Lag (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ

SFS nr
1989:185
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L6
Utfärdad
1989-05-03
Ändring införd
t.o.m. SFS 2013:354

Månadsarvode

1 § Arvoden för vissa uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter
och organ ska betalas enligt följande:

Organ/Befattning Månadsarvode i procent av
arvode som riksdagsledamot

1. Sveriges riksbank

Fullmäktiges ordförande: 27,5

Fullmäktiges vice ordförande: 23

Annan fullmäktig: 14

Suppleant för fullmäktig: 3,5

2. Riksdagsstyrelsen

Vald ledamot i riksdagsstyrelsen: 15

Företrädaren för en partigrupp utan
vald ledamot i riksdagsstyrelsen: 15

3. Riksrevisionens parlamentariska råd

Ordförande 10

Vice ordförande 7,5

Ledamot som inte är ordförande
eller vice ordförande: 2

4. Nordiska rådets svenska delegation

Ordförande: 4

Ledamot av arbetsutskottet som inte
är ordförande i delegationen: 1

5. Stiftelsen Riksbankens jubileumsfond

Ordförande: 11,5

Vice ordförande: 8

Annan ledamot och suppleant: 5

6. EU-nämnden

Ordförande: 20

Vice ordförande: 15
Lag (2012:885).

Årsarvode i riksdagens nämndmyndigheter

1 a § Årsarvode ska betalas för uppdrag hos riksdagens
nämndmyndigheter enligt följande.

Organ/befattning Årsarvode i procent av
månadsarvode som
riksdagsledamot

1. Valprövningsnämnden

Ordförande: 118

2. Riksdagens överklagandenämnd

Ordförande: 52

3. Nämnden för lön till riksdagens
ombudsmän och riksrevisorerna

Ordförande: 75

Ledamot: 50

4. Statsrådsarvodesnämnden

Ordförande: 72

Ledamot: 50

5. Partibidragsnämnden

Ordförande: 70

Ledamot: 45
Lag (2013:354).

Sammanträdesarvode i riksdagens nämndmyndigheter

1 b § Sammanträdesarvode ska betalas för uppdrag hos riksdagens
nämndmyndigheter enligt följande.

Organ/Befattning Sammanträdesarvode i procent
av månadsarvode som
riksdagsledamot

1. Riksdagens ansvarsnämnd

Ordförande: 8, dock minst ett
sammanträdesarvode per år

Vice ordförande: 8

Ledamot: 4

Ersättare: 4

2. Riksdagens överklagandenämnd

Ersättare för ordföranden: 8

Ledamot: 4

Suppleant: 4

3. Valprövningsnämnden

Ersättare för ordföranden: 8

Ledamot: 1,25

Suppleant: 1,25

Till den som deltar i sammanträde utan att delta i beslut
betalas sammanträdesarvode endast om respektive nämndmyndighet
beslutar det. Lag (2012:885).

Sammanträdesarvode i övriga riksdagsorgan

2 § För fullgörande av uppdrag som anges i 1 § samt som
tjänstgörande ledamot, suppleant och tillfällig ersättare i EU-
nämnden betalas särskilt arvode för sammanträdesdag som
infaller en måndag, en fredag eller under plenifria perioder
(sammanträdesarvode). Sammanträdesarvode betalas dock inte till

a) vald ledamot och företrädare för partigrupp utan vald
ledamot i riksdagsstyrelsen eller

b) ordförande och vice ordförande i EU-nämnden.
Sammanträdesarvode betalas även till

1. ledamot och tjänstgörande ersättare i ledamotsrådet,

2. tjänstgörande suppleant och tjänstgörande ersättare för
företrädare för partigrupp utan vald ledamot i
riksdagsstyrelsen,

3. suppleant i Nordiska rådets svenska delegations
arbetsutskott,

4. ledamot och suppleant i Utrikesnämnden för sammanträde som
är förlagt till period då riksdagen har plenifri tid,

5. riksdagsledamot vid deltagande på uppdrag av riksdagen i
Nordiska rådets verksamhet i den mån motsvarande ersättning
inte betalas från Nordiska rådet,

6. riksdagsledamot vid deltagande på uppdrag av riksdagen i
Europarådets verksamhet i den mån motsvarande ersättning inte
betalas från Europarådet samt

7. riksdagsledamot vid deltagande på uppdrag av riksdagen i den
parlamentariska församlingens verksamhet i Organisationen för
säkerhet och samarbete i Europa i den mån motsvarande
ersättning inte betalas från den parlamentariska församlingen.

Arvodesbeloppen fastställs av riksdagsstyrelsen.

Till suppleant som deltar i sammanträde utan att delta i beslut
betalas sammanträdesarvode endast om respektive organ beslutar
det. Lag (2012:885).

3 § För inrikes resor som företas för fullgörande av uppdrag
som uppräknas i 1 eller 2 § lämnas resekostnadsersättningar och
traktamente

– för riksdagsledamöter enligt regler i lagen (1994:1065) om
ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter efter samordning
med den resekostnads- och traktamentsersättning som i övrigt
lämnas från Riksdagsförvaltningen,

– för ledamöter i Riksrevisionens parlamentariska råd enligt
bestämmelser i lagen (2002:1023) med instruktion för
Riksrevisionen,

– för fullmäktige och suppleanter för fullmäktige i Riksbanken
som inte är riksdagsledamöter enligt de bestämmelser om sådana
förmåner som enligt kollektivavtalet gäller för anställda inom
Riksbanken,

– för övriga uppdragstagare enligt samma bestämmelser som för
arbetstagare vid Riksdagsförvaltningen.

För utrikes resor gäller vad Riksdagsförvaltningen meddelar i
tillämpningsföreskrifter. Lag (2011:747).

Ersättning för inkomstförlust

4 § Den som inte är ledamot av riksdagen och fullgör ett
uppdrag som avses i 1-2 §§ har rätt till ersättning för
inkomstförlust enligt vad som sägs i andra eller tredje
stycket. Sådan ersättning betalas utöver ersättning enligt
1-2 §§.

Den som på grund av sitt uppdrag går miste om avlöningsförmåner
har rätt till ersättning med motsvarande belopp.

Den som på grund av sitt uppdrag går miste om inkomster som
egenföretagare har rätt till ersättning med högst det belopp
per sammanträdesdag som motsvarar den sjukpenninggrundande
inkomst, delad med 365, som är fastställd för egenföretagaren
enligt 25 och 26 kap. socialförsäkringsbalken. Lag (2012:885).

Övergångsbestämmelser

1989:185

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1989. Den skall dock tillämpas fr. o.
m. den 1 januari 1989.

Genom lagen upphävs lagen (1987:576) om arvoden m. m. för uppdrag inom
riksdagen, dess myndigheter och organ.

Arvoden för vissa uppdrag inom riksgäldskontoret skall övergångsvis utgå
under perioden den 1 januari 1989 — den 30 juni 1989 enligt följande:

Riksgäldskontoret

Fullmäktig: 1 200 kronor för månad.

Fullmäktiges ordförande: 1 200 kronor för månad utöver
fullmäktigearvodet.

Ledamot av arbetsutskottet som inte är ordförande eller
riksgäldsdirektör: 700 kronor för månad utöver fullmäktigearvodet.

Suppleant för fullmäktig: 275 kronor för månad.

Sammanträdesarvode för fullgörande av angivna uppdrag skall bestämmas
med tillämpning av 2 §.

1995:1512

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996. Den skall dock
tillämpas fr.o.m. den 1 oktober 1995.

2000:548

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000. Bestämmelsen i 1 § 1
i sin nya lydelse tillämpas för tid från och med den 1 januari
1999. Bestämmelsen i 4 § tillämpas för tid från och med den 1
januari 2000.

2003:184

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003.

2. Bestämmelserna om sammanträdesarvode i 2 § i sin nya lydelse
skall även för tid dessförinnan tillämpas för ledamöter och
suppleanter i styrelsen i Riksrevisionen.

3. Bestämmelsen i 2 § 9 skall tillämpas för tid från och med
den 15 oktober 2002. Lag (2003:354).

2013:354

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013.

2. För år 2013 ska arvode enligt punkten 5 till ordförande
och ledamöter i Partibidragsnämnden utgå med ett halvt
årsarvode.