Förordning (1989:216) om kemikalieavgifter

SFS nr
1989:216
Departement/myndighet
Miljödepartementet
Utfärdad
1989-05-11
Författningen har upphävts genom
SFS 1998:942
Upphävd
1999-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1996:1079

1 § Kemikalieinspektionens verksamhet enligt lagen (1985:426) om
kemiska produkter skall finansieras genom kemikalieavgifter enligt
denna förordning samt sådana avgifter som avses i 23 § förordningen
(1985:836) om bekämpningsmedel, 2 a § förordningen (1991:1290) om
vissa kvicksilverhaltiga varor och 3 a § förordningen (1991:1289) om
vissa klorerade lösningsmedel. Förordning (1996:1079).

2 § Kemikalieavgifter tas ut som årsavgift och produktavgift.
Avgifterna skall betalas årligen för kalenderår av den som
yrkesmässigt tillverkar eller importerar sammanlagt mer än ett ton av
sådana kemiska produkter som enligt förordningen (1985:835) om
kemiska produkter skall vara anmälda till produktregistret.

Om Kemikalieinspektionen enligt 13 § förordningen om kemiska
produkter har medgett att en handelsagent fullgör
anmälningsskyldighet, är agenten avgiftsskyldig.
Förordning (1996:1079).

3 § Kemikalieavgifterna skall betalas preliminärt och slutligt.

Den preliminära avgiften beräknas med ledning av uppgifterna i
produktregistret föregående år eller av en preliminärdeklaration från
den avgiftsskyldige. Från den slutliga avgiften skall det belopp som
betalats preliminärt räknas av. Förordning (1996:1079).

4 § Årsavgiften tas ut för den sammanlagda mängden anmälningspliktiga
kemiska produkter enligt följande tabell:

Årsavgift i kronor Kvantitet i ton

0 0-<1 1 300 1-<5 4 000 5-<10 8 000 10-<50 13 000 50-<100 20 000 100-<1 000 30 000 1 000-<5 000 40 000 5 000-<10 000 50 000 10 000-<50 000 60 000 50 000-<100 000 75 000 100 000- Förordning (1996:1079). 4 a § Produktavgiften skall fastställas till ett genomsnittsvärde som beror på antalet anmälningspliktiga produkter. Avgiften beräknas enligt följande formel: startvärde - slutvärde ------------------ + slutvärde k n Startvärdet är 1 000 kr och slutvärdet är 350 kr. n är antalet anmälningspliktiga produkter, varvid produkter som har samma funktion och kemiska sammansättning eller anmäls under en gemensam beteckning räknas som en produkt. k är värdet 1,003. Förordning (1996:1079). 5 § Årsavgiften och produktavgiften skall betalas efter debitering från Kemikalieinspektionen. Förordning (1996:1079). 6 § Om det finns särskilda skäl, får kemikalieinspektionen besluta att kemikalieavgifter skall nedsättas eller efterskänkas. 7 § Beslut om betalning av kemikalieavgifter får verkställas enligt utsökningsbalken. 8 § Kemikalieinspektionen får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning. 9 § Kemikalieinspektionen får bestämma att dess beslut enligt denna förordning skall gälla omedelbart även om det överklagas. 10 § Kemikalieinspektionens beslut i fråga om avgifter får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Förordning (1995:270). Övergångsbestämmelser 1989:216 Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1989. Genom förordningen upphävs förordningen (1986:199) om avgifter för finansiering av kemikalieinspektionens verksamhet. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i fråga om avgifter som hänför sig till tiden före den 1 juli 1989. 1995:270 Denna förordning träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser. 1995:685 Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1995. För tiden den 1 juli 1995 till och med den 31 december 1996 betalas avgift med tillämpning av 3 § med en och en halv gång. 1998:942 Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i fråga om avgifter som inte har slutdebiterats när denna förordning träder i kraft.