Tillkännagivande (1989:176) om kungörande m. m. i fråga om konventionen den 20 maj 1980 om erkännande och verkställighet av avgöranden rörande vårdnad om barn samt om återställande av vård av barn;

SFS nr
1989:176
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1989-04-20
Författningen har upphävts genom
SFS 1991:1238
Upphävd
1991-09-11

Den i Luxemburg den 20 maj 1980 dagtecknade konventionen om erkännande
och verkställighet av avgöranden rörande vårdnad om barn samt om
återställande av vård av barn, som för Sveriges del träder i kraft den 1
juli 1989, har kungjorts genom publicering i Sveriges överenskommelser
med främmande makter (SÖ 1989:8) i sin lydelse på originalspråken
engelska och franska. En översättning av konventionen till svenska finns
intagen i bilaga till regeringens proposition 1988/89: 8 om olovligt
bortförande av barn i internationella förhållanden.

Konventionen kommer den 1 juli 1989 att ha trätt i kraft i förhållande
till de främmande stater som förtecknats i det följande.

________________________________________________________________________

Stat Dag för konventionens Förklaringar och
ikraftträdande för reservationer
staten i fråga
________________________________________________________________________

Belgien 1986-02-01 —

Cypern 1986-10-01 —

Frankrike 1983-09-01 —

Luxemburg 1983-09-01 —

Norge 1989-05-01 I enlighet med artikel 6 har
Norge reserverat sig mot att
meddelanden till dess
centralmyndighet får vara
avfattade på eller översatta
till franska.

I enlighet med artikel 17 kan
erkännande och verkställighet av
avgöranden rörande vårdnaden i
de fall som avses i artiklarna 8
och 9 vägras även på sådana
grunder som är föreskrivna i
artikel 10.

I enlighet med artikel 20 har
Norge förklarat att konventionen
inte skall tillämpas i nordiska
förhållanden i den mån särskilda
regler gäller mellan de nordiska
länderna.

Portugal 1983-09-01 —

Schweiz 1984-01-01 I enlighet med artikel 17 kan
erkännande och verkställighet av
avgöranden rörande vårdnaden i
de fall som avses i artiklarna 8
och 9 vägras även på sådana
grunder som är föreskrivna i
artikel 10.

Spanien 1984-09-01 I enlighet med artikel 6 har
Spanien reserverat sig mot att
meddelanden till dess
centralmyndighet får vara
avfattade på eller översatta
till engelska eller franska.

I enlighet med artikel 17 kan
erkännande och verkställighet av
avgöranden rörande vårdnaden i
de fall som avses i artiklarna 8
och 9 vägras även på sådana
grunder som är föreskrivna i
artikel 10.

I enlighet med artikel 18 skall
Spanien vara bundet av
bestämmelserna i artikel 12.

Storbritannien och 1986-08-01 I enlighet med artikel 17 kan
Nordirland erkännande och verkställighet av
avgöranden rörande vårdnaden i
de fall som avses i artiklarna 8
och 9 vägras även på de grunder
som är föreskrivna i artikel 10.

I enlighet med artikel 24 skall
konventionen gälla endast inom
Storbritannien och
Nordirland.

Österrike 1985-08-01 I enlighet med artikel 6 har
Östrerrike reserverat sig mot
att meddelanden till dess
centralmyndighet får vara
avfattade på engelska eller
franska.

I enlighet med artikel 17 kan
erkännande och verkställighet av
avgöranden rörande vårdnaden i
de fall som avses i artiklarna 8
och 9 vägras även på sådana
grunder som är föreskrivna i
artikel 10.