Förordning (1989:1110) om avgift för livsmedelstillsyn m. m.

SFS nr
1989:1110
Departement/myndighet
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1989-12-21
Författningen har upphävts genom
SFS 2006:1166
Upphävd
2006-12-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2006:834

Avgiftsskyldighet

1 § Livsmedelsföretagare skall betala en årlig avgift för den
kontroll av verksamheten som bedrivs av en kontrollmyndighet
enligt livsmedelslagen (2006:804).

Avgift skall därutöver betalas

1. när en kontrollmyndighet prövar frågor om tillstånd,
godkännande eller liknande samt för uppföljning av prov som
lett till anmärkning,

2. för att bekosta kontroll av rester av bekämpningsmedel,
veterinärmedicinska preparat och persistenta organiska
miljöföroreningar i vissa inom landet producerade livsmedel,
nämligen spannmål och spannmålsprodukter, mjölk,
mejeriprodukter, ägg, kött och köttvaror samt potatis.
Förordning (2006:834).

1 a § För tillsyn av verksamhet med hantering av livsmedel i
styckningsanläggningar, kyl- och fryshus för köttvaror,
köttproduktsanläggningar, anläggningar för malet kött och
köttberedningar, mejerier och andra mjölk- och
mjölkproduktanläggningar samt äggproduktanläggningar skall en
särskild avgift betalas utöver den årliga tillsynsavgiften.

Livsmedelsverket får meddela föreskrifter om den särskilda
avgiften för styckningsanläggningar samt kyl- och fryshus. För
den särskilda avgiften för övriga anläggningar gäller
föreskrifterna om avgift för exportkontrollerade anläggningar
meddelade av Livsmedelsverket med stöd av 6 § kungörelsen
(1974:271) om kontroll vid utförsel av livsmedel. Om tillsynen
utövas av en kommunal nämnd, skall vad som sägs i
föreskrifterna om Livsmedelsverket i stället gälla den
kommunala nämnden.

För anläggningar som avses i första stycket skall den årliga
tillsynsavgiften sättas ned enligt vad som gäller för
motsvarande exportkontrollerade anläggningar.
Förordning (1999:1224).

1 b § Vad som sägs i 1 a § gäller inte anläggningar för
fiskvaror. För dessa anläggningar skall betalas en avgift som
beräknas med ledning av verksamhetens omfattning och den
faktiska kostnaden för tillsynen.

Livsmedelsverket får meddela föreskrifter om avgiften.
Förordning (1999:1224).

Årlig tillsynsavgift

2 § Livsmedelsverket bestämmer avgiftens storlek genom att meddela
föreskrifter om

1. hur de olika verksamheterna skall delas in i avgiftsgrupper med
hänsyn till kontrollbehovet,

2. hur avgiftsgrupperna skall delas in i klasser med hänsyn till
omsättning eller årsarbetskraft,

3. avvikelser från bestämmelserna om tillämplig avgiftsklass.

3 § Tillsynsmyndigheten bestämmer vilken avgift som enligt
livsmedelsverkets föreskrifter skall betalas för varje avgiftspliktig
verksamhet. Myndighetens beslut om tillämplig avgiftsklass skall grundas
på närmast föregående års förhållanden.

Andra avgifter

4 § Föreskrifter om avgifter enligt 28 § första stycket
livsmedelslagen (2006:804) i ärenden om tillstånd, godkännande,
registrering eller liknande samt för uppföljning av prov som
har lett till anmärkning meddelas av Livsmedelsverket. Detsamma
gäller föreskrifter om avgifter för kontroll av upptagnings-
och återutläggningsområden för blötdjur och om avgifter som
avses i 1 § tredje stycket 2 i denna förordning.

Den som döms till ansvar enligt livsmedelslagen skall ersätta
kostnaderna för sådan provtagning och undersökning av prov som
varit nödvändig. Förordning (2006:834).

5 § När det gäller avgifter vid införsel eller utförsel av livsmedel och
avgifter för köttbesiktning finns särskilda bestämmelser. Förordning
(1991:671).

Betalning av den årliga avgiften

6 § Avgiften skall betalas från och med det kalenderår som följer efter
det att livsmedelshanteringen har påbörjats. Om placeringen i
avgiftsklass ändras, skall den nya avgiften betalas från och med det
följande kalenderåret.

Avgiftsskyldigheten upphör från och med det kalenderår som följer efter
det att hanteringen upphört.

7 § Avgiften skall betalas av den vars verksamhet är föremål för tillsyn
vid kalenderårets början.

8 § Avgiften skall senast vid utgången av mars betalas till den
myndighet som svarar för tillsynen.

Verkställighet m. m.

9 § Tillsynsmyndighetens beslut enligt denna förordning gäller
omedelbart.

10 § Om en avgift inte betalas inom föreskriven tid, skall den
avgiftsskyldige åläggas att betala avgiften inom en viss tid. Följs inte
åläggandet skall tillsynsmyndigheten vidta de åtgärder som behövs för
att driva in fordringen.

Beslut om betalning av en avgift får verkställas enligt
utsökningsbalken.

Överföring av avgiftsmedel från kommunen till livsmedelsverket

11 § Kommunen skall årligen före utgången av april till livsmedelsverket
betala in femton procent av de årliga tillsynsavgifter som kommunen
uppbär enligt denna förordning.

Överklagande m. m

12 § En kommunal nämnds beslut enligt denna förordning får
överklagas hos länsstyrelsen.

I livsmedelslagen (1971:511) och 22 a § förvaltningslagen
(1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän
förvaltningsdomstol.

Om överklagande i övrigt finns bestämmelser i livsmedelslagen
(1971:511). Förordning (1998:1118).

13 § Livsmedelsverket får meddela de föreskrifter som behövs för
verkställigheten av denna förordning.

Övergångsbestämmelser

1989:1110

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1990.

Tillsynsavgift för tiden den 1 juli–31 december 1990 betalas med ett
belopp som motsvarar en halv årlig avgift.

I stället för vad som sägs om betalning av den årliga avgiften i 8 §
skall under år 1990 gälla att sådan avgift skall betalas senast före
utgången av september.

I stället för vad som sägs i 11 § om överföring av avgiftsmedel till
livsmedelsverket skall under år 1990 gälla att sådan överföring skall
ske senast före utgången av oktober.

1990:872

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1990.

I fråga om överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet
gäller äldre föreskrifter.

1996:33

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1996. Beslut som har
meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

2006:1166

1. Denna förordning träder i kraft den 1 december 2006.

2. Genom förordningen upphävs förordningen (1989:1110) om
avgift för livsmedelstillsyn, dock med de begränsningar som
följer av punkterna 3, 4 och 6.

3. Äldre föreskrifter får tillämpas till och med utgången av
2006.

4. Om de sammanlagda avgifter som tas ut av en statlig
kontrollmyndighet för att täcka årlig kontroll av en verksamhet
för avgiftsåret 2007 ändras genom denna förordning, utan att
verksamheten har ändrats, skall avgift betalas med det belopp
som är lägst av de belopp som följer av denna förordning och
äldre föreskrifter.

5. Om en kommuns beslut om årlig kontrollavgift för avgiftsåret
2007 grundar sig på en taxa som beslutats efter utgången av
2006 skall avgiften motsvara den del av avgiften som belöper på
resterande del av året sedan taxan trätt i kraft.

Vad som sägs i första stycket gäller även en kommuns avgift för
godkännande av en anläggning.

6. Äldre föreskrifter gäller i fråga om avgifter som har
beslutats före ikraftträdandet av denna förordning.