/r1/ Förordning (1989:142) om tillämpning av en överenskommelse mellan Sverige och Polen om sjukvårdsförmåner;

SFS nr
1989:142
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1989-04-20

Den överenskommelse mellan Sverige och Polen om sjukvårdsförmåner som
har undertecknats den 29 november 1988 skall gälla här i landet från och
med den 1 juni 1989.

Överenskommelsen är intagen som bilaga till denna förordning.

Riksförsäkringsverket skall för Sveriges del vara behörig myndighet för
tillämpning av överenskommelsen.

/r4/ Bilaga

Överenskommelse mellan Konungariket Sveriges regering och Folkrepubliken
Polens regering om sjukvårdsförmåner

Konungariket Sveriges regering och Folkrepubliken Polens regering,

ledda av önskan att samarbetet mellan de båda länderna skall fortsätta
att utvecklas även på det område som avser tillhandahållande av
sjukvårdsförmåner,

övertygade att detta kommer att bidra till att stärka och utvidga de
vänskapliga förbindelserna mellan de båda länderna,

har beslutat ingå följande överenskommelse om tillhandahållande av
sjukvårdsförmåner:

Artikel 1

Personer som är bosatta och har rätt till sjukvårdsförmåner enligt
lagstiftningen i en av de fördragsslutande staterna skall under
tillfällig vistelse i den andra fördragsslutande staten, vid plötslig
ohälsa, olycksfall eller akut sjukdom som medför ett omedelbart behov av
sjukvård, erhålla sjukvårdsförmåner på samma villkor som gäller för
personer som är omfattade av lagstiftningen i sistnämnda stat.

Artikel 2

Bestämmelserna i artikel 1 gäller inte för personer som beger sig till
en fördragsslutande stats territorium i syfte att erhålla
sjukvårdsförmåner enligt denna överenskommelse.

Artikel 3

Kostnaderna för sjukvårdsförmåner som utgetts enligt denna
överenskommelse skall inte avräknas mellan de fördragsslutande staterna.

Artikel 4

Uppstår problem vid tillämpningen av denna överenskommelse skall dessa
lösas direkt av de fördragsslutande staternas behöriga myndigheter.
Dessa skall också bistå varandra i alla frågor som rör tillämpningen av
denna överenskommelse.

Artikel 5

Denna överenskommelse skall godkännas i enlighet med vad lagstiftningen
i de fördragsslutande staterna kräver. När dessa krav fullgjorts skall
detta bekräftas genom notväxling.

Överenskommelsen träder i kraft den första dagen i den tredje månaden
som följer på den dag då den sista noten mottogs.

Artikel 6

Denna överenskommelse skall gälla för en period av två år. Dess
giltighet förlängs automatiskt för ytterligare perioder av två år, om
inte endera fördragsslutande staten sex månader innan överenskommelsen
upphör att gälla notifierar den andra staten om sin avsikt att inte
förlänga överenskommelsen.

Som skedde i Stockholm den 29 november 1988 i två originalexemplar på
svenska, polska och engelska språken vilka tre texter äger lika vitsord.
I fall av skillnader i tolkningen skall den engelska texten äga
företräde.

Till bevis härom har undertecknade, därtill vederbörligen bemyndigade av
sina respektive regeringar, undertecknat denna överenskommelse

För Konungariket Sveriges regering:

G. Sigurdsen

För Folkrepubliken Polens Regering:

S. Dabrowa