/r1/ Förordning (1989:204) med instruktion för statens sjöhistoriska museum;

SFS nr
1989:204
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1989-05-03
Författningen har upphävts genom
SFS1990:571
Upphävd
1990-07-01

/r3/ Uppgifter

1 § Statens sjöhistoriska museum har till uppgift att främja kunskapen
om det svenska sjöförsvaret, den svenska handelssjöfarten och det
svenska skeppsbyggeriet genom tiderna.

2 § Museet skall särskilt

1. vårda, förteckna, vetenskapligt bearbeta och genom nyförvärv berika
de samlingar som har anförtrotts museet,

2. hålla ett urval av samlingarna tillgängligt för allmänheten samt
driva och stödja utställningsverksamhet och annan pedagogisk verksamhet,

3. lämna information, råd och annan hjälp åt regionala och lokala museer
i mån av möjlighet och tillgång på medel.

3 § Museet skall, om det kan ske utan att verksamheten i övrigt
eftersätts, biträda vid det museala bevarandet av statens
sjökrigshistoriska samlingar utom museet.

4 § Vid fullgörandet av de uppgifter som anges i 2 § 2 och 3 får museet
i lämplig omfattning avgiftsbelägga verksamheten.

/r3/ Verksförordningens tillämpning

5 § Verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på museet med undantag
av 2 och 18–21 §§.

/r3/ Myndighetens ledning

6 § Museidirektören är chef för museet.

/r3/ Styrelsen

7 § Museets styrelse består av högst tolv ledamöter, museidirektören
medräknad. En av ledamöterna är ordförande och en är vice ordförande.

Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra
ledamöterna, bland dem museidirektören, är närvarande.

/r3/ Organisation

8 § Inom museet finns två museiavdelningar, en för Wasamuseet och en för
museet i övrigt, samt en avdelning för administrationen.

9 § Inom museet får finnas de rådgivande organ som styrelsen bestämmer.

/r3/ Styrelsens ansvar och uppgifter

10 § Utöver vad som anges i 13 § verksförordningen (1987:1100) skall
styrelsen besluta i sådana frågor som anges i 19 § verksförordningen.

/r3/ Ärendenas handläggning

11 § När ärenden av större vikt handläggs i styrelsen, skall om möjligt
samtliga ledamöter vara närvarande.

12 § Museidirektören skall avgöra ärenden som inte skall avgöras av
styrelsen.

Om sådana ärenden som avses i första stycket inte behöver prövas av
museidirektören, får de avgöras av någon annan tjänsteman. Hur detta
skall ske anges i arbetsordningen eller i särskilda beslut.

/r3/ Tjänstetillsättning m. m.

13 § Museidirektören förordnas av regeringen för en bestämd tid.

Andra tjänster tillsätts av museet.

14 § Ordföranden och andra styrelseledamöter än museidirektören utses av
regeringen för en bestämd tid.

Styrelsen utser vice ordförande.

/r3/ Bisysslor

15 § Besked om bisyssla enligt 37 § andra stycket
anställningsförordningen (1965:601) lämnas av styrelsen även i fråga om
museidirektören.

/r3/ Övriga bestämmelser

16 § Utöver de uppgifter som museet har enligt 1 och 2 §§ får museet åta
sig att utföra undersökningar, utredningar och andra uppdrag åt
myndigheter och enskilda. För uppdragsverksamheten får museet ta ut
ersättning motsvarande kostnaderna för verksamheten.

Övergångsbestämmelser

1989:204

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 1989, då förordningen
(1988:687) med instruktion för statens sjöhistoriska museum skall
upphöra att gälla.

2. För den som innehar tjänsten som museidirektör vid denna förordnings
ikraftträdande skall de anställningsvillkor som gällde vid
ikraftträdandet fortsätta att gälla.