Försäkringsinspektionens Kungörelse (1989:2) om ändring av vissa skadelivräntor

SFS nr
1989:2
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1989-02-01

Försäkringsinspektionen får meddela att följande skall gälla fr.o.m. 1
februari 1989 för nedan berörda livräntor.

1. Livräntor föranledda av händelser, inträffade före utgången av
år 1973.

1.1 Trafiklivränta ökas med ytterligare indextillägg, utgörande 8 %
(jfr SFS 1967:663 och 1967:666).

1.2 Skadelivränta som utgår av statsmedel ökas med ytterligare
indextillägg, utgörande 8 % (jfr SFS 1971:14).

1.3 Annan ansvarslivränta — än trafiklivränta och statlig
skadelivränta — ökas med ytterligare indextillägg, utgörande 5
% (jfr SFS 1973:214).

Under 1.1–1.3 angivna indextillägg skall utgå till livräntor som
fastställts före den 1 februari 1989.

2. Livräntor föranledda av händelser, inträffade efter utgången av
år 1973.

2.1 Skadeståndslivränta ökas med 5 %. Ändringen avser alla
livräntor enligt lagen (1973:213) om ändring av
skadeståndslivräntor som fastställts före den 1 februari 1989
samt livräntor enligt lagen som genom dom fastställts senare, om
första domstols dom i målet meddelats före nämnda dag.

Enligt 9 § trafikskadelagen (1975:1410) äger vad sålunda förordnats
tillämpning även ifråga om trafikskadeersättning i form av livränta.