275 000
kronor.

Bidraget får inte understiga fyra procent av det basbelopp enligt lagen
(1962:381) om allmän försäkring som gällde vid utgången av det närmast
föregående räkenskapsåret, avrundat till närmast högre femtiotal kronor.

3 § För understödsföreningar är bidraget

— 1,5 promille av hela inkomsten av avgifter för det närmast föregående
räkenskapsåret och

— 0,5 promille av nettokapitalavkastningen för samma räkenskapsår.

I fråga om inkomst av avgifter för kollektiv tjänstepensionsförsäkring
skall dock, för den del av avgiftsinkomsten som överstiger femtio
miljoner kronor, bidraget beräknas efter 0,7 promille. Som
avgiftsinkomst räknas inte avgift för återförsäkring, om någon annan är
bidragsskyldig för det återförsäkrade beloppet.

Bidraget får inte överstiga 175 000 kronor.

Bidraget får inte understiga två procent av det basbelopp enligt lagen
(1962:381) om allmän försäkring som gällde vid utgången av det närmast
föregående räkenskapsåret, avrundat till närmast högre femtiotal kronor.

4 § För en försäkringsmäklare som är fysisk person och som är
registrerad som mäklare den 1 juli det år som bidraget avser är bidraget
1 500 kronor. För den som registreras senare under året är bidraget 750
kronor. Den som enligt försäkringsinspektionens register förmedlar
försäkringar uteslutande för en försäkringsmäklare som är juridisk
person skall inte betala något bidrag.

För en försäkringsmäklare som är juridisk person är bidraget 1 500 kr
för varje fysisk person som enligt försäkringsinspektionens register
förmedlar försäkringar för den juridiska personen. Om en fysisk persons
verksamhet för den juridiska personen registreras efter den 1 juli det
år som bidraget avser, är bidraget för honom 750 kronor. Det sammanlagda
bidraget får inte överstiga 25 000 kronor.

5 § Till ledning för beräkningen av bidragsbeloppen skall
försäkringsbolag, utländska försäkringsföretag och understödsföreningar
varje år till försäkringsinspektionen sända in uppgifter om
bidragspliktiga inkomster under det närmast föregående räkenskapsåret.

Uppgifterna skall sändas in från

1. försäkringsbolag och understödsföreningar inom sju månader från
räkenskapsårets utgång,

2. utländska försäkringsföretag samtidigt med årsredogörelsen för
företagets verksamhet i Sverige.

Uppgifterna skall vara undertecknade för

1. försäkringsbolag av styrelsen och verkställande direktören,

2. utländska försäkringsföretag av generalagenten,

3. understödsföreningar av styrelsen eller behörig firmatecknare.

6 § Försäkringsinspektionen skall till varje bidragspliktig översända
ett meddelande om hur mycket som skall betalas och den tid inom vilken
betalning skall ske.

7 § Bidrag skall betalas genom insättning på statsverkets checkräkning i
riksbanken för försäkringsinspektionens räkning.

Övergångsbestämmelser

1989:1077

1. Denna förordning träder i kraft den 1 februari 1990. Den skall dock
tillämpas för tid från och med den 1 januari 1990.

2. Genom förordningen upphävs förordningen (1982:1178) om
försäkringsbolags, utländska försäkringsföretags och
understödsföreningars bidrag för att täcka kostnaderna för
försäkringsinspektionens organisation och verksamhet.