Förordning (1989:166) om inrättandet av tjänster

SFS nr
1989:166
Departement/myndighet
Civildepartementet PP
Utfärdad
1989-04-27
Författningen har upphävts genom
SFS 1991:1749
Upphävd
1992-07-01

Förordningens tillämpningsområde m.m.

1 § I denna förordning föreskrivs hur statligt reglerade tjänster
inrättas, dras in eller hålls vakanta.

Särskilda föreskrifter gäller dock i fråga om

— tjänster inom skolväsendet,

— präst- och kyrkomusikertjänster inom svenska kyrkan,

— tjänster vid de allmänna försäkringskassorna.

2 § I förordningen avses med

*/k/ statligt reglerade tjänster */-k/ tjänster där avlöningsförmånerna
fastställs under medverkan av regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer,

*/k/ fullmaktstjänster */-k/ tjänster som skall tillsättas med fullmakt,

*/k/ p- */-k/ respektive */k/ r-tjänster */-k/ tjänster med beteckningen
p respektive r.

Vad som avses med */k/ lönetjänst */-k/och med */k/ arvodestjänst
*/-k/framgår av kollektivavtal om tjänstetyper och tjänsteförening.

/r3/ Vem som inrättar tjänster

3 § En tjänst inrättas av den myndighet som tillsätter tjänsten.

Tjänster inrättas dock alltid av regeringen, om det gäller

— tjänster som omfattas av chefslöneavtalet eller är avsedda för
myndighetschefer,

— fullmaktstjänster,

— p- eller r-tjänster.

/r3/ Att dra in tjänster eller hålla dem vakanta

4 § När en tjänst blir ledig, skall myndigheten pröva, om den behöver
tillsättas.

Om tjänsten inte behöver tillsättas, skall den dras in eller hållas
vakant.

5 § Frågan om att hålla en tjänst vakant prövas av den som tillsätter
tjänsten.

Frågan om att dra in en tjänst prövas av den som inrättar tjänsten.

När en myndighet finner att en tjänst som regeringen inrättar bör dras
in, skall myndigheten hos regeringen begära att frågan om att dra in
tjänsten prövas.

/r3/ Heltids- och deltidstjänster m. m.

6 § Fullmaktstjänster, p-tjänster och r-tjänster inrättas som
heltidstjänster.

Även andra tjänster skall anses inrättade som heltidstjänster, om inte
något annat framgår av beslutet.

Om anordnande av deltidsarbete finns föreskrifter i deltidsförordningen
(1980:50).

7 § Lönetjänster för deltidsarbete får bara inrättas för tjänstgöring
som omfattar minst 40 procent av heltidstjänstgöring, räknat per månad
eller kortare tidsperiod.

8 § Tjänster för dem som anställs med lönebidrag inrättas som
arvodestjänster.

/r3/ Övergångsstat m. m.

9 § Om en fullmaktstjänst enligt ett kollektivavtal skall ändras till en
annan tjänst i rörlig lönegrad, skall myndigheten inrätta en sådan
tjänst och föra fullmaktstjänsten på övergångsstat.

Den som har fullmaktstjänsten blir därvid automatiskt innehavare också
av den nyinrättade tjänsten, men får inte samtidigt utöva bägge
tjänsterna.

10 § Om den som har en fullmaktstjänst är tjänstledig för att utöva en
annan tjänst, blir han i det fall som avses i 9 § automatiskt
tjänstledig också från den nyinrättade tjänsten.

Han får samtidigt ha alla tre tjänsterna.

/r3/ Överklagande

11 § Beslut enligt denna förordning får överklagas bara om det följer av
särskilda föreskrifter.