Tillkännagivande (1989:139) om befrielse i vissa fall för utländska kärande att ställa säkerhet för rättegångskostnader, m.m.;

SFS nr
1989:139
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
1989-04-20
Författningen har upphävts genom
SFS 1991:112
Upphävd
1991-03-27

Utländska medborgare och utländska juridiska personer är, i den
utsträckning som anges nedan, på grund av internationella
överenskommelser och åtaganden som avses i 5 § lagen (1980:307) om
skyldighet för utländska kärande att ställa säkerhet för
rättegångskostnader, befriade från skyldigheten att ställa säkerhet
enligt nämnda lag och har samma rätt att kräva säkerhet enligt den lagen
som svenska medborgare och svenska juridiska personer.

Befriade från skyldigheten att ställa säkerhet är

1) medborgare i Danmark med Färöarna och Grönland, Island eller Japan,

2) medborgare i en stat som är ansluten till någon av Haagkonventionerna
den 17 juli 1905 och den 1 mars 1954 angående vissa till civilprocessen
hörande ämnen samt juridiska personer, bildade i en sådan stat enligt
dess lag, i mål eller ärenden som inte rör ansvar för brott, om
medborgaren eller den juridiska personen har hemvist i en stat som är
ansluten till någon av de nämnda Haagkonventionerna,

3) medborgare i en stat som är ansluten till den europeiska
bosättningskonventionen den 13 december 1955,

4) den som vistas i en stat som är ansluten till New York-konventionen
den 20 juni 1956 om indrivning av underhållsbidrag i utlandet, i mål
eller ärenden angående underhållsbidrag som har väckts enligt
bestämmelserna i nämnda konvention,

5) den som vistas i delstaten Kalifornien i Amerikas Förenta Stater, i
mål eller ärenden angående underhållsbidrag som har väckts genom
utrikesdepartementets förmedling,

6) fysiska och juridiska personer i rättegång som avser tillämpning av
lagen (1965:723) om erkännande och verkställighet av vissa utländska
domar och beslut angående underhåll till barn eller tillämpning av lagen
(1976:108) om erkännande och verkställighet av utländskt avgörande
angående underhållsskyldighet,

7) medborgare i en stat som är ansluten till Gen`eve-konventionen den 19
maj 1956 om fraktavtalet vid internationell godsbefordran på väg samt
juridiska personer, bildade i en sådan stat enligt dess lag, i rättegång
med anledning av godsbefordran som avses i konventionen, om medborgaren
eller den juridiska personen har hemvist eller idkar rörelse med fast
driftsställe i en stat som är ansluten till konventionen,

8) medborgare i en stat som är ansluten till den europeiska konventionen
den 24 november 1977 om migrerande arbetstagares rättsställning, om han
eller hon vistas i Sverige som migrerande arbetstagare i konventionens
mening,

9) fysiska och juridiska personer vid talan som grundas på fördraget den
9 maj 1980 om internationell järnvägstrafik (COTIF),

10) fysiska och juridiska personer med hemvist i en stat som är ansluten
till Haagkonventionen den 25 oktober 1980 om internationell rättshjälp,
i mål eller ärenden som inte rör ansvar för brott.

Franska medborgare och sådana juridiska personer, som är bildade i
Frankrike enligt fransk lag och har hemvist i Frankrike, har i rättegång
som inte rör ansvar för brott samma befogenhet att kräva säkerhet som
tillkommer svenska medborgare och svenska juridiska personer enligt
lagen (1980:307) om skyldighet för utländska kärande att ställa säkerhet
för rättegångskostnader.