Förordning (1989:108) med bemyndigande för banverket att pröva vissa frågor om enskilda järnvägar

SFS nr
1989:108
Departement/myndighet
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1989-03-16
Författningen har upphävts genom
SFS 1998:1392
Upphävd
1999-01-01

Regeringen föreskriver att banverket skall pröva frågor om tillstånd som
anges i 9 § första stycket andra meningen lagen (1970:995) om införande
av nya jordabalken. Banverkets beslut får överklagas hos regeringen.