/r1/ Tillkännagivande (1989:175) om kungörande m. m. i fråga om konventionen den 25 oktober 1980 om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn;

SFS nr
1989:175
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1989-04-20
Författningen har upphävts genom
SFS1990:811
Upphävd
1990-07-11

Den i Haag den 25 oktober 1980 dagtecknade konventionen om de civila
aspekterna på internationella bortföranden av barn, som för Sveriges del
träder i kraft den 1 juni 1989, har kungjorts genom publicering i
Sveriges överenskommelser med främmande makter (SÖ 1989:7) i sin lydelse
på originalspråken engelska och franska. En översättning av konventionen
till svenska finns intagen i bilaga till regeringens proposition
1988/89: 8 om olovligt bortförande av barn i internationella
förhållanden.

Konventionen kommer den 1 juni 1989 att ha trätt i kraft i förhållande
till de främmande stater som förtecknats i det följande.

________________________________________________________________________
Stat Dag för konventionens Förklaringar och
ikraftträdande för reservationer
staten i fråga
________________________________________________________________________
Amerikas Förenta 1988-07-01 I enlighet med artikel
stater 24 har Förenta staterna
reserverat sig mot
att franska får användas
i ansökan, meddelande
eller annan handling som
sänds till dess
centralmyndighet.

I enlighet med artikel
26 skall Förenta
staterna inte vara
förpliktat att bära
några kostnader som
avses i artikelns andra
stycke och som har
uppkommit på sätt som
anges i artikelns
tredje stycke utom
såvitt dessa kan täckas
genom Förenta staternas
rättshjälpsystem.

Australien 1987-01-01 I enlighet med artikel
40 skall konventionen
gälla endast på
fastlandet och i
Tasmanien.

Canada 1983-12-01 I enlighet med artikel
26 skall Canada inte
vara förpliktat att bära
några kostnader som
avses i artikelns andra
stycke och som har
uppkommit på sätt som
anges i artikelns tredje
stycke utom såvitt dessa
kan täckas genom Canadas
rättshjälpssystem.

Frankrike 1983-12-01 I enlighet med artikel
24 har Frankrike
reserverat sig mot att
engelska får användas i
ansökan, meddelande
eller annan handling som
sänds till dess
centralmyndighet.

I enlighet med artikel
26 skall Frankrike inte
vara förpliktat att bära
några kostnader som
avses i artikelns andra
stycke och som har
uppkommit på sätt som
anges i artikelns tredje
stycke utom såvitt dessa
kostnader kan täckas
genom Frankrikes
rättshjälpssystem.

Luxemburg 1987-01-01 I enlighet med artikel
26 skall Luxemburg inte
vara förpliktat att bära
några kostnader som
avses i artikelns andra
stycke och som har
uppkommit på sätt som
anges i artikelns tredje
stycke utom såvitt dessa
kostnader kan täckas
genom Luxemburgs
rättshjälpssystem.

Norge 1989-04-01 I enlighet med artikel
24 har Norge reserverat
sig mot att franska får
användas i ansökan,
meddelande eller annan
handling som sänds till
dess centralmyndighet.

I enlighet med artikel
26 skall Norge inte vara
förpliktat att bära
några kostnader som
avses i artikelns andra
stycke och som har
uppkommit på sätt som
anges i artikelns tredje
stycke utom såvitt dessa
kostnader kan täckas
genom Norges
rättshjälpssystem.

Portugal 1983-12-01 —

Schweiz 1984-01-01 —

Spanien 1987-09-01 —

Storbritannien och 1986-08-01 Enligt artikel 26 skall
Nordirland Storbritannien inte vara
förpliktat att bära
några kostnader som
avses i artikelns andra
stycke och som har
uppkommit på sätt som
anges i artikelns tredje
stycke utom såvitt dessa
kostnader kan täckas
genom Storbritanniens
och Nordirlands
rättshjälpssystem.

Österrike 1988-10-01 —