Lag (1989:152) om underrättelseskyldighet m.m. när utlänningar är berövade friheten

SFS nr
1989:152
Departement/myndighet
Justitiedepartementet Å
Utfärdad
1989-04-13
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:258

1 § Om en utlänning berövas friheten efter beslut av en
myndighet, ska den som ansvarar för verkställigheten av
beslutet på begäran av utlänningen utan dröjsmål underrätta
hans eller hennes hemlands konsulat om frihetsberövandet och
vidarebefordra meddelanden från honom eller henne till
konsulatet.

När en utlänning har berövats friheten ska han eller hon utan
dröjsmål upplysas om sin rätt att begära att konsulatet ska
underrättas om frihetsberövandet och om sina möjligheter att
få meddelanden till konsulatet vidarebefordrade. Om en
utlänning har berövats friheten med anledning av misstanke om
brott, ska en sådan upplysning lämnas skriftligen på ett
språk som han eller hon förstår. Han eller hon har rätt att
behålla den skriftliga informationen så länge frihetsberövandet
varar. Lag (2014:258).

2 § Om den som är berövad friheten inte motsätter sig det, skall hans
hemlands konsul beredas tillfälle att besöka honom, samtala och
brevväxla med honom samt se till att han får hjälp att ta tillvara sin
rätt.

3 § Vid tillämpningen av 1 och 2 §§ skall iakttagas vad som i lag eller
annan författning annars är föreskrivet om rätt för den som är berövad
friheten att ta emot besök eller att skriftligen eller muntligen utväxla
meddelanden.

Övergångsbestämmelser

1989:152

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1989. I den mån artikel 19 i
konsularkonventionen den 14 mars 1952 med Storbritannien, artikel 26 i
konsularkonventionen den 5 mars 1955 med Frankrike, artikel 39 i eller
första protokollet till konsularkonventionen den 30 november 1967 med
Sovjetunionen eller artikel 16 i konsularkonventionen den 12 februari
1974 med Rumänien innehåller regler om underrättelseskyldighet och,
såvitt gäller Storbritannien, besöksrätt som går längre än den nya
lagens bestämmelser, tillämpas i stället de reglerna. Artiklarna och
protokollet återges i bilagan till denna lag.