Förordning (1989:149) om bevakningsföretag m.m.

SFS nr
1989:149
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
1989-04-06
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1141

1 § I denna förordning avses med

– auktorisationsmyndighet: den länsstyrelse som ska pröva
frågor om auktorisation för bevaknings- och
utbildningsföretag,

– godkännandemyndighet: den länsstyrelse som ska godkänna
personal, föreståndare, styrelseledamöter och suppleanter i
ett bevakningsföretag,

– tillsynsmyndighet: den länsstyrelse som ska utöva tillsyn
över auktoriserade bevaknings- och utbildningsföretag.
Förordning (2012:360).

1 a § Frågor om auktorisation och återkallelse av auktorisation
enligt 5 och 13 §§, godkännande och återkallelse av godkännande
av föreståndare för verksamheten, ledamöter och suppleanter i
företagets styrelse enligt 6 och 13 §§ lagen (1974:191) om
bevakningsföretag prövas av

1. Länsstyrelsen i Stockholms län, när företagets ledning har
sitt säte i Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Gotlands eller
Västmanlands län,

2. Länsstyrelsen i Östergötlands län, när företagets ledning
har sitt säte i Östergötlands, Jönköpings eller Kalmar län,

3. Länsstyrelsen i Skåne län, när företagets ledning har sitt
säte i Skåne, Kronobergs eller Blekinge län,

4. Länsstyrelsen i Västra Götalands län, när företagets ledning
har sitt säte i Västra Götalands eller Hallands län,

5. Länsstyrelsen i Dalarnas län, när företagets ledning har
sitt säte i Dalarnas, Värmlands, Örebro eller Gävleborgs län,

6. Länsstyrelsen i Västernorrlands län, när företagets ledning
har sitt säte i Västernorrlands eller Jämtlands län,
och

7. Länsstyrelsen i Norrbottens län, när företagets ledning har
sitt säte i Norrbottens eller Västerbottens län.

De sju länsstyrelser som anges i första stycket utövar även
tillsyn enligt 8 § lagen om bevakningsföretag.
Förordning (2012:360).

1 b § Frågor om godkännande och återkallelse av godkännande av
personal hos ett auktoriserat bevakningsföretag enligt 6 och
13 a §§ lagen (1974:191) om bevakningsföretag prövas av

1. Länsstyrelsen i Stockholms län, när den som prövningen
gäller avses huvudsakligen komma att tjänstgöra i Stockholms,
Uppsala, Södermanlands, Gotlands eller Västmanlands län,

2. Länsstyrelsen i Östergötlands län, när den som prövningen
gäller avses huvudsakligen komma att tjänstgöra i
Östergötlands, Jönköpings eller Kalmar län,

3. Länsstyrelsen i Skåne län, när den som prövningen gäller
avses huvudsakligen komma att tjänstgöra i Skåne, Kronobergs
eller Blekinge län,

4. Länsstyrelsen i Västra Götalands län, när den som prövningen
gäller avses huvudsakligen komma att tjänstgöra i Västra
Götalands eller Hallands län,

5. Länsstyrelsen i Dalarnas län, när den som prövningen gäller
avses huvudsakligen komma att tjänstgöra i Dalarnas, Värmlands,
Örebro eller Gävleborgs län,

6. Länsstyrelsen i Västernorrlands län, när den som prövningen
gäller avses huvudsakligen komma att tjänstgöra i
Västernorrlands eller Jämtlands län, och

7. Länsstyrelsen i Norrbottens län, när den som prövningen
gäller avses huvudsakligen komma att tjänstgöra i Norrbottens
eller Västerbottens län. Förordning (2012:360).

1 c § I de fall där företagets ledning har sitt säte utanför
Sverige ska

Länsstyrelsen i Stockholms län enligt följande bestämmelser i
lagen (1974:191) om bevakningsföretag pröva frågor om:

1. auktorisation och återkallelse av auktorisation enligt 5 och
13 §§,

2. godkännande av föreståndare för verksamheten, ledamöter och
suppleanter i företagets styrelse enligt 6 §,

3. godkännande av den som hos ett auktoriserat
bevakningsföretag tillfälligt arbetar i Sverige enligt 6 §
tredje stycket, och

4. återkallelse av godkännande enligt 13 b §.

Länsstyrelsen i Stockholms län utövar även tillsyn enligt 8 §
lagen om bevakningsföretag. Förordning (2012:360).

2 § En ansökan om auktorisation av bevakningsföretag skall vara
skriftlig och innehålla uppgifter om

1. sökandens namn, person- eller organisationsnummer och
postadress samt, om sökanden är en juridisk person, också
motsvarande uppgifter om styrelseledamöter, suppleanter för dem
och verkställande direktör eller motsvarande befattningshavare,

2. den av företaget utsedde föreståndarens namn, personnummer
och postadress,

3. vilka personer i övrigt som är verksamma i företaget, vilka
av dessa som är godkända och i så fall av vilken
godkännandemyndighet,

4. vilket eller vilka slag av verksamheter som företaget avser
att bedriva, och

5. vilket eller vilka län som bevakningsföretaget skall utföra
bevakningsuppgifter inom. Förordning (2006:518).

3 § En ansökan om auktorisation av utbildningsföretag skall
vara skriftlig och innehålla uppgifter enligt 2 § 1 och 2 samt
uppgifter om

1. vilket eller vilka slag av verksamheter som företaget avser
att bedriva utbildning för, och

2. utbildningens uppläggning och omfattning.
Förordning (2006:518).

4 § En ansökan av ett bevakningsföretag om auktorisation att
bedriva utbildningsverksamhet skall innehålla uppgifter enligt
3 § 1 och 2. Förordning (2006:518).

5 § Har upphävts genom förordning (2006:518).

6 § En ansökan enligt 2-4 §§ skall innehålla utbildningsbevis
över föreskriven utbildning, intyg som styrker erfarenhet från
bevakningsverksamhet och de övriga handlingar som sökanden vill
åberopa för att visa att de krav på verksamheten som gäller
enligt 3 § lagen (1974:191) om bevakningsföretag är uppfyllda.
Förordning (2006:518).

7 § Auktorisationsmyndigheten ska sända kopior av sitt beslut
i ärendet om auktorisation till Polismyndigheten och till

1. Länsstyrelsen i Stockholms län, när företaget enligt
uppgift kommer att vara verksamt inom Stockholms, Uppsala,
Södermanlands, Gotlands eller Västmanlands län,

2. Länsstyrelsen i Östergötlands län, när företaget enligt
uppgift kommer att vara verksamt inom Östergötlands,
Jönköpings eller Kalmar län,

3. Länsstyrelsen i Skåne län, när företaget enligt uppgift
kommer att vara verksamt inom Skåne, Kronobergs eller
Blekinge län,

4. Länsstyrelsen i Västra Götalands län, när företaget enligt
uppgift kommer att vara verksamt inom Västra Götalands eller
Hallands län,

5. Länsstyrelsen i Dalarnas län, när företaget enligt uppgift
kommer att vara verksamt inom Dalarnas, Värmlands, Örebro
eller Gävleborgs län,

6. Länsstyrelsen i Västernorrlands län, när företaget enligt
uppgift kommer att vara verksamt inom Västernorrlands eller
Jämtlands län, och

7. Länsstyrelsen i Norrbottens län, när företaget enligt
uppgift kommer att vara verksamt inom Norrbottens eller
Västerbottens län. Förordning (2014:1141).

8 § Bevaknings- och utbildningsföretag skall till
auktorisationsmyndigheten omedelbart och senast inom en vecka
anmäla när

1. ny föreståndare för verksamheten utses,

2. företaget utvidgar sin verksamhet till annat län, eller

3. företaget upphör med sin verksamhet.

Uppgift om innehållet i anmälan skall sändas till de
myndigheter som anges i 7 §. Förordning (2006:518).

9 § En ansökan om godkännande enligt 4 § lagen (1974:191) om
bevakningsföretag skall vara skriftlig och innehålla uppgifter om namn,
personnummer och postadress beträffande den som ansökan avser.

10 § För godkännandemyndighetens prövning av en persons
laglydnad och medborgerliga pålitlighet skall uppgifter som
avses i 21 § 2 säkerhetsskyddslagen (1996:627) inhämtas. Därvid
skall 19, 24-26 och 28 §§ säkerhetsskyddslagen och 29, 31-33
och 43 §§ säkerhetsskyddsförordningen (1996:633) tillämpas.
Avser prövningen en person som inte redan är anlitad av ett
bevakningsföretag, inhämtar dock myndigheten uppgifter ur
belastningsregistret och misstankeregistret genom direktåtkomst
enligt 20 § förordningen (1999:1134) om belastningsregister och
7 § förordningen (1999:1135) om misstankeregister.
Förordning (2006:201).

11 § Prövning enligt 4 § lagen (1974:191) om bevakningsföretag skall
slutföras inom två veckor, om inte särskilda skäl föranleder annat. Ett
muntligt besked om resultatet av prövningen skall på begäran genast
lämnas sökanden och den som prövningen avser.

Godkännandemyndigheten skall, om den inte även är tillsynsmyndighet för
bevakningsföretaget, underrätta tillsynsmyndigheten om resultatet av
sådan prövning som avses i första stycket. Detsamma gäller om ett
godkännande återkallas.

12 § Ett bevakningsföretag skall till godkännandemyndigheten omedelbart
och senast inom en vecka anmäla när

1. en godkänd person lämnar sin anställning eller sitt uppdrag hos
företaget,

2. en tidigare godkänd person anställs i företaget,

3. det står klart att en person, som efter ansökan av företaget har
godkänts eller är föremål för prövning hos godkännandemyndigheten, inte
kommer att påbörja någon anställning hos företaget.

Om godkännandemyndigheten inte också är tillsynsmyndighet, skall anmälan
enligt första stycket göras även till tillsynsmyndigheten. Anmälan
enligt första stycket 3 behöver dock enbart göras när godkännande har
meddelats.

13 § Den redogörelse som bevakningsföretaget skall lämna enligt
9 § andra stycket lagen (1974:191) om bevakningsföretag skall
innehålla uppgifter om

1. vilket eller vilka slag av verksamheter som företaget har
bedrivit,

2. företagets organisation och dess planläggning av sin
verksamhet,

3. vilket eller vilka län verksamheten har bedrivits inom och
omfattningen av verksamheten,

4. vilken eller vilka utbildningar som personalen har
genomgått, samt

5. hur många av företagets väktare som har
ordningsvaktsförordnanden.

Redogörelse från utbildningsföretag skall innehålla uppgifter
enligt första stycket 1-3. Förordning (2006:518).

14 § Tillsynsmyndigheten skall föra protokoll över företagna
inspektioner.

15 § Ny beteckning 28 § genom förordning (2009:312).

16 § Avgift tas ut för prövning av ansökan i frågor som avses
i 2 och 4 §§ lagen (1974:191) om bevakningsföretag.
Bestämmelserna i 9–14 §§ avgiftsförordningen (1992:191)
gäller för ansökningsavgiftens storlek m.m. Avgiftsklass 5
tillämpas på ansökningar om auktorisation av bevaknings-
eller utbildningsföretag och avgiftsklass 2 på ansökningar om
godkännande av personal, föreståndare för verksamheten eller
ledamöter eller suppleanter i företagens styrelser.

Polismyndigheten får ta ut en avgift för prövning av
väktarhundar. Myndigheten bestämmer avgiftens storlek och får
disponera avgiftsintäkterna. Förordning (2014:1141).

17 § Länsstyrelsen skall på begäran utfärda intyg om att ett
bevaknings- eller utbildningsföretags auktorisation inte har
återkallats enligt 13 § lagen (1974:191) om bevakningsföretag.
Förordning (1996:28).

18 § Länsstyrelsen skall på begäran utfärda intyg om att en
persons godkännande

1. inte har återkallats enligt 13 a § lagen (1974:191) om
bevakningsföretag av någon annan anledning än att den personen
har lämnat sin anställning eller sitt uppdrag hos
bevakningsföretaget, eller

2. inte har begränsats, enligt samma paragraf, till en viss
verksamhet eller ett visst område. Förordning (2006:518).

19 § En förhandsanmälan som avses i 3 b och 4 a §§ lagen
(1974:191) om bevakningsföretag ska vara skriftlig och
innehålla uppgifter om

1. yrkesutövarens namn, personnummer eller födelsedatum,
postadress och telefonnummer,

2. den verksamhet eller de verksamheter som yrkesutövaren
avser att tillfälligt utöva i Sverige, och

3. eventuella försäkringar för den ersättningsskyldighet som
yrkesutövaren kan ådra sig i bevakningsverksamheten.

En förhandsanmälan ska även innehålla

1. bevis om yrkesutövarens medborgarskap,

2. intyg om att yrkesutövaren uppfyller kraven enligt 3 b §
andra stycket respektive 4 a § andra stycket lagen (1974:191)
om bevakningsföretag och att det vid utfärdandet av intyget
inte finns något förbud för honom eller henne att utöva
yrket,

3. examens- eller utbildningsbevis som har utfärdats av en
behörig myndighet i den stat där yrkesutövaren är eller har
varit verksam, och

4. intyg om att yrkesutövaren inte har dömts för brott.
Förordning (2009:312).

20 § Auktorisations- eller godkännandemyndigheten får med
anledning av en förhandsanmälan enligt 19 § göra en
förhandskontroll av yrkesutövarens yrkeskvalifikationer i
enlighet med artikel 7.4 i Europaparlamentets och rådets
direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkännande av
yrkeskvalifikationer. Förordning (2009:312).

21 § Auktorisations- eller godkännandemyndigheten ska
skriftligen underrätta yrkesutövaren om huruvida
förutsättningarna enligt 3 b § första stycket 1 och 2
respektive 4 a § första stycket 1 och 2 lagen (1974:191) om
bevakningsföretag är uppfyllda.

Underrättelsen enligt första stycket ska lämnas inom en månad
från det att myndigheten har mottagit en fullständig
förhandsanmälan enligt 19 §.

Om det finns särskilda skäl, får underrättelsen lämnas inom
två månader. I sådant fall ska myndigheten inom en månad
informera yrkesutövaren om varför den tidsfrist som anges i
andra stycket inte kan iakttas och när underrättelsen kommer
att lämnas. Förordning (2009:312).

22 § Om auktorisations- eller godkännandemyndigheten vid en
förhandskontroll bedömer att det finns en väsentlig skillnad
mellan yrkesutövarens yrkeskvalifikationer och den
yrkesutbildning som krävs i Sverige för den verksamhet som
förhandsanmälan avser och att skillnaden är skadlig för
folkhälsa eller säkerhet, ska myndigheten inom en månad från
det att den har underrättat yrkesutövaren enligt 21 § första
stycket ge personen tillfälle att visa att han eller hon har
den kunskap eller kompetens som krävs.
Förordning (2009:312).

23 § Om auktorisations- eller godkännandemyndigheten inte har
vidtagit de åtgärder som anges i 21 och 22 §§, gäller inte
kravet på att en person ska ha underrättats enligt 3 b §
första stycket 3 lagen (1974:191) om bevakningsföretag för
att ha auktorisation respektive 4 a § första stycket 3 samma
lag för att vara godkänd. Vidare ska personen i sådant fall
anses uppfylla de villkor för auktorisation av tillfällig
verksamhet respektive villkor för godkännande vid tillfälligt
arbete som anges i denna förordning eller i föreskrifter som
meddelats med stöd av förordningen.
Förordning (2009:312).

24 § Auktorisations- eller godkännandemyndigheten får av en
behörig myndighet i den stat där yrkesutövaren är eller har
varit verksam begära upplysningar om yrkesutövaren i enlighet
med artikel 8 i direktivet. Förordning (2009:312).

25 § En förhandsanmälan som avses i 3 b och 4 a §§ lagen
(1974:191) om bevakningsföretag ska förnyas årligen, om
yrkesutövaren avser att fortsättningsvis tillfälligt utöva
verksamheten i Sverige. Förordning (2009:312).

26 § Länsstyrelsen i Stockholms län ska i fråga om sådan
verksamhet som omfattas av lagen (1974:191) om
bevakningsföretag vara behörig myndighet enligt direktivet.
Förordning (2009:312).

27 § Om Länsstyrelsen i Stockholms län förklarar att en
yrkesutövare inte längre har auktorisation eller inte längre
är godkänd enligt 3 b respektive 4 a § lagen (1974:191) om
bevakningsföretag, ska länsstyrelsen sedan beslutet vunnit
laga kraft underrätta behörig myndighet i den stat där
yrkesutövaren är eller har varit verksam.
Förordning (2009:312).

28 § Polismyndigheten får efter samråd med berörda
arbetsmarknads- och branschorganisationer meddela ytterligare
föreskrifter om auktorisation och godkännande och om villkor
för de verksamheter som omfattas av lagen (1974:191) om
bevakningsföretag. Polismyndigheten får också meddela de
närmare föreskrifter som behövs för verkställigheten av
nämnda lag och denna förordning. Förordning (2014:1141).