Lag (1989:1079) om livförsäkringar med anknytning till värdepappersfonder

SFS nr
1989:1079
Departement/myndighet
Finansdepartementet FÖ
Utfärdad
1989-12-21
Författningen har upphävts genom
SFS 1999:600
Upphävd
2000-01-01

1 § Denna lag gäller livförsäkringar där premierna enligt
försäkringsavtalet skall placeras i en eller flera värdepappersfonder
eller i utländska fondföretag. Premierna får placeras i utländska
fondföretag, om företagen är underkastade lagstiftning eller annan
offentlig reglering som väsentligen stämmer överens med den som
gäller för värdepappersfonder här i landet. Regeringen eller, efter
regeringens bemyndigande, Finansinspektionen skall meddela
föreskrifter om vilka utländska stater de utländska fondföretagen
skall vara belägna eller ha sitt säte i. Lag (1995:788).

2 § Rörelse enligt denna lag får inte förenas med annan
försäkringsrörelse än sådan som avser försäkring för premiebefrielse
vid arbetsoförmåga.

3 § Om inte något annat föreskrivs i denna lag, gäller i
tillämpliga delar för försäkringsbolaget bestämmelserna i
försäkringsrörelselagen (1982:713) och lagen (1995:1560) om
årsredovisning i försäkringsföretag. Lag (1995:1569).

4 § Försäkringsbolaget skall placera inbetalda premier för
försäkringen i den eller de värdepappersfonder eller utländska
fondföretag som försäkringstagaren från tid till annan bestämmer.

Försäkringsbolaget har dock rätt att i sina villkor begränsa antalet
fonder eller fondförtag i vilka inbetalda premier får placeras. Lag
(1995:788).

5 § Utdelning från en värdepappersfond eller ett utländskt
fondföretag på andelar som förvärvats enligt 4 § får användas endast
för förvärv av nya fondandelar eller placeringar i utländska
fondföretag samt för utbetalning enligt försäkringsavtalet eller
täckning av försäkringstagarens kostnader för försäkringen. Lag
(1995:788).

6 § Inlösen av fondandelar eller andelar i utländska fondföretag
får, utöver vad som följer av 4 §, ske endast för utbetalning enligt
försäkringsavtalet eller täckning av försäkringstagarens kostnader
för försäkringen. Lag (1995:788).

7 § Om det finns särskilda skäl får regeringen eller, efter
regeringens bemyndigande, Finansinspektionen medge undantag från
bestämmelserna i försäkringsrörelselagen (1982:713) utöver vad som
föreskrivs i 1 kap. 10 § den lagen. Ett undantag skall vara förenligt
med Europeiska gemenskapernas rättsakter i fråga om direkt
försäkring. Lag (1995:788).

8 § Ett försäkringsbolag som driver rörelse enligt denna lag får
använda andelar i värdepappersfonder och placeringar i utländska
fondföretag för skuldtäckning utan de begränsningar som anges i 7
kap. 10 b och 10 c §§ försäkringsrörelselagen (1982:713) i den
utsträckning försäkringsbolaget inte står den finansiella risken.
Lag (1995:788).

9 § Försäkringsbolaget får utan hinder av begränsningarna i 7 kap.
17 a § försäkringsrörelselagen (1982:713) äga aktier i ett
fondföretag vars enda uppgift är att förvalta sådana
värdepappersfonder som uteslutande är avsedda för placeringar enligt
1 §. Lag (1993:936).

10 § För ett försäkringsbolag som driver rörelse enligt denna lag
gäller inte vad som föreskrivs för livförsäkringsbolag i
försäkringsrörelselagen (1982:713) i fråga om

1. förbud enligt 4 kap. 1 § mot fondemission,

2. förbud enligt 12 kap. 2 § mot vinstutdelning,

3. skyldighet enligt 12 kap. 5 § att avsätta årsvinst till en
återbäringsfond och

4. placering av tillgångar enligt 7 kap. 10 e §.

Försäkringsaktiebolag skall göra avsättning till en överkursfond för
belopp som bolaget på grund av aktieteckning fått som betalning för
aktierna utöver det nominella beloppet.

Försäkringsbolagets egna kapital skall delas upp i bundet eget
kapital och fritt eget kapital eller ansamlad förlust på det sätt som
föreskrivs i 5 kap. 4 § 2 lagen (1995:1560) om årsredovisning i
försäkringsföretag.

Försäkringsbolaget får dela ut vinst till aktieägare enligt vad som
föreskrivs för skadeförsäkringsbolag i 12 kap. 2 §
försäkringsrörelselagen. Lag (1995:1569).

11 § Om inte årsvinsten sätts till en återbäringsfond, skall
försäkringsbolaget inrätta en reservfond för avsättningar enligt vad
som föreskrivs för skadeförsäkringsbolaget i 12 kap. 9 §
försäkringsrörelselagen (1982:713). Regeringen eller, efter
regeringens bemyndigande. Finansinspektionen får i samband med att
grunder för bolagets verksamhet tillställs Finansinspektionen enligt
7 kap. 8 a § försäkringsrörelselagen meddela närmare bestämmelser i
fråga om avsättning till reservfonden. Lag (1995:788).

12 § Kapitalbasen för ett försäkringsbolag som driver rörelse enligt
denna lag får, utöver vad som anges i 7 kap. 22 §
försäkringsrörelselagen (1982:713), omfatta balanserad vinst. Sådan
vinst får beaktas även vid tillämpning av 7 kap. 26 § tredje stycket
samma lag. Lag (1993:1306).

13 § För ett försäkringsbolag som driver rörelse enligt denna lag
utgör solvensmarginalen summan av

1. fyra procent av den del av premiereserven beräknad enligt 7 kap.
23 § andra stycket 1 försäkringsrörelselagen (1982:713) som motsvarar
åtaganden vilka innehåller en finansiell risk för försäkringsgivaren,

2. en procent av premiereserven i övrigt, beräknad på det sätt som
anges i 1, under förutsättning att försäkringstiden överstiger fem år
och att det belopp som skall täcka driftkostnaderna är bestämt för
längre tid än fem år, samt

3. tre tiondels procent av de positiva risksummorna enligt 7 kap. 23 §
andra stycket 2 försäkringsrörelselagen i den utsträckning som
försäkringarna gäller för dödsfall. Lag (1993:1306).

Övergångsbestämmelser

1995:1569

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

2. I fråga om förhållanden som avser ett räkenskapsår vilket har
inletts före ikraftträdandet tillämpas äldre bestämmelser.