Lag (1989:186) om överklagande av administrativa beslut av Riksdagsförvaltningen och riksdagens myndigheter

SFS nr
1989:186
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L6
Utfärdad
1989-05-11
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:803

Lagens tillämpningsområde

1 § Denna lag gäller överklagande av beslut av

a) Riksdagsförvaltningen

b) Riksbanken

c) Riksdagens ombudsmän

d) Riksrevisionen.

Bestämmelserna i 4 och 7 §§ ska även tillämpas i fråga om
överklagande av beslut av

a) Riksdagens arvodesnämnd

b) Statsrådsarvodesnämnden

c) Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och
riksrevisorerna

d) Riksdagens överklagandenämnd

e) Valprövningsnämnden

f) Riksdagens ansvarsnämnd och

g) Partibidragsnämnden.
Lag (2013:355).

Personalärenden

2 § Ett beslut som gäller anställning hos riksdagens
myndigheter får överklagas i enlighet med vad som anges i
denna lag om beslutet

1. gäller en annan anställning än en sådan som anges i 3 § och
saken inte enbart avser tvist om kollektivavtal,

2. gäller en fråga som är reglerad i lag eller i annan
författning och det i samma författning föreskrivs att beslut
i frågan får överklagas. Lag (2011:748).

3 § Ett beslut om anställning får inte överklagas om det avser
någon av följande anställningar

hos Riksdagsförvaltningen – biträdande riksdagsdirektör,
avdelningschef, chef för ett utskottskansli eller chef för EU-
nämndens kansli,

hos Riksbanken – ledamöter av direktionen och chef för
revisionsenhet,

hos Riksdagens ombudsmän – chef för ombudsmännens kansli.
Lag (2011:748).

Ärenden om utlämnande av en handling eller en uppgift

4 § Ett beslut rörande utlämnande av en handling eller en
uppgift får överklagas om enligt beslutet

1. en enskild sökandes begäran att få ta del av handlingen
avslagits eller handlingen har lämnats ut med förbehåll som
inskränker sökandens rätt att yppa dess innehåll eller att
eljest förfoga över den, eller

2. en myndighets begäran att få ta del av en handling eller på
annat sätt få del av en uppgift har avslagits.

Ett beslut enligt första stycket som har meddelats av
riksdagens ombudsmän får dock inte överklagas. Detsamma gäller
beslut som meddelats av Riksdagens överklagandenämnd med
anledning av en begäran från en statlig myndighet.
Lag (2012:886).

Ärenden om ekonomiska förmåner åt riksdagsledamöter m. fl.

5 § Ett beslut av Riksdagsförvaltningen som gäller ekonomisk
förmån åt en ledamot av riksdagen eller av ett organ som
utses av riksdagen och som utgår med anledning av uppdraget
får överklagas. Detsamma gäller sådan förmån åt en
förutvarande ledamot som nu nämnts eller åt den som varit
ledamot av Europaparlamentet före den 14 juli 2009.
Lag (2011:748).

Övriga ärenden

6 § Utöver vad som anges i denna lag får ett beslut av
Riksdagsförvaltningen eller av riksdagens myndigheter
överklagas bara om den författning som reglerar den omtvistade
frågan föreskriver att så får ske. Lag (2011:748).

Förfarandet vid överklagande

7 § Beslut varigenom Riksdagens överklagandenämnd prövat en
dit överklagad fråga får inte överklagas.

Ett beslut som avses i 4 § första stycket överklagas hos
Högsta förvaltningsdomstolen om talan förs av en enskild
eller av en kommunal myndighet.

Ett beslut om inkomstgaranti eller efterlevandeskydd
överklagas enligt bestämmelserna i 16 kap. lagen (1994:1065)
om ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter eller 12 kap.
den upphävda lagen (1996:304) om arvode m.m. till Sveriges
ledamöter av Europaparlamentet.

Övriga beslut överklagas i enlighet med 14 kap. 8 §
riksdagsordningen hos Riksdagens överklagandenämnd.
Lag (2014:803).

8 § Överklagande av ett sådant beslut om anställning som
tillkännages genom anslag ska göras inom tre veckor från den
dag då beslutet anslogs. Andra beslut ska överklagas inom tre
veckor från den dag då den klagande fick del av beslutet.
Lag (2011:748).

9 § Har upphävts genom lag (2012:886).

10 § Har upphävts genom lag (2012:886).

Övergångsbestämmelser

1989:186

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1989, då besvärsstadgan (RFS 1970:3)
för riksdagen och dess verk skall upphöra att gälla.

I fråga om talan mot beslut som har meddelats före ikraftträdandet
tillämpas äldre föreskrifter.

1994:1068

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994. Äldre bestämmelser gäller
fortfarande i fråga om beslut som fattas före ikraftträdandet.

2000:428

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000. Äldre bestämmelser
gäller dock fortfarande i fråga om överklagande av beslut som
fattas före lagens ikraftträdande.

2002:1031

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003.

2. Äldre bestämmelser gäller dock fortfarande i fråga om beslut
som fattats av Riksdagens revisorer före ikraftträdandet.