Förordning (1989:1096) om kapitalkravet i banker och andra kreditinstitut

SFS nr
1989:1096
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1989-12-21
Författningen har upphävts genom
SFS 1994:2024
Upphävd
1995-01-01

1 § Det kapitalkrav på åtta procent som anges i följande lagar skall
vara uppfyllt senast den 31 december 1992, nämligen

2 kap. 9 § bankrörelselagen (1987:617),

4 a § lagen (1963:76) om kreditaktiebolag,

39 b § lagen (1968:576) om Konungariket Sveriges stadshypotekskassa och
om stadshypoteksföreningar,

60 a § lagen (1970:65) om Sveriges allmänna hypoteksbank och om
landshypoteksföreningar,

3 a § lagen (1980:1097) om Svenska skeppshypotekskassan,

11 § lagen (1988:606) om finansbolag, och

5 kap. 1 § lagen (1991:981) om värdepappersrörelse.

Till dess att kravet på åtta procent har uppfyllts gäller att
kapitaltäckningsgraden endast för kortare tid och i mindre mån får
understiga den kapitaltäckningsgrad som förelåg den 1 februari 1990
eller den högre kapitaltäckningsgrad som därefter har uppnåtts. I fråga
om värdepappersbolag gäller dock att kapitaltäckningsgraden endast för
kortare tid och i mindre mån får understiga den kapitaltäckningsgrad
som förelåg då tillstånd till värdepappersrörelse meddelades eller den
högre kapitaltäckningsgrad som därefter har uppnåtts. Förordning (
1991:1017).

2 § Finansinspektionen får lämna sådana medgivanden och
meddela sådana föreskrifter och beslut som avses i

2 kap. 9 a § fjärde stycket, 10 § första och fjärde styckena samt 11 §
tredje stycket bankrörelselagen (1987:617),

4 b § fjärde stycket och 4 c första och fjärde styckena lagen
(1963:76) om kreditaktiebolag,

60 b § fjärde stycket och 60 c § första och fjärde styckena lagen
(1970:65) om Sveriges allmänna hypoteksbank och om
landshypoteksföreningar,

3 b § fjärde stycket och 3 c § första och tredje styckena lagen
(1980:1097) om Svenska skeppshypotekskassan,

11 a § fjärde stycket och 11 b § första och fjärde styckena lagen
(1988:606) om finansbolag,

5 kap. 2 § fjärde stycket och 3 § första och fjärde styckena lagen
(1991:981) om värdepappersrörelse, och

4 kap. 2 § fjärde stycket och 3 § första och fjärde styckena lagen
(1992:1610) om kreditmarknadsbolag. Förordning (1993:1583).

3 § Finansinspektionen får meddela de föreskrifter som behövs för
kontrollen av kapitalkravet. Förordning (1991:1017).

Övergångsbestämmelser

1991:1017

1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1991.

2. I fråga om fondkommissionsbolag som med stöd av punkt 3 i
övergångsbestämmelserna till lagen (1991:981) om värdepappersrörelse
driver rörelse enligt fondkommissionslagen (1979:748) gäller 1 och 2 §§
i sin äldre lydelse.