Förordning (1989:177) om erkännande och verkställighet av utländska vårdnadsavgöranden m. m. och om överflyttning av barn

SFS nr
1989:177
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1989-04-20
Ändring införd
t.o.m. SFS 2006:468

Centralmyndigheten

1 § Uppgiften att vara centralmyndighet enligt lagen (1989:14) om erkännande
och verkställighet av utländska vårdnadsavgöranden m. m. och om överflyttning
av barn skall fullgöras av utrikesdepartementet.

2 § Utrikesdepartementet skall som centralmyndighet

1. ta emot och förmedla framställningar enligt den i Luxemburg den 20 maj 1980
dagtecknade konventionen om erkännande och verkställighet av avgöranden rörande
vårdnad om barn samt om återställande av vård av barn (Europarådskonventionen)
och den i Haag den 25 oktober 1980 dagtecknade konventionen om de civila
aspekterna på internationella bortföranden av barn (Haagkonventionen),

2. samarbeta med centralmyndigheterna i övriga stater som har tillträtt
någon av konventionerna,

3. främja samarbetet mellan berörda myndigheter i Sverige och andra
konventionsstater, samt

4. fullgöra de uppgifter i övrigt som enligt konventionerna ankommer på
en centralmyndighet.

3 § Utrikesdepartementet skall tillhandahålla formulär för framställningar om
departementets bistånd enligt konventionerna.

En sådan framställning skall åtföljas av en fullmakt för utrikesdepartementet
att företräda den som har gjort framställningen eller att utse någon annan att
företräda denne.

Framställningen och andra handlingar som ges in till utrikesdepartementet skall
vara avfattade på svenska, engelska eller franska språket eller åtföljas av en
översättning till något av dessa språk.

4 § Utrikesdepartementet skall svara för de kostnader som uppkommer för
den som har begärt departementets bistånd enligt Europarådskonventionen.
Utrikesdepartementet kan kräva tillbaka dessa kostnader från den som i
rättegång har förpliktats att betala dem.

Första stycket gäller inte

1. kostnader för att få barnet hemsänt,

2. kostnader i mål om vårdnad eller umgänge, eller

3. kostnader som den som har begärt utrikesdepartementets bistånd har i
rättegång förpliktats att betala till motparten.

5 § Utrikesdepartementet kan vägra att ge bistånd enligt konventionerna,
om det är uppenbart att villkoren för sådant bistånd inte är uppfyllda.

Den som har gjort en framställning om utrikesdepartementets bistånd
enligt konventionerna skall i fall som avses i första stycket genast
underrättas om skälen för departementets vägran. Har framställningen
förmedlats av en centralmyndighet i en annan konventionsstat, skall
underrättelsen om skälen i stället lämnas till den myndigheten.

Förfarandet

6 § En ansökan till rätten om verkställighet av ett avgörande
som avses i 5 § lagen (1989:14) om erkännande och
verkställighet av utländska vårdnadsavgöranden m.m. och om
överflyttning av barn, eller om överflyttning av barn enligt
11 § eller någon annan åtgärd enligt den lagen skall, utöver
vad som följer av lagen (1996:242) om domstolsärenden,
innehålla uppgift om barnets namn, födelsedatum och vistelseort.
Förordning (2006:468).

7 § Ett uppdrag enligt 16 § lagen (1989:14) om erkännande och
verkställighet av utländska vårdnadsavgöranden m.m. och om
överflyttning av barn får lämnas utan att den som har hand om
barnet har fått del av ansökan.

Den som har fått uppdraget bör handla skyndsamt. Han eller hon
bör försöka klarlägga barnets inställning, om det är möjligt
och lämpligt. Förordning (2006:468).

8 § Om den som har fått uppdraget finner att barnet kommer att
överlämnas frivilligt, bör han eller hon genast underrätta
sökanden om detta och medverka till att tid och plats bestäms
för överlämnandet. När överlämnandet har skett, skall rätten
underrättas om detta. Förordning (2006:468).

9 § Om något frivilligt överlämnande inte kommer till stånd,
skall det i den redogörelse som avses i 16 § andra stycket
lagen (1989:14) om erkännande och verkställighet av utländska
vårdnadsavgöranden m.m. och om överflyttning av barn anges vad
den som har hand om barnet har anfört som skäl för sin vägran
att överlämna barnet. I redogörelsen bör också anges om det kan
antas att det finns något sådant förhållande som enligt 6 § 1
eller 2 eller 12 § den lagen kan hindra ett överlämnande.
Förordning (2006:468).

10 § Rätten kan i övrigt lämna den som får uppdraget närmare
anvisningar om hur det skall fullgöras. Förordning (2006:468).

11 § Beträffande förfarandet i övrigt i ärenden om
verkställighet av ett avgörande som avses i 5 § lagen (1989:14)
om erkännande och verkställighet av utländska
vårdnadsavgöranden m.m. och om överflyttning av barn, eller om
överflyttning av barn enligt 11 § eller någon annan åtgärd
enligt den lagen skall 8-18 §§ förordningen (2006:467) om
verkställighet av vårdnadsavgöranden tillämpas. Det som i 12 §
andra stycket den förordningen föreskrivs om underrättelse till
den som har fått ett uppdrag enligt 21 kap. 4 § första stycket
föräldrabalken skall gälla den som har fått ett uppdrag enligt
18 § första stycket lagen om erkännande och verkställighet av
utländska vårdnadsavgöranden m.m. och om överflyttning av barn.
Förordning (2006:468).

Övergångsbestämmelser

1989:177

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 1989. I de delar som gäller
utrikesdepartementets bistånd enligt Europarådskonventionen träder
förordningen dock i kraft den 1 juli 1989.

2006:468

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2006.

2. Äldre bestämmelser skall tillämpas i fråga om mål om
verkställighet eller överflyttning av barn i annat fall som vid
ikraftträdandet är anhängigt vid domstol.