Förordning (1989:26) om ersättning för statlig högskoleutbildning från landsting

SFS nr
1989:26
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1989-02-02
Författningen har upphävts genom
SFS 2013:16
Upphävd
2013-03-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1995:1376

1 § I 5 kap. 4 § högskolelagen (1992:1434) finns bestämmelser om statens rätt
till ersättning från landstingen för utbildning i de fall ett universitet
eller en högskola tagit emot studenter till sådan högskoleutbildning som även
anordnas av ett landsting. Förordning (1994:36).

2 § Högskoleverket bestämmer hur stor ersättningen skall vara för varje
termin under vilken studenten har deltagit i undervisning.
Förordning (1995:1376).

3 § Landstingen skall betala ersättningen till respektive universitet eller
högskola i omedelbar anslutning till terminens avslutning. Vid utgången av
varje budgetår skall universiteten och högskolorna redovisa till Utbildnings-
departementet det antal studenter som de fått ersättning för.
Förordning (1994:36).

4 § har bytt beteckning genom förordning (1994:36).

5 § har upphävts genom förordning (1994:36).

Övergångsbestämmelser

1989:26

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1989.

Föreskrifterna om ersättning skall tillämpas från och med budgetåret
1988/89.

1990:168

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 1990. Den skall dock
tillämpas från och med budgetåret 1989/90.

1992:1118

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1993. Den skall dock
tillämpas från och med budgetåret 1992/93.

1994:36

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1994. Den skall dock
tillämpas från och med den 1 januari 1994.