Försäkringsinspektionens Kungörelse (1989:1111) om ändring av vissa skadelivräntor

SFS nr
1989:1111
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1989-12-22

Försäkringsinspektionen får meddela att följande skall gälla
fr.o. m. 1 februari 1990 för nedan berörda livräntor.

1. Livräntor föranledda av händelser, inträffade före utgången av år
1973.

1.1 Trafiklivränta ökas med ytterligare indextillägg, utgörande 6 % (jfr
SFS 1967:663 och 1967:666).

1.2 Skadelivränta som utgår av statsmedel ökas med ytterligare
indextillägg, utgörande 6 % (jfr SFS 1971:14).

1.3 Annan ansvarslivränta — än trafiklivränta och statlig skadelivränta
— ökas med ytterligare indextillägg, utgörande 5 % (jfr SFS 1973:214).

Under 1.1–1.3 angivna indextillägg skall utgå till livräntor som
fastställts före den 1 februari 1990.

2. Livräntor föranledda av händelser, inträffade efter utgången av år
1973.

2.1 Skadeståndslivränta ökas med 5 %. Ändringen avser alla livräntor
enligt lagen (1973:213) om ändring av skadeståndslivräntor som
fastställts före den 1 februari 1990 samt livräntor enligt lagen som
genom dom fastställts senare, om första domstols dom i målet meddelats
före nämnda dag.

Enligt 9 § trafikskadelagen (1975:1410) äger vad sålunda förordnats
tillämpning även ifråga om trafikskadeersättning i form av livränta.