Förordning (1989:12) om statsbidrag till miljöförbättrande åtgärder i jordbruket;

SFS nr
1989:12
Departement/myndighet
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1989-01-26
Författningen har upphävts genom
SFS 1997:76
Upphävd
1997-04-01

/r3/ Inledande bestämmelser

1 § Statsbidrag får i mån av tillgång på medel lämnas enligt denna
förordning till jordbruksföretag för lagringsutrymmen för stallgödsel
och för odling av fånggröda.

Bidrag till odling av fånggröda får lämnas endast under åren 1989 och
1990.

2 § Bidrag får lämnas endast till jordbruksföretag inom de områden som
avses i 7 § andra stycket förordningen (1979:426) om skötsel av
jordbruksmark.

Bidrag till odling av fånggröda får dock lämnas också till
jordbruksföretag inom områden i Älvsborgs, Skaraborgs och Västmanlands
län.

/r3/ Bidrag till lagringsutrymmen

3 § Bidrag lämnas endast till jordbruksföretag med fler än tio
djurenheter.

Vad som avses med djurenhet framgår av miljöskyddsförordningen
(1989:364). Förordning (1989:370).

4 § Bidrag lämnas för sådan uppbyggnad av lagringsutrymmen som krävs för
att uppfylla fordringarna enligt 8 § första stycket förordningen
(1979:426) om skötsel av jordbruksmark.

Bidrag lämnas endast för den del av uppbyggnaden som behövs för att
lagra gödsel motsvarande en gödselproduktion under längre tid än sex
månader.

5 § Bidrag lämnas med högst 20 procent av den godkända kostnaden, dock
högst 25 000 kronor.

5 a § Bidrag till lagringsutrymmen lämnas bara om ansökan
om bidrag har kommit in till lantbruksnämnden före den 1 juli
1991.

/r3/ Bidrag till odling av fånggröda

6 § Bidrag till odling av fånggröda lämnas endast om

1. jordbruksföretagets åkerareal uppgår till minst fem hektar,

2. vall odlas på högst 30 procent av åkerarealen, samt

3. minst två hektar av företagets åkerareal besås med fånggröda.

7 § Bidrag lämnas endast om odlingen av fånggrödan sker i
överensstämmelse med föreskrifter som har meddelats av
lantbruksstyrelsen.

8 § Bidrag lämnas med 500 kronor för varje hektar som besås med
fånggröda.

/r3/ Övriga bestämmelser

9 § Frågor om bidrag enligt denna förordning prövas av lantbruksnämnden.

10 § I beslut om bidrag till lagringsutrymmen skall sökanden åläggas att
inom viss tid utföra den åtgärd som avses med bidraget.

11 § Bidrag till uppbyggnad av lagringsutrymmen betalas ut när åtgärden
har utförts och godkänts av lantbruksnämnden.

12 § I fråga om bidrag som har beviljats enligt denna förordning gäller
i övrigt föreskrifterna i förordningen (1988:764) om statligt stöd till
näringslivet med undantag av 2, 4 och 8 §§.

Lantbruksstyrelsen får dock meddela föreskrifter om undantag från 5 §
förordningen om statligt stöd till näringslivet i fråga om bidrag till
odling av fånggröda.

13 § Bidrag enligt denna förordning lämnas inte för odling av fånggröda
på en areal om ersättning för odlingen där lämnas inom ramen för det
särskilda omställningsprogrammet för att minska spannmålsöverskottet och
stimulera alternativ markanvändning.

14 § Lantbruksnämndens beslut enligt denna förordning får överklagas hos
lantbruksstyrelsen. Lantbruksstyrelsens beslut får inte överklagas.

15 § Lantbruksstyrelsen får meddela de föreskrifter som behövs för
verkställigheten av denna förordning.

Övergångsbestämmelser

1989:12

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1989 och gäller till utgången
av juni 1991. Genom förordningen upphävs förordningen (1988:641) om
statsbidrag till lagringsutrymmen för stallgödsel.

Beslut om bidrag till lagringsutrymmen för stallgödsel som har meddelats
före ikraftträdandet skall anses vara meddelat enligt den nya
förordningen.