Lag (1989:164) om kontroll genom teknisk provning och om mätning

SFS nr
1989:164
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1989-04-27
Författningen har upphävts genom
SFS 1992:1119
Upphävd
1994-01-01

Organisationen för obligatorisk kontroll

1 § Med obligatorisk kontroll avses i denna lag sådan kontroll genom
teknisk provning, analys eller annan liknande undersökning som

1. är föreskriven i lag eller annan författning, eller

2. åläggs någon genom beslut av en myndighet, eller

3. är förutsättning för att en ekonomisk förmån, ett tillstånd eller
annat liknande skall ges enligt föreskrift i författning.

2 § För varje område för obligatorisk kontroll (kontrollområde) kan en
riksprovplats utses.

Om det finns särskilda skäl, kan två eller flera riksprovplatser utses
för samma kontrollområde.

Riksprovplatser utses av regeringen.

3 § Har en riksprovplats utsetts för ett kontrollområde, skall
obligatorisk kontroll inom kontrollområdet utföras vid riksprovplatsen,
om inte annat följer av föreskrifter eller av beslut i det särskilda
fallet.

4 § För obligatorisk kontroll som inte skall utföras vid en
riksprovplats kan föreskrivas att provning skall ske vid laboratorier
som är ackrediterade enligt 12 §.

Organisationen för mätning

5 § Med riksmätplats avses ett organ som enligt denna lag har utsetts

att för viss storhet officiellt svara för sådan mätning som i
förhållande till nationella mätnormer eller vetenskapligt definierade
måttenheter säkerställer riktigheten av mätningar som utförs inom
landet,

att se till att dessa mätnormer och måttenheter är anknutna till
internationellt antagna enheter. Lag (1992:540).

6 § En riksmätplats utses av regeringen för en eller flera storheter.

7 § Laboratorier som bedriver mätteknisk verksamhet kan ackrediteras
enligt 12 § att utföra mätning som inte skall utföras vid en
riksmätplats.

Riksprovplatsernas uppgifter

8 § Staten skall ha ett sådant inflytande över verksamheten och denna
skall ha en sådan inriktning att riksprovplatsens oberoende ställning
inte kan ifrågasättas.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela
närmare föreskrifter om utförandet av den obligatoriska kontrollen och
organisationen av verksamheten.

9 § En riksprovplats som skall utföra obligatorisk kontroll får vid
kontrollen utnyttja provningsresultat från tillverkare eller andra med
motsvarande ansvar för produkten, om detta medges i föreskrifter eller i
beslut i det särskilda fallet.

10 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
överlämna till en riksprovplats som är bolag eller annan juridisk person
att besluta i ärende som rör myndighetsutövning och som gäller
godkännande av personal, utrustning, förfarande, organisation, produkt
eller anläggning eller fastställande av avgift för utförd kontroll.

11 § En riksprovplats kan anlitas för kontroll som det åligger en
myndighet att själv utföra eller låta utföra eller som enligt
internationell överenskommelse skall utföras i viss ordning.

Ackreditering av laboratorier

12 § Laboratorier kan få bekräftelse på sin kompetens att utföra en viss
typ av provning eller mätning (ackreditering).

Styrelsen för teknisk ackreditering meddelar beslut om ackreditering och
föreskriver de villkor som skall gälla för verksamheten. Lag
(1991:1189).

13 § Ackreditering meddelas för viss tid eller tills vidare.

Styrelsen för teknisk ackreditering kan återkalla ackrediteringen om
laboratoriet inte längre uppfyller fordringarna för ackreditering eller
i något väsentligt hänseende bryter mot de villkor som gäller för
verksamheten. Lag (1991:1189).

14 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar
närmare föreskrifter om ackreditering av laboratorier.

Ackreditering av certifieringsorgan

15 § Certifieringsorgan kan få bekräftelse på sin kompetens och
tillförlitlighet vid certifiering av produkter, kvalitetssystem eller
personal (ackreditering).

Ackreditering får också avse organ som utför besiktning eller liknande
kontroll (kontrollorgan). Vad som i lagen sägs om certifieringsorgan
tillämpas även på kontrollorgan.

Styrelsen för teknisk ackreditering meddelar beslut om ackreditering och
föreskriver de villkor som skall gälla för verksamheten. Lag
(1991:1189).

16 § Ackreditering meddelas för viss tid eller tills vidare.

Staten för teknisk ackreditering kan återkalla ackrediteringen om
certifieringsorganet inte längre uppfyller fordringarna för
ackreditering eller i något väsentligt avseende bryter mot de villkor
som gäller för verksamheten. Lag (1991:1189).

17 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar
närmare föreskrifter om ackreditering av certifieringsorgan. Lag
(1990:728).

Tillsyn

18 § Styrelsen för teknisk ackreditering utövar tillsyn över verksamhet
enligt denna lag eller de föreskrifter som har meddelats med stöd av
lagen. Lag (1991:1189).

19 § Styrelsen för teknisk ackreditering har rätt att hos de organ som
omfattas av tillsynen på begäran få tillträde till lokaler samt
upplysningar och handlingar i den utsträckning som behövs för tillsynen.
Lag (1991:1189).

Avgifter m. m.

20 § Riksprovplatser och riksmätplatser får ta ut avgift för att täcka
kostnaderna för obligatorisk kontroll och för utförda mätningar enligt
vad regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer närmare
föreskriver.

21 § Ackrediterade laboratorier och certifieringsorgan skall betala
avgift till styrelsen för teknisk ackreditering för att täcka
kostnaderna för ackrediteringen och tillsynen. Lag (1991:1189).

22 § En riksprovplats skall lämna bidrag till styrelsen för teknisk
ackreditering kostnader för dess verksamhet enligt denna lag. Lag
(1991:1189).

Bidragets storlek fastställs av regeringen.

Sekretess

23 § Den som har tagit befattning med ett ärende enligt denna lag får
inte obehörigen röja eller utnyttja vad han därvid fått veta om någons
affärs- eller driftförhållanden.

I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i
sekretesslagen (1980:100).

Överklagande m.m.

24 § Styrelsen för teknisk ackrediterings beslut i ackrediteringsärenden
enligt 12–13, 15 och 16 §§ och tillsynsärenden enligt 19 § får
överklagas hos kammarrätten.

Bestämmelserna i 23–25 §§ förvaltningslagen (1986:223) om hur beslut
överklagas skall tillämpas också i fråga om beslut enligt 10 § av bolag
eller annan juridisk person. Lag (1991:1189).

25 § Återkallar styrelsen för teknisk ackreditering en ackreditering
enligt 13 § andra stycket eller 16 § andra stycket får styrelsen besluta
att återkallelsen skall gälla med omedelbar verkan. Lag (1991:1189).

Godtagande av vissa utländska provningsresultat m. m.

26 § Bestämmelserna i 24–28 §§ gäller provningsresultat och bevis om
överensstämmelse som omfattas av den inom den Europeiska
frihandelssammanslutningen gällande konventionen om ömsesidigt
godtagande av provningsresultat och bevis om överensstämmelse, vilken
undertecknades i Tammerfors den 15 juni 1988.

27 § Myndigheter och andra organ, vilka, genom godkännanden eller
liknande beslut för vilka provningsresultat ligger till grund, medger
att en produkt får föras ut på marknaden eller användas, skall därvid
utan förnyad undersökning godta provningsresultat från de ackrediterade
provningslaboratorier som anges av regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer.

28 § Om det för en viss sektor finns ett avtal, som har tagits upp i
bilaga III till konventionen, skall myndigheter och andra organ, vilka
genom godkännande eller liknande beslut medger att en produkt får föras
ut på marknaden eller användas, utan förnyad undersökning godta
provningsresultat och bevis om överensstämmelse från de organ som anges
av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

29 § Skyldighet enligt 24 eller 25 § att godta ett visst
provningsresultat eller bevis om överensstämmelse skall inte hindra
myndigheter och andra organ, vilka genom godkännande eller liknande
beslut medger att en produkt får föras ut på marknaden eller användas,
från att i rimlig omfattning göra stickprov.

Skyldighet enligt 24 eller 25 § att godta ett visst provningsresultat
eller bevis om överensstämmelse skall inte gälla, om det finns skälig
anledning att anta att provningsresultatet eller beviset är
ofullständigt eller felaktigt.

30 § Om det är nödvändigt för att skydda människors, djurs eller växters
liv eller hälsa, egendom eller miljö, får utan hinder av 24 eller 25 §
tillämpas bestämmelser i författning om återkallelse av en vara eller om
förbud mot marknadsföring av en vara.

31 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela
föreskrifter om underrättelseskyldighet i den utsträckning som följer av
konventionen.

Övergångsbestämmelser

1989:164

1. Denna lag träder i kraft, i fråga om 1–22 §§, den 1 juli 1989, då
lagen (1985:1105) om obligatorisk kontroll genom teknisk provning m. m.
och lagen (1974:897) om riksmätplatser m. m. skall upphöra att gälla,
och i övrigt den dag som regeringen bestämmer.

2. Om det i lag eller annan författning hänvisas till bestämmelser som
ersätts genom bestämmelserna i den nya lagen, skall i stället de nya
bestämmelserna tillämpas.

3. Bestämmelserna om ackrediterade laboratorier tillämpas på mätplatser
som har auktoriserats enligt lagen (1974:897) om riksmätplatser m. m. I
fråga om tidigare auktoriserade provplatser för obligatorisk eller
frivillig kontroll tillämpas dock äldre bestämmelser intill dess statens
mät- och provråd har beslutat om ackreditering enligt den nya lagen.