Förordning (1989:181) om protokoll mellan Sverige och Finland om ersättning för bortfall av kommunalskatt i vissa fall

SFS nr
1989:181
Departement/myndighet
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1989-04-27

Det protokoll om ersättning för bortfall av kommunalskatt i vissa fall
som Sverige och Finland undertecknade den 8 december 1988 skall gälla
för Sveriges del. Protokollets innehåll framgår av bilaga till denna
förordning.

Bilaga

Protokoll
mellan Sverige och Finland om ersättning för bortfall av kommunalskatt i
vissa fall

Konungariket Sveriges regering och Republiken Finlands regering,

som beaktar att enligt avtalet den 18 februari 1987 mellan Danmark,
Finland, Island, Norge och Sverige för att undvika dubbelbeskattning
beträffande skatter på inkomst och förmögenhet (skatteavtalet) inkomst
av arbete som utförs ombord på finskt eller svenskt skepp beskattas
endast i den avtalsslutande stat vars nationalitet skeppet har,

som vidare beaktar att avtalet den 22 mars 1983 mellan Finland, Danmark,
Island, Norge och Sverige för undvikande av dubbelbeskattning
beträffande skatter på inkomst och förmögenhet har upphört att gälla
samtidigt som skatteavtalet trätt i kraft,

som önskar ersätta det till avtalet den 22 mars 1983 knutna protokollet
den 25 januari 1985 mellan Finland och Sverige om ersättning för
bortfall av kommunalskatt i vissa fall med ett nytt protokoll i samma
ämne,

har kommit överens om följande:

1 §

Regeringarna är ense om att skattebortfall som på grund av
bestämmelserna i skatteavtalet uppkommer för en avtalsslutande stat,
dess kommuner eller andra offentligrättsliga juridiska personer, vars
skatter berörs av skatteavtalet, i princip skall i sin helhet bäras av
denna stat, dessa kommuner eller dessa personer.

2 §

Enligt båda regeringarnas uppfattning har emellertid den regel i
skatteavtalet enligt vilken inkomst av arbete som utförs ombord på
finskt eller svenskt skepp beskattas endast i den avtalsslutande stat
vars nationalitet skeppet har medfört ett bortfall av kommunalskatt för
kommuner inom landskapet Åland som överstiger vad som kan anses rimligt
till följd av bestämmelserna i ett dubbelbeskattningsavtal. Regeringarna
har därför funnit att, med hänsyn till landskapet Ålands särställning,
dessa kommuner även för åren 1988, 1989 och 1990 som ett undantag från
den princip som anges i 1 § bör tillerkännas viss ersättning av
statsmedel för skattebortfallet.

3 §

Enligt båda regeringarnas uppfattning bygger skatteavtalet helt på
ömsesidiga åtaganden och utgör resultatet av en avvägning mellan de båda
staternas fiskala och övriga intressen. Regeringarna är därför eniga om
att den ersättning som enligt 2 § bör tillerkännas kommuner inom
landskapet Åland skall bäras av de båda staterna med hälften vardera.

4 §

Ersättningsbeloppet skall för ettvart av de tre åren utgöra 2 000 000
mark.

5 §

Det ersättningsbelopp som anges i 4 § fördelas mellan kommuner inom
landskapet Åland i förhållande till den kommunalskatt som enligt finsk
lagstiftning skulle ha utgått till respektive kommun för det år som
ersättningen avser om arbetet hade utförts på finskt skepp eller på
skepp som enligt skatteavtalet likställs med finskt skepp.

6 §

Finska finansministeriet och svenska finansdepartementet skall träffa
särskild överenskommelse om tillämpningen av detta protokoll.

7 §

Detta protokoll träder i kraft trettionde dagen efter den då båda
regeringarna genom notväxling meddelat varandra att de åtgärder
vidtagits som krävs för protokollets ikraftträdande.

Som skedde i Stockholm den 8 december 1988 i två exemplar på svenska och
finska språken, vilka båda texter har lika vitsord.

Övergångsbestämmelser

1989:181

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 1989.

2. Förordningen tillämpas första gången på skattebortfall för
inkomståret 1988.

3. Genom förordningen upphävs förordningen (1985:1122) om protokoll
mellan Sverige och Finland om ersättning för bortfall av kommunalskatt i
vissa fall, m.m.

4. Den upphävda förordningen tillämpas sista gången beträffande
skattebortfall för inkomståret 1987.