Förordning (1989:205) om byggnads- och reparationsberedskapen

SFS nr
1989:205
Departement/myndighet
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1989-04-20
Författningen har upphävts genom
SFS 2007:266
Upphävd
2007-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2002:496

Uppgifter

1 § Byggnads- och reparationsberedskapen är en beredskapsorganisation
som har till uppgift att utföra nybyggnads-, reparations- och
röjningsarbeten för totalförsvaret.

Byggnads- och reparationsberedskapen skall vara verksam under krig och,
om regeringen beslutar det, vid krigsfara eller sådana utomordentliga
förhållanden som är föranledda av krig eller av krigsfara vari riket har
befunnit sig.

Organisation

2 § Byggnads- och reparationsberedskapen skall omfatta byggbranschen och
vara uppbyggd av bygg-, maskin-, installations- och konsultföretag genom
avtal eller andra överenskommelser med staten.

3 § I fred skall Försvarsmakten i samverkan med berörda myndigheter sluta
överenskommelse med så många företag som möjligt av de
slag som anges i 2 § samt organisera och förbereda byggnads- och
reparationsberedskapens verksamhet. Förordning (1994:652).

4 § Chef för byggnads- och reparationsberedskapen är chefen för
väg- och vattenbyggnadskåren, om inte regeringen beslutar annat.
Till hans hjälp skall det finnas ett centralkontor. Chefen och
centralkontoret ingår i Försvarsmakten. Förordning (1994:652).

5 § Byggnads- och reparationsberedskapen leds på högre regional
nivå av en regionchef. Till hans hjälp finns ett regionkontor.
Chefen och regionkontoret ingår i Försvarsmakten.

Byggnads- och reparationsberedskapen leds på lägre regional nivå
av en lokalchef. Till hans hjälp finns ett lokalkontor. Chefen och
lokalkontoret ingår i Försvarsmakten. Förordning (1994:652).

6 § Personalen vid centralkontoret samt region- och lokalkontoren skall
krigsplaceras där.

7 § Som hjälp åt region- eller lokalcheferna får Försvarsmakten anlita
företag som har personal krigsplacerad i region- eller lokalkontoren.
Förordning (1994:652).

Verksamhet

8 § Byggnads- och reparationsberedskapens resurser skall fördelas på de
arbeten som beställarna inom totalförsvaret anmäler behov av.
Fördelningen skall beredas av särskilda samordningsorgan och beslutas av
den myndighet Försvarsmakten efter samråd med Krisberedskapsmyndigheten
bestämmer. Förordning (2002:496).

9 § Myndigheter som har hänvisats till företag för att få arbeten
utförda skall tillhandahålla ritningar och arbetsbeskrivningar samt
kontrollera och betala eller säkerställa ersättning för utförda arbeten
om inte annat har överenskommits. Dessa myndigheter skall i övrigt bistå
företagen med materielanskaffning och transporter samt i förläggnings-
och underhållsfrågor.

10 § Försvarsmakten skall tillhandahålla de maskiner och
arbetsredskap som inte kan ställas till förfogande av företagen eller
beställarna. Förordning (1994:652).

Verkställighetsföreskrifter

11 § Försvarsmakten får efter samråd med de berörda myndigheterna
meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna
förordning. Förordning (1994:652).